دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - داود سهرابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار داود سهرابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی اثرات مزمن لیتیوم بر بافت وهورمون های مترشحه تیروئید وتیروتروپین درموش صحرایی ماده فرزانه فاخری - داود سهرابی و هانیه مرادی مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 اثر نانو ذرات مولیبـــدن تری اکسید بر تغییرات بافت شناسی بیضه وفرایند اسپرماتوژنز درموش صحرایی نر نژاد ویستار هما محسنی کوچصفهانی ، داودسهرابی ، مینا میرزامحمدی مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 عنوان مقاله: اثر لیتیوم برسطح تستوسترون ، گنادوتروپین های هیپوفیزی وساختمان بافتی بیضه درموش صحرایی نر بالغ حوریا سید حسینی قهه ، دکتر داودسهرابی ،مریم موسوی ،دکتر مریم قنبری گرگانی ،دکتر سمیرا سرشار ،دکتر سعیده مظلوم زاده وزهرا حسی مجله دانشکده پزشکی اصفهان 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 مطالعه برخی عوامل خطر زای دوران بارداری برزایمان زودرس درمادران مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر زنجان درسال1386 دکتر داود سهرابی - مریم قنبری گرکانی فصلنامه دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 - اثرات سیفیکسیم بربافت شناسی بیضه وهورمون های محور هیپوفیز – گناد درموش نر بالغ زهره احمدی - دکترمینا رمضانی - دکتر داود سهرابی مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 نقش آمینوگوانیدین دربهبود عملکردعصب سیاتیک تحت ایسکمی-ریپرفیوژن درموش صحرایی نر بالغ دکترمحسن علی پور، دکتر داود سهرابی ،(مسئول مولف مقاله)دکتر محمدرضا غلامی و دکتر ایرج انارکولی مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 بررسی برخی عوامل موثر در دکولمان جفت در زایمان های ترم بیمارستان ولی عصر زنجان درسال های 81- دکتر داود سهرابی -دکتر لیلا مسگری : فصلنامه دانشکده پرستاری ومامایی ارومی 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 اثر مترونیدازول (Metronidazole) بر روی هورمون های محور هیپوفیز - بیضه ، تستوسترون واسپرماتوژنز درموش صحرایی نر (RAT) بالغ دکتر داود سهرابی -- دکتر محسن علیپور ----- دکتر علی اوسط ملتی مجله علمی پژوهشی (فیض ) دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 بررسی عوارض وعوامل موثر در پرولاپس بند ناف دکتر داودسهرابی - دکتر محمد حسن کریم فر-دکتراسدی مجله علمی ترویجی علوم پزشکی مشهددانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 بررسی اثرات تراتوژنیک بنزوات سدیم برروی جنین موش صحرایی شهلا طاهری -- دکتر داودسهرابی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::