دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فخری حقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فخری حقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 اپیدمیولوژی مولکولی عفونت های باکتریایی
2 اساس مولکولی مقاومت های میکروبی
3 طراحی واکسن های باکتزیایی
4 آنتی ویرولانس تراپی
:: ::