دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - جواد تاج کی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جواد تاج کی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فارماکولوژی علوم پزشکی زنجان
2 ایمونولوژی علوم پزشکی زنجان
:: ::