دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فرامرز مجیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرامرز مجیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 طراحی صندلی های بدون ارتعاش برای وسایل نقلیه سنگین فرامرز مجیدی دومین همایش ملی صدا- سلامتی و توسعه 84 پوسترى
2 مقایسه دزیمترهای فردی در بررسی میزان پرتوگیری کارکنان شاغل در گاما گرافی صنعتی اولین سمینار سراسری بهداشت حرفه ای -اصفهان 71 شفاهى
:: ::