دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدباقر قوامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدباقر قوامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

محمد باقر قوامی

اطلاعات تماس:

پست الکترونیکی: Ghavami@zums.ac.ir

تلفن: 982433410937+

فاکس: 982433410938+

همراه: 9122423361

آدرس پستی: زنجان، انتهای شهرک کارمندان، دانشکده پزشکی، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین.

کد پستی: 4513956111

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

دانشکده: پزشکی

سوابق آموزشی:

            دکتری تخصصی (پی اچ دی) حشره شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1376.

            کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1367.

            کارشناسی گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز، 1364.

آشنایی با زبان:

            انگلیسی:. خواندن، نوشتن و صحبت کردن

            فارسی: خواندن، نوشتن و صحبت کردن

            ترکی:  صحبت کردن

سوابق اجرایی:

            مدیر گروه حشره شناسی پزشکی  از سال 1390 تا کنون.

            عضو هیئت برد رشته حشره شناسی پزشکی. از سال 1385 تا کنون.

            عضو هیئت تحریریه مجللت دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عضویت در مجامع علمی:

            عضو انجمن حشره شناسی پزشکی ایران

            عضو انجمن حشره شناسی ایران

            عضو انجمن انگل شناسی ایران

            عضو انجمن علوم آزمایشگاهی ایران

دروس ارایه شده:

حشره شناسی پزشکی

روش تحقیق

اکولوژی حشرات

مالاریولوژی

لیشمانیوزها

اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله

اصول سیستماتیک حشرات

بیوشیمی آفت کشها

اصول کنترل بیولوژیک

حشره شناسی مولکولی

پروژه

سمینار

کارآموزی

طرح های پژوهشی:

فون و وفور پشه های کولیسیده استان زنجان

اپیدمیولوژی بیماری تب راجعه اندمیک در استان زنجان

تعیین سطح حساسیت به پرمترین در بیمارستان شهید بهشتی زنجان

مقایسه کاربرد شامپوی پرمترین و اکتوپار در درمان آلودگی به شپش سر در دانش آموزان شهرستان زنجان

ارزیابی دور کنندگی اسانس های گیاهان بومی بر کک انسان

تعیین آلودگی کنه های سخت استان زنجان به ویروس تب خونریزی دهنده کنگو کریه

پایان نامه ها و رساله ها:

1-  بررسی سطح حساسیت به سموم پایرتروئیدی و تعیین توالی اگزون های 1-3 ژن پاراکانال سدیمی کک انسان در استان زنجان. فهیمه پورراستگو، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی

2- بررسی پلی مورفیسم ناحیه rDNA-ITS1و آلودگی بارتونلایی و ریکتزیایی کک انسان در استان زنجان. حبیبه میرزاده، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی

3- بررسی پلی مورفیسم Cytbو آلودگی لیشمانیایی در جمعیت های مختلف فلبوتوموس پاپاتاسی در دو استان فارس و زنجان. اسماعیل یارمحمدی، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی

4- بررسی تنوع فنوتیپی و آلودگی به بورلیا در جمعیت های مجتلف کنه اورنیتودوروس تولوزانی استان زنجان. محمد محمدی،  پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی.

5- بررسی سطح حساسیت جمعیت های کنه اورنیتودوروس تولوزانی به پرمترین در استان زنجان در سال 1390. شریف گلی،  پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی

6- تعیین گونه فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا زیگتنتیکا با استفاده از تکنیک PCR-RFLP. پری رحیمی، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی،

7- تعیین عیار آنتی بادیهای اختصاصی ضد توکسوپلاسما گوندی و جداسازی سویه انگل از موارد حاد بیماری در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی زنجان. فریبا سلیمانی، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی

8- انسان دوستی و تنوع ژن  در جمعیت های آنوفل استفنسی  استان هرمزگان. صفدر دهقانی، . پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی.

9- سطح حساسیت به پرمترین و چند شکلی های ژن 16s  میتوکندریال زیر واحد یک سیتوکروم اکسیداز و اگزون 1و 2 ژن کانالهای سدیمی حساس به ولتاژ در جعیت های مختلف ساس تخت خواب. ظرافت قهرمانی ، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی. پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی

10- ارزیابی تاثیر اسانس های اکالیپتوس و دارچین در مقایسه با پرمترین در درمان آلودگی به شپش سر. صفورا احمدی، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی

11- ایزوفرم هی توکسین و چند شکلی های نتیکی عقرب سیاه (Anthroctonus crasicauda ) در استان زنجان. زهره علی بابایی ، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی

12- ارزیابی دور کنندگی اسانس کاکوتی و چند شکلی های ژن پروتوئئین اتصال شونده بویایی (OBP1 ) در آنوفل ماکولیپنیس. سکینه خوئینی، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی.

کتب تالیفی و ترجمه :

Glossary of Medical Entomology

حشره شناسی پزشکی

حشره شناسی پزشکی به دانشجویان

مقالات:

1- Ghavami, Mohammad Bagher; Yarmohammadi, Esmaeil; Mohammadi, Jamshid; Fazaeli, Asghar; Rassi, Yavar; ,Polymorphism of Cytb gene and Leishmania infection in different populations of Phlebotomus papatasi,, Journal of Entomology and Zoological research. 2017.

2-  Ghavami, Mohammad Bagher; Poorrastgoo, Fahimeh; Taghiloo, Behrooz; Mohammadi, Jamshid; ,Repellency Effect of Essential Oils of Some Native Plants and Synthetic Repellents against Human Flea, Pulex irritans (Siphonaptera: Pulicidae), Journal of Arthropod-Borne Diseases.2016.

3-  Pourrastgou Haghi, F; Ghavami, MB; Mohammadi, J; Taghiloo, B; Mirzadeh, H; ,Evaluation of Susceptibility Status of Human Flea (Pulex irritans) to Different Pyrethroids ,ZUMS Journal,24,102,80-89,2016.

4-  Ghavami, Mohammad Bagher; Goli, Sharif; Mohammadi, Jamshid; Vatandoost, Hassan; ,Susceptibility level of Ornithodoros tholozani (Acari: Argasidae) to some pesticides in north west of Iran, Persian Journal of Acarology,4,1,,2015,

5- Ghavami, Mohammad Bagher; Djalilvand, Ahmad; ,First record of urogenital myiasis induced by Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae) from Iran, Journal of arthropod-borne diseases,9,2,274,2015.

6-  Mirzadeh, H. and Ghavami, M.B. and Zeyghami, H. and Taghiloo, B. and Pour Rastgoo, F.; ,Bartonella and rickettsial infections in human flea (Pulex irritans),Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services,23,100,105-115,2015,

7-  Mohammadi, M. and Ghavami, M.B. and Mohammadi, J.; ,Study of phenotypic variability and borrelia infectivity in different populations of Ornithodoros tholozani in Zanjan province. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services,21,87,83-93,2013,Scopus.

8-  Rahimi, P; Ghavami, MB; Haniloo, A; Nourian, A; Biglari, AR; ,Identification of Fasciola Species by PCR-RFLP Assay, ZUMS Journal,16,65,41-48,2009.

9- Mahram, M; Ghavami, MB; ,Congenital tick-borne relapsing fever: report of a case with transplacental transmission in the Islamic Republic of Iran, East Mediterr Health J,15,,167-761,2009.

10-  Ghavami, MB; Rahimi, P; Haniloo, A; Mosavinasab, SN; ,Genotypic and phenotypic analysis of Fasciola isolates Iranian Journal of Parasitology,4,3,61-70,2009.

11-  Haniloo, A; Ghasemi, F; Shikhi, Ak; Ghavami, MB; ,Immunoregulatory Cytokine (TGF-ß And IL-10) Responses in Mice Inoculated With Protoscoleces and Major Hydatid Fluid Antigens of Cystic Echinococcosis, Iranian Journal of Parasitology,3,3,18-23,2008.

12-  Ghavami, MB; Djadid, N Dinparast; Haniloo, A; ,Molecular characteristics of Anopheles maculipennis Meigen in Zanjan, northwest of Iran, inferred from ITS2 sequence analysis,Pak J Biol Sci,11,4,539-45,2008,

13-  Ghavami, MB; Mohammadi, J; Ladoni, H; ,Susceptibility of Blatella germanica (Blattaria: Blattidae) to Permethrin in Shahid Beheshti Hospital-Zanjan,,2005 ,Journal of  Zanjan University of Medical Sciences and  Health Services.

14-  Ghavami, MB; Ladonni, H; ,The fauna and frequency of different mosquito species (Diptera: Culicidae) in Zanjan Province, The Scientific Journal of Zanjan University of Medical Sciences,13,,46-54,2005.

15-  Ghavami, MB; ,Estimation and Comparison of Anopheles maculipennis sl (Diptera: Culicidae) Survival Rates with Light-trap and Indoor Resting Data, Iranian Journal of Public Health,34,2,48-57,2005,

16-  Ghavami, MB; Asmar, M; Piazak, N; ,Epidemiology of tick borne relapsing fever in Zanjan city, Journal of the Zanjan University of Medical Sciences,9,37,22-27,2002.

17-  Ghavami, MB; Moghadam, Zarzari RA; ,Clinical and laboratorial results of relapsing fever in Zanjan,2000, Journal of  Zanjan University of Medical Sciences and  Health Services.

18-  Zaim, M; Ghavami, MB; Nazari, M; Edrissian, GH; Nateghpour, M; ,Cyfluthrin (EW 050)-impregnated bednets in a malaria control program in Ghassreghand  (Baluchistan, Iran).,Journal of the American Mosquito Control Association,14,4,421-430,1998.

19-  Ghavami, MB; Zaim, M; Nazari, M; Nateghpour, M; Edrissian, Gh; ,Efficacy of Cyfluthrin-impregnated-bednets in malaria control programme in Baluchistan, Iran, Parasitology International,47,,276,1998. Elsevier

20-  Ghavami, MB; Zaim, M; Ladoni, H; Nazari, M; ,Residual efficiency of cyfluthrin impregnated bednets in Baluchistan Iran, 1995.,Parasitology International,47,,276,1998,Elsevier

21-  Ghavam M.B.,. Zaim M,. Javadjan E,. Edrissian Gh. H, Nateghpoor M.,. Kanani A,.Nazari M; . Anopheline sporozoite infection rate in  Ghassreghand Baluchistan , Iran (1995). Iranian Journal of Public Health,26,3-4,9-20,1997.

علایق آموزشی و پژوهشی:

بیولوژی مولکولی و سلولی

اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

سیستماتیک حشرات

مقاومت به حشره کشها

اکولوژی ناقلین بیماریها.

:: ::