دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مجتبی کمالی اقدام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجتبی کمالی اقدام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 احتیاطات ،ایزولاسیون و پیشگیری در بیماریهای عفونی بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
2 دیفتری – کزاز – سیاه سرفه بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
3 کاوازاکی - هنوخ شوئن لاین- JIA بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
4 TB بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
5 رویکرد به کودک مبتلا به فلج شل حاد بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
6 رویکرد به کودک مبتلا به لنگش – آرتریت و استئوسیلیت بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
7 رویکرد به کودک مبتلا به تب بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
8 بیماری های انگلی کالاآزار – مالاریا و کیست هیداتید بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
9 رویکرد به کودک با علایم مننژیت بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
10 پنومونی، آنفلوآنزا بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
11 بیماریهای ویروسی بثوری سرخک، سرخچه، روزئولا،اریتم عفونی، آبله مرغان، بیماری دست پا دهان بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
12 بیماریهای ویروسی غیر بثوری مونونکلئوز عفونی،هرپانژین، ژنژیواستوماتیت هرپسی، برونشیولیت بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان
:: ::