دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دبير همايش سراسري ارتقاء سلامتي 1382
2 پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383
3 پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382
4 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382
5 دبير همايش سراسري آموزش در پرستاري و مامایی 1384
6 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
:: ::