دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کمیته EDO دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1385 1386
2 کمیته ارشاد و نظارت دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1382 1384
3 شورای پژوهشی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1382 1386
4 شورای آموزشی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1382 1384
5 گمیته EDC دانشکده و دانشگاه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1382 1386
6 شورای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
7 شورای نظارت و ارزشیابی بیمارستان های استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
8 شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
9 عضو رسمی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1377 -
10 مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1377 1379
11 مربی حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ارتش 1374 1377
12 رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
13 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1382
14 داور و ارزیاب پروپوزال ها و طرح های دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1385 1386
15 کمیته ارزیابی درونی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1382 1386
:: ::