دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی و فوریت های پزشکی و پرستاری، دیالیز و مراقبت های ویژه، ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران، تدوین اولویت های پ 1377
2 پژوهش های کیفی(بویژه رویکرد گراندد تئوری، تحلیل محتوی و مطالعه دلفی) 1388
3 پژوهش در آموزش 1386
4 آموزش پرستاری(تئوری و بالینی) 1380
5 تحلیل مفهوم (رویکرد تحولی راجرز) 1386
6 مراقبت از تروما 1395
:: ::