دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی، مراقبت از تروما، هیپوترمی 1377
2 پژوهش های کیفی (بویژه رویکرد گراندد تئوری، تحلیل محتوی و مطالعه دلفی) و تحلیل مفهوم (رویکرد تحولی راجرز) 1388
3 مراقبت های ویژه 1393
4 آموزش پرستاری(تئوری و بالینی)، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی 1380
:: ::