دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسین معصومی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین معصومی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 ارزيابي ديدگاه اعضای هیات علمي دانشکدهی بهداشت و پیراپزشکي زنجان در مورد زهره سهندی ,حسین معصومی جهندیزی مجلهی توسعهی آموزش در علوم پزشکی. پاییز 97 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Level of Empathy for Patients among Students of Zanjan University of Mohammadi A1, Kamali K2*, Masoomi jahandizi H3 Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal Accepted: 23 Nov 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 Path Analysis of the Effect of Academic Emotions in Academic Achievement of Nursing Students of Zanjan University of Medical Sciences in the 2018-19 Academic Year through the Mediation of the Academic Engagement and Cognitive Strategies Masoumi Jahandizi H1 Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2018 چکیده مقاله
4 pationts satisfication in zanjan Educational Hospital and its Relationship with Responsiveness Mohammadi A. Masoumi jahandizi H . Kamali K . Journal of Human , Environment and Health Promotion 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 ارزیابی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی زنجان در مورد عملکرد گروههای آموزشی بر اساس مدل کارت متوازن سهندی - معصومی جهندیزی - ناصحی - کمالی توسعه آموزش در علوم پزشکی 1397 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 بررسی کار آمدی تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان معصومی ، حسین علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس ، افکار خود آیند منفی و امیدواری با شاد کامی در افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر اهواز در سال 1390 بابامیر محمد . وطن خواه محمد معصومی حسین علمی پژوهشی 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 بررسی ميزان فراوانی آسيب با سوزن در کارکنان مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان شغلی ، علیرضا . معصومي ، حسين علمي پژوهشي 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 Prevalence of hyperactivity among elementary school children of Saghez City in 2012 معصومي ، حسين Journal of Human , Environment and Health Promotion 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 بررسی رضایتمندی مددجویان تحت عمل وازکتومی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زنجان معصومی ، حسین - سروری زنجانی ، رحیم دو فصلنامه 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسي نظرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زنجان در باره فرم جاري اساتيد معصومي ، حسين و سروري زنجاني ، رحيم توسعه اموزش در علوم پزشكي 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 بررسي ميزان شيوع اختلالات كفتاري در شهر زنجان معصومي ، حسين علمي پژوهشي 1380 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 مروري بر ايمونولوژي واكسن هموفيلوس انفلو انزا و اثرات ان در كاهش بيماري كوشا ، علي و معصومي ، حسين علمي پژوهشي 1378 مقاله کامل مقالات مروري
14 بررسي اندازه هاي وزن و قد و دور سر كودكان 6-12 ماهه در حوزه اموزش پژشكي جامعه نگر زنجان كوشا ، علي و معصومي ، حسين علمي پژوهشي 1377 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 لكنت زبان و ماهيت ان معصومي ، حسين علمي پژوهشي 1376 مقاله کامل مقالات مروري
16 بحثي پيرامون تعدادي از ايات روايات بهداشتي در اسلام معصومي ، حسين علمي پژوهشي 1376 مقاله کامل
17 ضرورت اموزش بهداشت معصومي ، حسين علمي پژوهشي 1376 مقاله کامل مقالات مروري
18 اموزش پزشكي در جامعه معصومي ، حسين علمي پژوهشي 1375 مقاله کامل مقالات مروري
19 گزارش کار آموزی بهداشت جامعه دانشجویان رشته بهداشت خانواده در عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر ( شهر و روستای زنجان ) حسین معصومی جهندیزی علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1375 مقاله کامل گزارش مورد
20 گزارش سازمان جهاني بهداشت از سال 1995 حسين ، معصومي علمي پژوهشي 1374 مقاله کامل اخبار
21 تعليم تغذيه با شير مادر بوسيله شاغلين بهداشتي و نتيجه تغييرات در زايشگاهها معصومي ، حسين علمي پژوهشي 1374 مقاله کامل مقالات مروري
22 A survey on tend to pregnancy in women referred to zanjan health centers معصومي ، حسين Journal of Human , Environment and Health Promotion مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::