دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسین معصومی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین معصومی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو انجمن گفتار درمانان ايران 1371
2 عضو انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي 1378
3 عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي دانشگاه بمدت 6 سال
4 عضو شوراي اموزشي دانشگاه بمدت
5 عضو شوراي اموزشي دانشكده بمدت
:: ::