دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مژگان السادات اقوامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مژگان السادات اقوامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 جایگاه آموزه های دینی در سلامت خانواده مژگان السادات اقوامی قرآن پژوهی و طب 1389 پوسترى
2 تاثیر آموزش به روش لوح فشرده مژگان السادات اقوامی کنگره بین المللی آسم- آلرژی و ایمنولوژی 1389 شفاهى
3 بررسی سلامت عمومی زنان مژگان السادلت اقوامی - سکینه پالیزی - شهره اسدی دومین همایش ارتقاء سلامت زنان با محو ر خانواده 1386 پوسترى
4 میزان آگاهی و نگرش زنان شاغل نسبت به تاثیر استعمال سیگار در باروری شهره اسدی -مژگان السادلت اقوامی - پروین شیری-رقیه حاتمی -سکینه پالیزی - اولین کنگره کشوری دخانیات و سلامت 1386 پوسترى
5 بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم مژگان السادلت اقوامی 1386 شفاهى
6 بررسی وضعیت آموزشی اجتماعی و روانی کودکان صرعی 12-5 ساله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ولیعصر مژگان السادلت اقوامی - الهه قلی نیا-منیژه آسمانی - مرتضی ترابی احمدی - 19 همایش بین المللی بیماری های کودکان 1386 شفاهى
7 بررسی سلامت عمومی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مژگان السادلت اقوامی - الهه قلی نیا-منیژه آسمانی - مرتضی ترابی احمدی کنگره سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقاء ایمنی در حوادث 1385 شفاهى
8 نظرات دستیاران در خصوص محتوا برنامه آموزشی گروه اطفال مرکز آموزشی درمانی ولیعصر فرزانه معزی- زهره ترابی -مژگان السادات اقوامی همایش کشوری آموزش پزشکی 1385 پوسترى
9 بررسی سلامت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان شهره اسدی -سکینه پالیزی -مژگان السادلت اقوامی - نسرین جعفری- نسرین ترابیان همایش سراسری سلامت،جامعه ،پرستاری 1385 پوسترى
:: ::