دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مژگان السادات اقوامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مژگان السادات اقوامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضویت در کمیته EDO دانشکده پرستاری و مامایی 1388 ادامه دارد
2 عضویت در شورای پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی 1389 ادامه دارد
3 دبیر شورای پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی 1389 ادامه دارد
4 عضو کمیته علمی -پژوهشی بسیج جامعه پزشکی 1386 ادامه دارد
:: ::