دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مژگان السادات اقوامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مژگان السادات اقوامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 بررسی آگاهی عملکرد و آمادگی در موجه با حوادث غیر مترقبه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392 27/11/93
2 بررسی شاخص های زمانی ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای بیماران شهرستان ایجرود در 6 ماه اول سال 9/9/94
:: ::