دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مژگان السادات اقوامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مژگان السادات اقوامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ارتباط برخی از شرایط وقوع حادثه با میزان مراجعه به بخش های اورژانس در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زنجان مهناز افشین جو -اقوامی -هادی احمدنیا - سکینه پالیزی تکمیل شده 1389
2 بررسی ارتباط ويژگی‌های شخصيتی، سبک‌های يادگيری، و پيشرفت تحصيلی دانشجويان دانشکده پرستاری و مامايی زنجان سال 1391 زینب قهرمانی -نسرین حنیفی- کوروش امینی -مژگان السادات اقوامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مراکز درمانی تکمیل شده -
3 دیسترس ناشی از قرار گرفتن در محیط کاری پرستاران شاغل در بخش های ویژه مژگان السادات اقوامی - مهناز افشین جو -سکینه پالیزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مراکز درمانی در حال اجرا -
4 تاثیر آموزش به سه روش گروهی-فردی و متداول بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم مژگان السادات اقوامی -نسرین جعفری دانشگاه علوم پزشکی زنجان مراکز درمانی تکمیل شده 1386
:: ::