دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مژگان السادات اقوامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مژگان السادات اقوامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 Respairatory diseese -
2 اصول و فنون در پرستاری -اتاق عمل و هوشبری و مامایی وفوریتهای پزشکی -
3 Medical Emergency -
4 Recavery Room -
5 Prevention in the accident دانشکده پیراپزشکی
6 Basic life support دانشکده پرستاری
:: ::