-

 

  1- دوفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی، با هدف ارتقای سطح دانش پژوهشگران در حیطه آموزش پزشکی و برقراری ارتباط سازنده بین محققین این حوزه، از طریق انتشار دستاوردهای علمی ایشان، به صورت الکترونیک ارائه می­گردد. انتشار مقاله پژوهشی اصیل (Original research article) ، ‌مقاله مروری (Review article) ، مقالات کوتاه (Short article) و نامه به سردبیر (Letter to Editor) در حوزه عملکرد این مجله می‌باشد. مجله، مقالات رسیده در حیطه‌های زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

  - آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه

  - شیوه‌های آموزش مناسب در علوم پزشکی

  - آموزش مداوم در علوم پزشکی

  - مدیریت آموزش در علوم پزشکی

  - تکنولوژی آموزش در علوم پزشکی

  - روش‌های مناسب آزمون و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی در علوم پزشکی

 

  2- نحوه‌ی ارسال دست نوشته: نویسندگان می‌توانند با مراجعه به سایت مجله به آدرس http://www.zums.ac.ir/edujournal و ثبت نام در سایت مقاله ی خود را به صورت آنلاین بفرستند . توجه: نویسندگانی که مقاله خود را به زبان انگلیسی ارسال کنند از اولویت چاپ برخوردار خواهند بود و روند بررسی مقالات آنها سریعتر انجام خواهد گرفت.

  همراه دست ‌نوشته باید یک نامه تایپ شده ( Covering letter ) به سردبیر، شامل عنوان و اسامی نویسنده یا نویسندگان و اعلام این که این دست ‌نوشته در مجلات دیگر چاپ نشده است و یا همزمان در حال بررسی نمی‌باشد، ارسال گردد. .

  3- دست‌نوشته (Manuscript): باید بر روی کاغذ A4 ، با حاشیه ‌ گذاری از هر طرف 5 /2 سانتیمتر و فاصله­ی بین خطوط 5 /1 سانتی‌متر با نوع و اندازه ‌ی حروف به ترتیب زبان فارسی B lotus شماره‌ی 12 و برای زبان انگلیسی Times New Roman شماره‌ی 10 با Microsoft Word 2003-2007 تایپ شود . عکس‌ها به صورت فایل‌های مجزا از نوع TIF یا JPEG و نمودارها در نرم افزار Excell طراحی شود .

  4- دست ‌نوشته باید شامل صفحه عنوان، چکیده، مقدمه ، روش‌ها، یافته‌ها، بحث، تقدیر و تشکر و منابع باشد.
صفحه عنوان: این صفحه بایدشامل عنوان کامل،عنوان مکرری، اسامی نویسنده یا نویسندگان با بالاترین مدرک تحصیلی، گروه یا بخش یا مؤسسه محل فعالیت ایشان و همچنین آدرس، تلفن، فاکس و پست الکترونیکی نویسنده مسؤول باشد. ذکر منابع مالی و اعتباری طرح پژوهشی در این صفحه ضروری است.

  5- چکیده: تمام مقالات اصلی باید دارای چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی با حداکثر 250 کلمه باشد. چکیده باید شامل بخش‌های سابقه علمی موضوع، روش‌ها، یافته‌ها و بحث باشد. در پایان چکیده مقاله 5-3 کلمه کلیدی قرار می‌گیرد که تنها با استفاده از راهنمای MESH در آدرس ( http://nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html ) استخراج گردند.

  6- مقدمه و معرفی: در این بخش اهداف و علل انجام مطالعه آورده می‌شود؛ بنابراین نیازی به ارائه گسترده مطالب موجود در متون علمی نیست. در این بخش باید از ارائه اطلاعات، یافته‌های و نتایج مطالعه خودداری گردد.

  7- روش‌ها: این بخش شامل ارائه دقیق مشاهدات، مداخلات و روش‌های مورد استفاده در مطالعه است. اگر روش مورد استفاده شناخته شده است فقط منبع آن ذکر گردد اما اگر روشی نوین است، باید به صورتی توضیح داده شود که برای سایر محققان قابل درک و به طور عینی قابل انجام و تکرار باشد. در صورت استفاده از دستگاه و تجهیزات خاص باید نام، نام کارخانه سازنده و آدرس آن در پرانتز ذکر گردد. اگر از دارو در مطالعه استفاده شده است باید نام ژنریک، دوز و روش مصرف آن آورده شود. در مورد افراد و بیماران تحت مطالعه باید جنس و سن (همراه انحراف معیار) آورده شود. در مورد نرم‌افزارها و سیستم‌های کامپیوتری باید سال و ویرایش آن در پرانتز و پس از نام آن ذکر گردد. در صورتی که مطالعه دارای پرسش‌نامه یا چک ‌لیست است، ضمیمه کردن آن لازم است؛ در مورد پرسش‌نامه‌های استاندارد ذکر نام و مرجع آن کافی است . .

  8- یافته‌ها: این بخش به صورت متن همراه با جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ارائه می‌گردد. محتوای جداول نباید به صورت کامل در متن ارائه شوند، بلکه کافی است با ذکر شماره جدول، شکل و یا نمودار به آنها اشاره شود. جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها هر کدام باید در یک صفحه جداگانه و پس از منابع، در پایان دست‌نوشته آورده شوند. در این بخش فقط یافته‌ها ارائه می‌شود و باید از ذکر دلایل و استدلال‌های مرتبط با آن خودداری گردد.

  9- بحث: در این بخش در ابتدا به یافته‌های مهم اساسی مطالعه و سپس تشابه و تفاوت‌های آن با یافته‌های سایر پژوهشگران در مطالعات مشابه اشاره می‌گردد. ذکر جزئیات کامل یافته‌ها در این بخش لازم نیست. تأکید بر یافته‌های جدید و با اهمیت مطالعه حاضر و دستاوردهای آن در این قسمت ضروری است. ذکر این که فرضیه ارائه شده در مطالعه صحیح یا نادرست بوده، یا این که دلایل کافی برای رد یا قبول آن به دست نیامده است، ضروری می‌باشد. هدف این بخش، ذکر دلیل اصلی انجام تحقیق، تحلیل و تفسیر یافته‌ها و همچنین نتیجه‌گیری کلی ( Conclusion ) است.

  10- تقدیر و تشکر: تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزء نویسندگان نبوده‌اند باید در این بخش مورد تقدیر قرار گیرند؛ از جمله کسانی که کمک‌های فنی، نوشتاری و مالی داده و همچنین سرپرستان و مدیران بخش‌های محل انجام مطالعه که در امر پشتیبانی‌های عمومی در اجرای تحقیق فعالیت داشته‌اند.

  11- جدول‌ها: تعداد محدود جدول با توجه به حجم مطالعه و مقاله، همراه با ذکر عنوان آن در بالای جدول مورد قبول خواهد بود. ارسال جداول فقط تحت نرم‌افزار MSWord مورد قبول است. توضیحات اضافی در خصوص محتوای جداول باید به صورت پی‌نوشته و در پایین جدول باشد. جدول‌ها باید در صفحات جداگانه و در پایان دست نوشته (پس از منابع) قرار داده شوند.

  12- شکل‌ها: تعداد محدود شکل همراه ذکر عنوان آن در زیر شکل یا نمودار و با فرمت GIF و JPEG قابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند.

  13- راهنمای نگارش منابع : شماره ‌ی منابع در متن به ترتیب استفاده و در داخل پرانتز آورده شود . منابع در انتهای مقاله به ترتیب ارائه شده درمتن و به زبان انگلیسی به فرمت Vancouver به کمک نرم افزار EndNote یا Reference Manager تایپ شود .

  مجلات ‌:

  1 - Gill IS, Higginson LA, Maharajh GS, Keon WJ. Eearly and follow-up angiography in minimally invasive coronary by pass without mechanical stabilization. Ann Thorac Surg, 2000; 69(2): 56-60.

 

  هنگام‌ ذکر اسامی‌ نویسندگان‌، در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر بود، مشخصات‌ 3 نویسنده‌ی اول‌ به طور کامل‌ نوشته‌ شده‌ و پس‌ از آن‌ به‌ عبارت‌ « et al » اشاره شود. بدیهی است اگر تعداد نویسندگان مقاله برابر یا کم‌تر از 6 نفر بود ذکر مشخصات تمامی آنان ضرورت دارد .

  کتب‌ :

  Edelman CL, Mandle CL. Health promotion throughout the life span. ST Louis : Mosby; 1998, 145-163.

 

  فصل‌ کتاب‌ :

  Philips SJ, Whisnant. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, Editors. Hypertension Pathophy- siology, Diagnosis Management. 2nd ed. New York : Raven Press; 1995, 465-78.

 

  پایان‌نامه :

  Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ; 1995.

  مقاله‌ی‌ منتشرنشده‌ :

  Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med . In press 1996.

  مقاله‌ی‌ نشریه‌ در نسخه‌ی الکترونیک‌ :

  Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc. gov/ ncidod/EID/ eid. htm

  فایل‌ کامپیوتری‌ :

  Hemodynamics III. The ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems 1993.

 

  14- نحوه ‌‌ی ارایه متن دست نوشته :

  صفحه‌ی اول : شامل موارد زیر می‌باشد :

  - عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

  - نام و درجه ‌ی علمی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب اولویت و تعیین نویسنده ‌ی مسئول

  - نشانی پستی و شماره‌ تلفن‌های همراه، محل کار، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده ‌ی مسئول (بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه یا محل اشتغال)

  - تعیین عنوان مکرر (Running title) با حداکثر 5 واژه جهت تکرار در بالای صفحات مقاله

  لازم به ذکر است که این صفحه باید به امضای تمام نویسندگان رسیده باشد و این صفحه تنها صفحه‌ای می‌باشد که برای داوران ارسال نمی‌گردد .

  صـفحـه‌ی دوم : شامل عنوان کامل مقاله، چکیده‌ی فارسی با حداکثر 250 واژه و به تفکیک دارای قسمت‌های زمینه و هدف، روش بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و 3 تا 5 واژه‌ی کلیدی از واژه‌‌های فهرست (MESH (Medical Subject Heading در اندکس مدیکوس ضروری است. مقالات گزارش‌موردی شامل چکیده‌ی غیرسازمان ‌ یافته حداکثر تا 100 کلمه (فارسی و انگلیسی)، واژگان کلیدی، مقدمه، گزارش مورد، بحث و نتیجه‌گیری خواهد بود .

  صفحه‌ی سوم : شامل عنوان کامل مقاله، چکیده ‌ی مقاله به زبان انگلیسی (با حداکثر 250 واژه، به تفکیک حاو ی
Results, Methods, Matrial & Background و Conclusion ) و 3 تا 5 وا ژه‌ی کلیدی می‌باشد. محتوای خلاصه‌ی فارسی و انگلیسی باید با هم منطبق باشند .

  15- صفحه‌ی چهارم و صفحات بعد .

  16- نمونه‌خوانی ( Proofreading ): یک نسخه از مقاله پیش از چاپ جهت انجام اصلاحات ضروری و بر طرف کردن اشکالات احتمالی برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد که لازم است در کوتاه‌ترین زمان تغییرات مورد نظر مجله انجام داده، از طریق وب‌سایت مجله ارسال نماید.

  17- اختصارات و نشانه‌ها: تنها از اختصارات و نشانه‌های استاندارد استفاده شود و از ذکر عبارت های مخفف در عنوان و خلاصه مقاله خودداری گردد. توضیح کامل در مورد هر کدام از عبارت‌های اختصاری برای اولین بار در متن آورده شود، مگر این که مربوط به مقیاس‌ها و مقادیر استاندارد شناخته شده باشد.

  18- ملاحظات اخلاقی: این ملاحظات باید در بخش روش‌ها اشاره گردند. اخذ رضایت‌نامه از کلیه‌ی افراد بالغ شرکت کننده در مطالعه ضروری است و در مورد کودکان و افراد تحت تکفل باید از ولی قانونی آنها اخذ شود. ذکر منبع تأیید کننده‌ی ملاحظات اخلاقی مطالعه لازم است. هنگام استفاده از حیوانات آزمایشگاهی ذکر رعایت و مقررات استاندارد مربوط لازم است.

  19- تداخل منافع ( Conflict of Interest ): نویسنده یا نویسندگان باید هر گونه ارتباط مالی مانند دریافت هزینه، حق‌الزحمه، مواد و تجهیزات از دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و سایر منابع که انتشار یافته‌های مطالعه می‌تواند به آنها سود یا زیان برساند را اعلام نمایند.

20- مشارکت نویسندگان (Authors Contributions): تمامی نویسندگان باید در این قسمت بعد از قسمت تشکر و قدردانی در مقاله  مشارکت خود در انجام پروژه تحقیقاتی و سهم خود در تهیه نسخه مقاله را مشخص کنند. مثلاً دکتر مجید رحیمی درفت مقاله راتهیه کرده یا دکتر سحابی آنالیزهای آماری را انجام داده و به همین ترتیب تا آخر مشخص کنند.

 21- فرآیند مرور دقیق (Peer review ) : تمام دست‌نوشته‌ها توسط حداقل 2 نفر از داوران منتخب شورای نویسندگان مجله مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. نویسنده‌ی مسؤول در کوتاه‌ترین زمان در جریان ثصمیم سردبیر در مورد رد، قبول یا اصلاحات مورد نظر داوران و هیأت تحریریه قرار خواهد گرفت. در صورت پذیرش مقاله برای چاپ، نامه پذیرش به همراه ایمیل برای نویسنده‌ی مسؤول ارسال می‌شود و مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

  22- هیأت تحریریه در رد، اصلاح، ویرایش و خلاصه کردن مقاله آزاد است (Editorial responsibilities) .

  23- مسؤولیت صحت یا سقم مطالب ارائه شده در مقاله بر عهده‌ی نویسنده یا نویسندگان است (Author's responsibilities) .

  24- مقاله نباید در مجله ‌ی داخلی دیگری چاپ شده باشد و نویسندگان در درخواست چاپ مقاله ‌ی خود به سردبیر متعهد ‌ شوند تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله را برای نشریه ‌ی داخلی ادواری دیگری ارسال ننمایند. چنانچه پژوهش و تهیه ‌ی‌ مقاله با استفاده از بودجه ‌ی تحقیقاتی مؤسسه‌ای انجام شده است. نام مؤسسه و شماره ‌ی ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شود (Publication and authorship) .

  25- حق نسخه‌برداری ( Copyright ): تمامی محتویات مجله تحت قانون حق نسخه‌برداری بین‌المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده غیر تجاری در اختیار افراد قرار می‌گیرد. اصلاح، انتشار، انتقال و نمایش هر گونه محتویات مجله بدون ذکر نام این مجله ممنوع است.

  26- هزینه چاپ: هیچ گونه هزینه‌ای برای چاپ مقالات در این مجله دریافت نمی‌شود .

  27- یک نسخه از مجله به انضمام reprint برای نویسنده ‌ی مسئول ارسال خواهد شد

  .

 

 

  چک لیست راهنمای نویسندگا ن مقاله

  1- ارسال اصل مقاله

  2- ارسال نامه ‌ی درخواست به سردبیر و امضای تمام نویسندگان به ترتیب اولویت

  4- ارسال تأییدیه ‌ی مصوب دانشگاه‌ها یا تأییدیه ‌ی اخلاق پژوهش در صورت لزوم

  5- ارسال عکس‌های ارایه شده

  6- مقاله ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:

  - عنوان مقاله: به دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه نام و آخرین مدرک تحصیلی، تلفن و نشانی کامل پستی و پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان مقالات و واژگان کلیدی

  - مقدمه

  - روش‌بررسی

  - یافته‌ها (شامل جداول، نمودارها یا تصاویر به ترتیب

  ارایه شده در متن)

  - بحث

  - نتیجه‌گیری

  - منابع

  - چکیده ‌ی فارسی و انگلیسی

  - ارایه ‌ی کامل کلیه اسامی، مخفف‌های موجود در متن به شکل کامل در متن مقاله و داخل پرانتز

 


دفعات مشاهده: 9714 بار   |   دفعات چاپ: 1071 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 267 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb