جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای Individual Factor

فرهاد رمضانی بدر، کوروش امینی، اکبر محمدزاده، مهدی موسایی فر،
دوره 4، شماره 6 - ( 7-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آموزش در مراکز بالینی فرصت هایی را برای دانشجویان فراهم می کند تا پرستاری را در دنیای واقعی تجربه کنند و دانش نظری فراگرفته را در عمل بکار گیرند. محیط یادگیری بالینی یک شبکه ی تعاملی از نیروهای مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان است. با وجود اینکه فرایند یادگیری بالینی از مفاهیم پایه و اساسی آماده نمودن دانشجویان پرستاری برای کار در محیط های بالینی است اما درک محدودی از عوامل مؤثر بر آن در محیط های یادگیری بالینی در ایران وجود دارد. هدف از این پژوهش شناخت و درک عمیق تر عوامل مؤثر بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری با توجه به شرایط و ویژگی های آنان و ساختار سازمانی محیط های آموزش بالینی در ایران بود. روش بررسی: در این مطالعه ی کیفی 19 دانشجوی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی زنجان شرکت داشتند. داده ها با استفاده ازمصاحبه های عمیق نیمه ساختار جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز محتوا استفاده گردید. متن مصاحبه ها کلمه به کلمه پیاده ‌شد و هم زمان با جمع آوری اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با تجزیه و تحلیل داده ها 3 تم اصلی مشخص گردید. تم های اصلی در رابطه با عوامل مؤثر بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری شامل محیط یادگیری بالینی، رفتارهای آموزشی مربیان بالینی، عوامل فردی دانشجویان بود. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه درک عمیقی از تجربیات یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری در ایران فراهم نمود.در نتیجه مدیران آموزشی و مدرسان در وضعیت بهتری برای آموزش بالینی دانشجویان قرار می گیرند.
روح اله باقری مجد، سکینه شاهی، یداله مهرعلیزاده،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : آموزش الکترونیکی نوعی استفاده هدف­مند از سیستم الکترونیکی و کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری می­باشد. با توجه به اینکه هدف آموزش الکترونیکی تحول در ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در زمانی که خود مشخص می کند مشغول یادگیری شود، طرح چالش­های آموزش الکترونیکی برای هـشدار به منظور ایجاد تمرکز بیشتر، انجام پیش­بینی لازم، تدارک و سرمایه­گذاری مناسب، و تهیه­ی برنامه استراتژیک در سیستم یادگیری اقدامی لازم و برای موفقیت آن ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.

  روش بررسی: روش پژوهش در این مطالعه‏ ، روش آمیخته با الگوی کیفی، کمی، کیفی بود و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. نمونه­های این تحقیق از 163 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند، تشکیل گردیده است.روایی و پایایی(92/0) ابزار مورد استفاده در این تحقیق بررسی و مناسب گزارش شدند. روش آماری به _ کار گرفته شده برای این مطالعه، میانگین ، انحراف استاندارد و تحلیل عاملی بوده است.

  یافته­ها : نتایج نشان داد که عامل مدیریتی با میانگین 07/4 ، عامل تکنولوژی با میانگین 03/4، عامل سازمانی با میانگین 85/3، عامل فردی با میانگین 83/3 به ترتیب بر موانع آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید چمران اهواز مؤثر بوده­اند.

  نتیجه­گیری : هر یک از عامل­های بخش نتایج، در آموزش عالی مجازی به‌صورت ترکیبی در آموزش عالی مهم و مؤثر می­باشند .

 


رضا مسعودی، شهرام اعتمادی فر،
دوره 8، شماره 20 - ( 10-1394 )
چکیده

مقدمه و هدف: آموزش بالینی یکی از روش هایی است که پرستاران از طریق آن به کسب صلاحیت بالینی نائل می شوند. نقش صلاحیت در آموزش رشد چشمگیری داشته است و خلأ موجود بین آموزش و بالین را مشخص می کند. با توجه به اینکه در ایران مطالعه ای با رویکرد کیفی در مورد دیدگاه پرستاران فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری در مورد صلاحیت کسب شده در این دوره انجام نشده است، این مطالعه با هدف بررسی درک فارغ التحصیلان این رشته نوپا در ایران در مورد شایستگی کسب شده در این دوره طراحی شد. روش‌ها: مطالعه حاضر با رویکردکیفی و براساس تحلیل محتوای قراردادی انجام شده است. انتخاب مشارکت‌کنندگان در پژوهش، به صورت مبتنی بر هدف بوده که7 پرستار فارغ التحصیل کارشناسی ارشدپرستاری مراقبت های ویژه در پژوهش شرکت کردند. داده‌ها از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شد. برای صحت و استحکام داده‌ها از شیوه‌های پرسش از همکار و تائید یافته‌ها توسط شرکت‌کنندگان استفاده گردید و هم‌زمان با جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده ازتحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل آنها انجام شد. نتایج: مشارکت‌کنندگان در این مطالعه عوامل تأثیر گذار بر صلاحیت بالینی را در3 درون مایه اصلی عوامل مرتبط با سیستم آموزشی شامل" مهارت های حرفه ای”، “روشن نبودن اهداف دوره “، “مهارت ناکافی مربیان در تدریس این رشته نوپا" ، عوامل انگیزشی شامل " توانمندسازی دانشجویان در آموزش و پژوهش”، “جایگاه حرفه ای مناسب بعد از فارغ التحصیلی”، “تغییر دیدگاه و بینش بعد از فارغ التحصیلی”، و عوامل فردی شامل “مهارت های ارتباطی"،" اعتمادبه نفس ناکافی"،" عدم توجه به علایق دانشجویان در ابتدای دوره"،" تجربه بالینی"،" قدرت تصمیم گیری و تفکر انتقادی"و " داشتن اخلاق کاری و انسانی"بیان کردند. نتیجه گیری: با توجه به دیدگاه مشارکت کنندگان و نوپا بودن این دوره تحصیلی در ایران، بازنگری آن باتوجه به نیازهای سیستم سلامتی و انتظارات دانشجویان از گذراندن این دوره ضرورت دارد. بنابراین مسئولین باید باتوجه به بحرانی بودن این رشته برای بهبود برون ده آن برنامه ریزی های لازم را انجام دهند تا فارغ التحصیلان صلاحیت کافی و لازم را بری مراقبت از بیماران کسب نمایند.


Abbas Abbaspour، Hamid Rahimian، MohammadReza Mehregan، Hadi Ahmadnia،
دوره 10، شماره 27 - ( 9-1396 )
چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی مشکلات نظام جاری اندازه‌گیری عملکرد سازمانی و تشخیص مشکلات مبتلابه نظام های آموزشی و در قالب چارچوب فراارزشیابی استافیل بیم و کورین (2014) انجام شده است. این مطالعه از یک رویکرد کیفی بهره برده، از نوع اکتشافی بوده و برای پاسخگویی به سئوال‌های پژوهش از ابزار مصاحبه استفاده می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از مجموع 154 رمز استخراجی مضامین ”عدم کفایت متقابل فرد و سازمان”، ”عوامل فردی موثر بر ارزیابی”، ”عوامل سازمانی موثر بر ارزیابی”، ”عوامل ادراکی-انگاشتی” و ”نتایج و پیامدهای استقرار سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی” مهمترین مضمون‌هایی هستند که از ارزشیابی سیستم اندازه‌گیری عملکرد سازمانی آموزش و پرورش قابل استنتاج است و ”مشکلات فردی و ساختاری سازمان”، ”مشکلات مربوط به فرهنگ و جو سازمانی”، ”مسائل و مشکلات مفهومی(ادراکی) ” و”مشکلات عملکردی” چهار مضمون شکل گرفته پیرامون مشکلات سنجش عملکرد سازمانی هستند.  


بهرام رستمی، زهرا معین، احسان فکور، کوروش امینی، حجت رستمی،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان انگیزش تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 بود.
روش بررسی: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی_همبستگی بود. جامعه ­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ ی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بودند که تعداد آن‌ها در سال تحصیلی 96-95 برابر با 290 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 168 نفر محاسبه گردید و نمونه‌ها به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی، عوامل شغلی و آموزشگاهی بود که روایی صوری و محتوایی آن‌ها توسط کارشناسان تأیید گردید و ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی برای انگیزش تحصیلی 88/0، عوامل شغلی 71/0 و عوامل آموزشگاهی 76/0 به دست آمد.
یافته ها: با تحلیل داده‌ها از طریق شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی، نتایج نشان داد که میانگین انگیزش تحصیلی دانشجویان از میانگین فرضی بالاتر بوده و در سطح نسبتا مطلوبی می‌باشد، همچنین رابطه ­ی معناداری بین انگیزش تحصیلی با وضعیت اقتصادی خانوار، معدل دانشگاه و عوامل شغلی وجود داشت (05/0>p). نتایج جدول رگرسیون نیز نشان داد که عوامل شغلی و معدل دانشگاه تبیین‌کننده معنادار انگیزش تحصیلی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: عوامل شغلی، معدل دانشگاه در وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار بوده و تا حدودی می‌توانند انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی نمایند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb