جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای Organizational Factor

روح اله باقری مجد، سکینه شاهی، یداله مهرعلیزاده،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : آموزش الکترونیکی نوعی استفاده هدف­مند از سیستم الکترونیکی و کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری می­باشد. با توجه به اینکه هدف آموزش الکترونیکی تحول در ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در زمانی که خود مشخص می کند مشغول یادگیری شود، طرح چالش­های آموزش الکترونیکی برای هـشدار به منظور ایجاد تمرکز بیشتر، انجام پیش­بینی لازم، تدارک و سرمایه­گذاری مناسب، و تهیه­ی برنامه استراتژیک در سیستم یادگیری اقدامی لازم و برای موفقیت آن ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.

  روش بررسی: روش پژوهش در این مطالعه‏ ، روش آمیخته با الگوی کیفی، کمی، کیفی بود و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. نمونه­های این تحقیق از 163 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند، تشکیل گردیده است.روایی و پایایی(92/0) ابزار مورد استفاده در این تحقیق بررسی و مناسب گزارش شدند. روش آماری به _ کار گرفته شده برای این مطالعه، میانگین ، انحراف استاندارد و تحلیل عاملی بوده است.

  یافته­ها : نتایج نشان داد که عامل مدیریتی با میانگین 07/4 ، عامل تکنولوژی با میانگین 03/4، عامل سازمانی با میانگین 85/3، عامل فردی با میانگین 83/3 به ترتیب بر موانع آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید چمران اهواز مؤثر بوده­اند.

  نتیجه­گیری : هر یک از عامل­های بخش نتایج، در آموزش عالی مجازی به‌صورت ترکیبی در آموزش عالی مهم و مؤثر می­باشند .

 


عباس ثابت مهارلوئی، ، علی داودی، علیرضا هاشمی، احسان رکنی،
دوره 8، شماره 17 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: دانشگاه ها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، افزایش رقابت، کارآیی و کاهش هزینه ها به وجود اساتید و مدرسان خلاق و نوآور نیازمندند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل سازمانی و روانشناختی موثربر رفتار نوآورانه اعضای هیات علمی صورت پذیرفت. روش بررسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازبه تعداد (480) نفر انجام شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی انجام پذیرفت حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید (212) . ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از شش پرسشنامه بسته و استاندارد می باشد امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزا (lisrel8.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تمامی متغیر های موثر بر رفتار نوآورانه اعضای هیات علمی در قالب مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی با شاخص هی نیکویی برازش مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: عوامل روانشناختی بیشترین تاثیر را بر رفتار نوآورانه و عوامل سازمانی، کمترین تاثیر را بر رفتار نوآورانه اعضای هیات علمی دارند.
رحیم قاسمیه، عباس ثابت مهارلویی، علیرضا هاشمی، عابدین افتخاری،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای افراد برای تولید نتیجه موثر و کارآمد و اجرای موفقیت آمیز برنامه های پیش بینی شده است . دانشگاه به اساتید با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان جامعه موثر واقع شوند در ابن راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی عوامل سازمانی موثر بر ایجاد انگیزش شغلی در بین اعضای هیات علمی صورت پذیرفت. روش بررسی: پزوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می با شد که از این میان 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. . ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از پنج پرسشنامه بسته و استاندارد می باشد امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزا (lisrel8.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تمامی متغیرهای موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی در قالب مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی با شاخص های نکوی برازش مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: در انگیزش شغلی اعضای هیات علمی متغیر های بسیاری تاثیر گذارند که تعدادی از آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که رضایت شغلی و حمایت مدیران به ترتیب بیشترین اثر را یر متغیر ملاک یعنی انگیزش شغلی دار می باشند.


Abbas Abbaspour، Hamid Rahimian، MohammadReza Mehregan، Hadi Ahmadnia،
دوره 10، شماره 27 - ( 9-1396 )
چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی مشکلات نظام جاری اندازه‌گیری عملکرد سازمانی و تشخیص مشکلات مبتلابه نظام های آموزشی و در قالب چارچوب فراارزشیابی استافیل بیم و کورین (2014) انجام شده است. این مطالعه از یک رویکرد کیفی بهره برده، از نوع اکتشافی بوده و برای پاسخگویی به سئوال‌های پژوهش از ابزار مصاحبه استفاده می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از مجموع 154 رمز استخراجی مضامین ”عدم کفایت متقابل فرد و سازمان”، ”عوامل فردی موثر بر ارزیابی”، ”عوامل سازمانی موثر بر ارزیابی”، ”عوامل ادراکی-انگاشتی” و ”نتایج و پیامدهای استقرار سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی” مهمترین مضمون‌هایی هستند که از ارزشیابی سیستم اندازه‌گیری عملکرد سازمانی آموزش و پرورش قابل استنتاج است و ”مشکلات فردی و ساختاری سازمان”، ”مشکلات مربوط به فرهنگ و جو سازمانی”، ”مسائل و مشکلات مفهومی(ادراکی) ” و”مشکلات عملکردی” چهار مضمون شکل گرفته پیرامون مشکلات سنجش عملکرد سازمانی هستند.  صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb