جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای Study Skills

یدالله زارع زاده، مسعود رسول آبادی،
دوره 8، شماره 17 - ( 1-1394 )
چکیده

چکیده: زمینه و هدف: عملکرد تحصیلی افراد متأثر از عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل، عادات و مهارتهای مطالعه می‌باشد. هدف مطالعه حاضربررسی عادات مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 92ـ1391بود . روش بررسی: این مطالعه توصیفی – مقطعی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان که در سال تحصیلی 92-91 به تحصیل اشتغال داشتند انجام شد.جامعه مورد مطالعه 324 نفر تعیین گردید اما در مجموع تعداد 245 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد مطالعه (PSSHI)Palsane & Sharma Study Habits Inventory گردآوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی برای ارائه فراوانی مطلق و نسبی متغیرها ، میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی و از آزمون t مستقل ،ضریب همبستگی پیرسون وهمچنین از رگرسیون لجستیک جهت بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عادات مطالعه استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره کل عادات مطالعه دانشجویان 1/11±8/45 از 90 بود.میانگین نمره در دانشجویان دختر 4/11±1/46 و در دانشجویان پسر 8/10±4/45 بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین این دو مشاهده نشد(p=0/62,t=0/49). مقایسه حیطه های مختلف عادتهای مطالعه در دو "جنس "مختلف نشان داد که دانشجویان دختر در حیطه یادداشت برداری (t=2/46وp=0/015) و تندرستی (p=0/028,t=2/20)نسبت به دانشجویان پسر برتری داشتند. نتایج نشان داد که دانشجویانی که از کتاب و جزوه همزمان به عنوان منبع درسی استفاده می کنند در کلیه حیطه ها نسبت به دانشجویانی که فقط از کتاب یا جزوه استفاده می کنند از نظر عادتهای مطالعه وضعیت بهتری دارند و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود(p=0/001). نتیجه گیری: بررسی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت مهارتها و عادات مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در حد متوسط است که مشابه دانشجویان سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.ارایه یک واحد درسی تحت عنوان " مهارتها وعادات مطالعه" در برنامه درسی دانشجویان پیشنهاد می شود.
قمر کیانی، حسین مهدیون،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانشجویان رو به گسترش است و عوامل متفاوتی با آن مرتبط هستند. لذا این مطالعه باهدف تعیین رابطه­ی تنظیم شناختی هیجان و مهارت‌های مطالعه با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشکده­ی بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.
روش بررسی: روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه­ی آماری کلیه­ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده­ی بهداشت زنجان بودند که 168نفر (103 دختر ، 65 پسر)از آن­ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای‌ تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی، عادت‌های مطالعه پالسا و شارمانی و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و بلوم بودند. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه هم زمان انجام شد.
یافته­ها: باتوجه به سطح معناداری بالای 05/0 آزمون کولموگراف اسمیرنف، نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد بررسی تایید شد. نتایج نشان داد از مولفه­های تنظیم شناختی هیجان فقط نشخوار فکری رابطه­ی مثبت معنی داری با اهمال کاری دارد ( 01/0 > P ، 35/0 = r ) .ازمولفه‌های مهارت‌های مطالعه ، تقسیم‌بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری و حافظه رابطه­ی منفی معنی دار با اهمال‌کاری تحصیلی داشتند (05/0>p). نتایج رگرسیون نشان داد، نشخوار فکری به میزان 1/22، تقسیم بندی زمان 8/18، وضعیت فیزیکی 1/18، انگیزش یادگیری 9/20 و حافظه 1/20 درصد اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می­کردند.
نتیجه‌گیری: طراحی مداخلات با هدف کاهش نشخوار فکری، بهبود تقسیم بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری وحافظه در کاهش اهمال کاری موثر خواهد بود.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb