جستجو در مقالات منتشر شده


17 نتیجه برای Workshop

فریبا آربونی، عباسعلی نوریان، سید نورالدین موسوی نصب،
دوره 1، شماره 1 - ( 11-1387 )
چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی استادان متداول‌ترین روش جهت سنجش کیفیت آموزش می‌باشد. دانشجویان بیش از دست‌اندرکاران در جریان روند آموزش قرار‌دارند بنابراین با نظرخواهی از آنان دیدگاه کاملی برای مسئولین در مورد نقاط قوت و ضعف استادان به‌دست می‌آید. هدف از این پژوهش بررسی حیطه‌های موجود در فرم‌های ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان در دانشکده‌های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری و مامایی می‌باشد.
روش بررسی: این تحقیق به صورت توصیفی انجام گرفت. 1683 برگ ارزشیابی دانشجویان از استادان هیأت علمی (73 نفر) مربوط به دانشکده‌های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری- مامایی بررسی شد. پرسش‌نامه‌ی دانشجویان پزشکی حاوی 15 سؤوال و دانشجویان پیراپزشکی و پرستاری مامایی
21 سؤوال بود که بر اساس مقیاس لیکرات از حیطه‌های مختلف مقرراتی، علمی و آموزشی، نظارتی و نگرشی تشکیل شده بود. نمرات سؤوالات از نمره‌ی 100 محاسبه شد، نمرات بالاتر بیانگر عملکرد مطلوب‌تراستادان می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌صورت آمار توصیفی با نرم‌افزار SPSS
انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مقایسه در سطوح کلی بین دانشکده‌ها، دانشکده‌ی پیراپزشکی با میانگین کل و انحراف معیار 61/3 ±50/85 نسبت به سایر دانشکده‌ها برتری دارد. دانشکده‌ی پیراپزشکی در حیطه‌ی مقرراتی با میانگین و انحراف معیار 89/3±01/91، دانشکده‌ی پزشکی در حیطه‌ی نگرشی با میانگین و انحراف معیار 45/5±48/90 و دانشکده‌ی پرستاری مامایی در حیطه‌ی مقرراتی با میانگین و انحراف معیار 25/4±34/88 بیشترین امتیاز را داشتند. نتیجه‌نهایی نشان می‌دهد، حیطه‌ی علمی و آموزشی نسبت به سایر حیطه‌ها در سطح پایین‌تر می‌باشد. نتایج حیطه‌ها (علمی و آموزشی، نظارتی و نگرشی) بین دانشکده‌ها معنی‌دار می‌باشد (0001/0=P).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی، روش تدریس و تحقیق جهت ارتقای آموزش استادان، اعطا‌ی فرصت مطالعاتی و تشویق انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی گام مؤثری جهت ارتقای سطح علمی و بالاخره عملکرد بالای استادان خواهد بود.


عباس عزت شوکتی، عباسعلی نوریان، سید نوالدین موسوی نسب،
دوره 1، شماره 1 - ( 11-1387 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از روش‌های ارتقای کیفیت آموزش، ارزشیابی از فعالیت‌های آموزشی اعضای هیأت علمی است. دانشجویان و مدیران گروه‌ها مناسب‌ترین مراجع برای ارزیابی فعالیت‌های آموزشی اعضای هیأت علمی می‌باشند. میزان مطابقت نتایج نظرسنجی از مدیران گروه‌ها با نتایج نظرسنجی از دانشجویان تا حدی بیانگر میزان دقت و صداقت دانشجویان و مدیران گروه‌ها در ارزشیابی اعضای هیأت علمی است. این تحقیق به منظور تعیین میزان تطابق نتایج نظرسنجی از دانشجویان با نتایج نظرسنجی از مدیران گروه‌ها در ارزشیابی اعضای هیأت علمی صورت گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه، نظرسنجی‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ انجام شد. پرسش‌نامه‌ی نظرسنجی از مدیران گروه‌ها دارای 18 سؤال، پرسش‌نامه نظرسنجی از دانشجویان حاوی 16 سؤال و پرسش‌نامه‌ی نظرسنجی از کارآموزان و کارورزان شامل 28 موضوع ‌بود. روایی فرم‌ها توسط مدیران گروه‌ها، کارشناسان ارزشیابی دانشگاه و همچنین توسط افراد صاحب‌نظر مورد ارزیابی قرار گرفته و پایایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آزمون مجدد تأیید شدند. گستره‌ی گزینه‌های پرسش‌نامه‌ها بر اساس مقیاس لیکرت انجام گرفت. در کل تعداد 25 مدیر گروه آموزشی (از 106 نفر اعضای هیأت علمی واجد شرایط) و 921 دانشجو از 1100 دانشجوی پیش‌بینی شده پرسش‌نامه را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد نتایج نظرسنجی از مدیران گروه‌ها با نتایج نظرسنجی از دانشجویان در ارزشیابی استادان در 61 درصد اعضای هیأت علمی عضو جامعه مورد مطالعه با هم مطابقت دارند. دانشجویان و مدیران گروه‌های آموزشی، هر یک انتظاراتی از اعضای هیات علمی دارند که این انتظارات کاملا در یک راستا نیستند و اصولا معیارهای آن‌ها نیز برای ارزیابی اعضای هیأت علمی متفاوت می‌باشد. با این توضیح نتایج نظرسنجی از آن‌ها نیز تطبیق صددرصد نخواهند داشت و میزان تطبیق محاسبه شده (61 درصد) با حداکثر تعدیل شده قابل‌تجزیه و تحلیل خواهد بود. در آنالیز نتایج ارزشیابی، میزان تطبیق نتایج نظرسنجی‌ها هر اندازه بالاتر و به اپتیمم نزدیکتر باشد، حاکی از این است که ارزیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و مدیران گروه‌ها با دقت و صداقت بیشتری انجام گرفته است.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد برگزاری کارگاه‌های آموزشی، حمایت‌های مادی و معنوی از اعضای هیأت علمی، کاهش واحدهای اضافی تدریس
(تا حد موظفی)، تبیین اهداف ارزشیابی (برای دانشجویان، مدیران گروه‌ها و اعضای هیأت علمی)، اعطای فرصت مطالعاتی، کاهش تعارضات بین مدیر و اعضای گروه از جمله اقداماتی می‌باشند، می‌توانند میزان تطابق را بهبود بخشند. به منظور ارتقای سیستم آنالیز نتایج ارزشیابی توصیه می‌شود روش تطابق نتایج و روش تعدیل حداکثر تطبیق در تحلیل نتایج ارزشیابی به‌کار گرفته شود.


دکتر جعفر عطاری‌مقدم، صدیقه مخلص پور، دکتر مجید ولی‌زاده، دکتر سعید ممتازی، دکتر فرانک شریفی، دکتر صمد قدرتی، دکتر علیرضا خادم المله، دکتر بهرام حاجی‌کریم،
دوره 3، شماره 4 - ( 1-1389 )
چکیده

file:///C:DOCUME%7E1DEAR-U%7E1LOCALS%7E1Tempmsohtml1%EF%BF%BD1clip_filelist.xml" style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif" > Normal 0 false false false

مقدمه: مطالعات متعددی نشان می‌دهد که ارتباط خوب پزشک- بیمار بر پیش آگهی وضعیت سلامتی فرد تاثیر مثبتی دارد. همچنین میزان رضایت‌مندی بیماران از خدمات بهداشتی درمانی، بسیار به ارتباط موثر پزشک- بیمار مرتبط است.

روش بررسی: این مطالعه بر روی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد. 33 نفر انتخاب شدند و مهارت‌های ارتباطی پزشک-بیمار در یک کارگاه سه روزه برای آن‌ها تدریس شد. قبل و پس از مداخله، دانش و آگاهی آن‌ها در مورد مهارت‌های ارتباطی سنجیده شد. همچنین میزان رضایت‌مندی دانشجویان از کارگاه ارزیابی گردید. سپس اطلاعات به دست آمده آنالیز شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که 85 درصد شرکت کنندگان از کارگاه راضی بودند. تفاوت میانگین نمره‌ی کلی آزمون قبل و پس از مداخله، از نظر آماری معنادار بود (005/0P=.) همچنین پس از آموزش، نمرات زیر مقیاس‌های آزمون فوق نیز تفاوت معناداری با قبل از آموزش داشت.

نتیجه‌گیری: آموزش کارگاهی مهارت‌های ارتباطی پزشک- بیمار به دانشجویان پزشکی در ارتقا‌ی دانش و آگاهی آن‌ها از مهارت‌های ارتباطی بسیار موثر است.


سمیرا بصیرشبستری، رامین سرچمی، ایمان شیرین بک، فاطمه سفیدی،
دوره 4، شماره 7 - ( 11-1390 )
چکیده

مقدمه: کارگاه ، روش آموزشی مبتنی بر حل مسئله میباشد.تغییر عادات ناصحیح مشکل است بنابراین آموزش درست، مهم است. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر آموزش کارگاهی نسخه نویسی در دانشجویان دندانپزشکی قزوین بود. مواد و روس بررسی: جهت سنجش آگاهی دانشجویان در زمینه نسخه نویسی، پس از انجام مطالعه پایلوت، پرسشنامه ای پایا و روا طراحی نمودیم و آنرا قبل و یک ماه پس از برگزاری کارگاه، در اختیار 73 نفر از دانشجویان قرار دادیم.داده ها توسط آزمون تی تجزیه تحلیل آماری شدند. یافته ها: مقادیر آلفا کرونباخ قبل و بعد برگزاری کارگاه، تفاوت معنی داری در زمینه کیفیت نسخه نویسی نشان دادند. بحث: چالش در آموزش نسخه نویسی این است که آموزشهای موجود، بر اصول پایه فارماکولوژی متمرکزند. نتایج و نتیجه گیری:کارگاه مذکور در کیفیت نسخه نویسی دانشجویان ، موثربود. بنابراین با طراحی کارگاهها و بکارگیری روشهای تدریس نوین، مشکلات مربوط به روشهای آموزشی حل میشود.
سید جلیل میرمحمدی میبدی، سید سعید مظلومی محمود آبادی، زهرا شریف پور، حسن شهبازی، اعظم محمدلو،
دوره 5، شماره 9 - ( 10-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: تدریس اثربخش، مجموعه رفتارهای معلم است که باعث دستیابی به اهداف آموزشی و بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش می شود. بازخورد دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی در آموزش ، که برخی آن را تنها اطلاعات ملموس برای ارزشیابی فعالیت اساتید می دانند، اطلاعات ویژه ای را دراختیار مدرس قرار می دهد که وی می تواند در بهبود عملکرد و اثربخشی خود از آن ها بهره گیرد؛ لذا برآن شدیم ویژگی های تدریس اثربخش را از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مورد بررسی قرار دهیم. روش بررسی: مطالعه ی حاضر توصیفی _ تحلیلی از نوع مقطعی می باشد.جامعه ی مورد بررسی 256 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی مورد تایید قرار گرفته بود، روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه ای بوده که پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های آماری C‏hi square، ANOVA و T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داده که اولویت های حیطه های تدریس اثربخش ازدیدگاه دانشجویان به ترتیب ارتباط بین فردی، مهارت های تدریس، ویژگی های فردی، مهارت ارزشیابی ورعایت قوانین آموزشی بود و به طورکلی مهم ترین ویژگی های تدریس اثر بخش به ترتیب تسلط برموضوع درس(76/2)، لحن وکلامی احترام آمیز(73/2) و حفظ شخصیت دانشجو و احترام به او(7/2)بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نظرات دانشجویان پیشنهاد می شود برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مناسب و هدفدار جهت بهبود فرایند یاددهی- یادگیری و آشنایی اساتید با روش های نوین و موثر تدریس و استراتژی های آموزشی مبتنی بر تحقیقات همچنین تقویت مهارت های ارتباطی مدرسین و توجه به مولفه های این حیطه در گزینش، جذب و ارزشیابی آن ها پیشنهاد می گردد
سعید مظلومی محمود آباد، پوریا حسینی، معصومه عباسی شوازی، مهدی میرزایی علویجه، فرشته رضایی،
دوره 6، شماره 10 - ( 4-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: توجه به امر تحقیق و پژوهش از مهم‌ترین عوامل رشد و شکوفایی در هر کشوری است. این پژوهش با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی انجام شد. روش بررسی: پژوهش توصیفی حاضر با 384 نفر نمونه به روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب گردید، به صورت مقطعی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ی 56 سوالی محقق ساخته دارای روایی و پایایی معتبر در 4 قسمت: 22 سوال دموگرافیک و زمینه‌ای، 15 گویه موانع شخصی انجام پژوهش (73/0α=) با محدوده امتیاز 15 تا 75 و 19 گویه موانع سازمانی (77/0α=) با محدوده‌ی امتیاز19 تا 95 بود که به صورت خودگزارش‌دهی تکمیل گردید. داده‌های با کمک آمار توصیفی و تحلیلی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، ANOVA، T-test و رگرسیون خطی در سطح معناداری 05/0 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین سن دانشجویان 78/2±79/21 سال، 4/67 درصد زن و 6/32 درصد مرد بودند. میانگین نمره‌ی موانع شخصی 58/8±96/50 (94/67 درصد از نمره‌ی کامل) و موانع سازمانی 20/11±18/65 (61/68% از نمره کامل) بود. موانع شخصی زنان بیشتر از مردان بود (022/0P=). موانع شخصی دانشجویان شرکت کننده در کارگاه‌های روش تحقیق بالاتر بود (033/0P=). از موانع شخصی، عدم آشنایی کافی با اصول و روش‌های آماری و در موانع سازمانی، عدم ایجاد انگیزه‌ی کافی در پژوهشگران از طرف مسوولین بیشترین امتیاز را کسب کردند. نتیجه گیری: با توجه به علاقه مندی بالای موجود در بین دانشجویان نسبت به انجام فعالیت‌های پژوهشی و پتانسیل بالای آن‌ها، توجه به الویت‌های موانع شخصی و سازمانی متذکر در این پژوهش،مورد تاکید و توجه معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه قرار گیرد.
علیرضا میرزایی، فاطمه پالیزبان، مصیب مظفری، علی اشرف عیوضی، ایرج پاکزاد، ستار کیخاونی، وحید لهرابیان،
دوره 8، شماره 17 - ( 1-1394 )
چکیده

چکیده مقدمه: باتوجه به نیاز آموزش مهارت های کاربردی زندگی، در برنامه های آموزشی رشته های علوم پزشکی و خلاء این آموزش ها در برنامه های درسی، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، یک واحد درسی تحت عنوان مهارت های کاربردی زندگی به سرفصل دروس اختیاری، اضافه و به صورت آزمایشی برای دانشجویان رشته های فوریت پزشکی و مامایی اجرا شد. این تحقیق با هدف ارزیابی شش مولفه ی ضرورت، سودمندی ادراکی، سودمندی احتمالی، تناسب محتوا، سازماندهی محتوا، و الزامات اجرایی درس مهارت های کاربردی زندگی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گردید. روش ها: در مطالعه ای مداخله ای و نیمه تجربی، 69 نفر از دانشجویان مامایی و فوریت های پزشکی ازطریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته با 28 سوال بود در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی(آزمون T گروه های مستقل) برای مقایسه دیدگاه دانشجویان برحسب روش تدریس (سخنرانی/کارگاهی) و مقطع تحصیلی، استفاده گردید. یافته ها: میانگین نمرات مولفه های مورد ارزیابی، از 5 نمره ممکن، به شرح ذیل بود: ضرورت درس 19/1±6/3، تناسب محتوا 15/1±43/3، سازماندهی محتوا 23/1±07/3، سودمندی ادراکی درس 1/1±35/3، سودمندی احتمالی درس 14/1±37/3 و الزامات اجرایی44/1±26/3، براین اساس بیشترین مقبولیت مربوط به ضرورت ارائه درس و کمترین مقبولیت مربوط به نحوه سازماندهی محتوا بوده است. علاوه براین یافته ها نشان داد روش کارگاهی(5/56درصد)به عنوان روش تدریس ترجیحی دانشجویان، نیمسال اول یا دوم سال اول تحصیل(75درصد) بهترین زمان ارائه درس، و استفاده از فعالیت های طول ترم(4/46درصد) نیز بهترین روش ارزشیابی از نظر شرکت کنندگان بود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد کیفیت پنج مولفه از شش مولفه مورد بررسی ، با میانگین امتیاز بالاتر از25/3 مورد قبول دانشجویان و از مطلوبیت نسبی برخوردار بوده است اما نحوه سازماندهی محتوا، از نظر طراحی فعالیت های یادگیری و ارائه مطالب از ساده به دشوار، که پایین ترین میانگین امتیاز را به خود اختصاص داده، در حد متوسط بوده و با آنچه که دانشجویان از سازماندهی محتوا، انتظار داشته اند مطابقت نداشته است که با توجه به تجربه یک ساله ارائه درس، این نقیصه دور از ذهن نبود و تلاش خواهد شد در گام های بعدی نقایص مرتفع گردد.


ندا مهرداد، عباس هوشمند بهابادی، نرگس یعقوبی، مریم اعلا، مهناز سنجری، میترا ذوالفقاری،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: آموزش مجازی بخش جدایی ناپذیر از سیستم آموزشی در عصر حاضر است. هر چند پژوهشهای متعددی درارتباط با تاثیر آموزش مجازی انجام گردیده است اما سودمندی کارگاههای مجازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تعیین سودمندی و کارایی درک شده از برگزاری کارگاههای آموزشی به شیوه مجازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقایسه ایی57 نفر از اعضاء هیات علمی و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در کارگاههای مجازی آموزشی شرکت کردند. بدین ترتیب که ابتدا عناوین کارگاهها نیاز سنجی شد و 42 عنوان محتوای آموزشی بر حسب اولویت در نیازسنجی به شیوه الکترونیکی تهیه و در سامانه آموزش الکترونیکی به آدرس www.farasa.netقرار داده شد و امکان دسترسی به محتوا به مدت سه ماه به شرکت کنندگان داده شد. پس از گذشت سه ماه نظرات شرکت کنندگان در ارتباط با متغیرهای مورد بررسی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر سه قسمت ( اطلاعات دموگرافیک، پیوستار دیداری سنجش رضایتمندی از اموزش مجازی و آموزش حضوری ، و 35 گویه جهت بررسی سودمندی و کاررایی و...) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین رضایتمندی از کارگاه مجازی با کارگاه به شیوه حضوری تفاوت معناداری وجود دارد(p< 0.000). در ضمن متغیرهای توانایی استفاده از سامانه آموزشی، کارآیی روش مجازی،محتوای طراحی شده در سامانه، فعالیت های یادگیری تعاملی، محیط یادگیری، سهولت استفاده از روش، ارزش های درک شده، رضایتمندی ازسامانه و سودمندی ادراک شده و قصد رفتاری از یادگیری درسامانه آموزش الکترونیکی در دامنه (38/0 تا 90/0) با یکدیگر همبستگی مثبت معناداری نشان دادند. نتیجه گیری: در مجموع شرکت کنندگان نگرش مثبتی نسبت به برگزاری کارگاه به شیوه مجازی با توجه مزایای آن داشتند. پیشنهاد میشود در راستای رضایتمندی بیشتر فراگیران، از آموزش مجازی ،در بر گزاری کار گاهها برنامه ریزی های مدونی انجام گیرد.

مصطفی خواجه،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: قضاوتهای فردی اغلب مبهم بوده و افراد نمی توانند به آسانی ادراکات و انتظارات خود را در مورد کیفیت خدمات به صورت یک مقدار عددی دقیق بیان دارند. استفاده از واژه های زبانی جهت توصیف درجه انتظار و ادراک واقعی تر به نظر می رسد. در این پژوهش، رویکردی ترکیبی از سروکوال و منطق فازی به منظور ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی قم ارائه شده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1392 انجام شد. بدین منظور، نمونه ای به حجم 365 نفر به روش طبقه بندی نسبی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون‌های من ویتنی، کروسکال والیس و ویلکاکسون استفاده شد. یافته‌ها: مقایسه‌ی بین ادراکات و انتظارات دانشجویان نشان داد تفاوت معناداری در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی وجود دارد (05/0P<). میانگین شکاف خدمات آموزشی برابر79/0- بود که بیانگر شکاف منفی در کیفیت خدمات می باشد. بیشترین شکاف مربوط به بعد عوامل محسوس(90/0-) و کمترین شکاف در ابعاد قابلیت اطمینان و پاسخگویی(74/0-) مشاهده گردید. بین شکاف کیفیت خدمات آموزشی برحسب جنسیت، نوع دانشکده و رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت.(05/0P<) نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه بیشترین شکاف کیفیت در بعد عوامل محسوس بود. جهت بهبود این بعد پیشنهاد می‌گردد بهبود منابع کتابخانه و افزایش کارگاههای رایانه در اولویت قرار گیرند.
مریم بهاروند، محمد حسین زاده، سید جلیل صدر، زهرا جابری انصادی، فرانه همتی علمداری، حامد مرتضوی، سیامک صبور، مینا مطلب نژاد،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

چکیده سابقه علمی موضوع: ارزشیابی عبارت از فرایند نظام مند گردآوری، تحلیل و تفسیر داده ها به منظور ارزش گذاری و قضاوت می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کارگاه آموزش طراحی سوال برکیفیت آزمون های کتبی پایان ترم انجام پذیرفت. روش ها : در این پژوهش نیمه تجربی ابتدا کلیه سوالات آزمون های دروس نظری2 دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی قبل و پس از ارایه کارگاه و دفترچه راهنما با عنوان " قواعد طراحی سوال " جمع آوری شد. تاکسونومی، ارتباط و پوشش محتوائی آزمونها توسط سه تن از مدرسین هر بخش آنالیز شد. سایر شاخص ها مانند ضرایب تمیز و دشواری،ارزش گزینه های انحرافی و مرزیٍ ،ضریب خطا و میزان رعایت قواعد ساختاری با استفاده از چک لیست میل من (Millman) و فرمول های استاندارد محاسبه گردید. تحلیل داده ها با استفاده از تست های Independent Samples t. Test و Mann-Whitney Test و ANOVA انجام پذیرفت. یافته ها : قبل از مداخله شاخصهای های ارتباط محتوائی و ضریب دشواری در حد مطلوب بودند. پس از مداخله نسبت سوالات تستی، ارتباط محتوایی و ضریب تمیز افزایش داشته اند در حالیکه میزان رعایت قواعد ساختاری آزمون ، ضریب دشواری ، میزان گزینه های انحرافی نیازمند بازبینی ،ضریب خطا ، تعداد سوالات نیازمند بازبینی و پوشش محتوایی کاهش نشان دادند . در کل مداخله فقط روی کاهش ضریب خطا تاثیر کاربردی داشت. بحث : کارگاه کوتاه مدت آموزش روش های طراحی سوال بر کیفیت آزمون های پایان ترم تاثیر کاربردی نداشت و به نظر می رسد برای بهبود کیفیت آزمون نیاز به مداخلات دیگری نظیرآموزش مستمر وجود دارد.
احمد وهابی، بشری وهابی، ناهید رجبی، سمیره تیفوری، مهین احمدیان،
دوره 8، شماره 19 - ( 6-1394 )
چکیده

سابقه و اهداف: اینترنت یکی از عمومی ترین رسانه های جمعی جهان می باشد که اعتیاد به آن به سرعت در حال افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن انجام گردید. روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی که در نیمسال اول تحصیلی 94-1393 انجام گردید، تعداد 384 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای بود. هر دانشکده به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد. نمونه های هر دانشکده به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای دو بخشی بود. بخش اول شامل سئوالات زمینه ای و بخش دوم سئوالات اصلی بر گرفته از پرسشنامه استاندارد یانگ به منظور تعیین میزان اعتیاد به اینترنت بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 21 و فرمول های آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز گردید. یافته ها: 1/95% دانشجویان پرسشنامه ها را پر کرده و تحویل دادند. نتایج مطالعه نشان داد که 17 نفر (7/4%) هیچگونه وابستگی ای به اینترنت ندارند. 238 نفر (2/65%) وابستگی خفیف، 94 نفر (8/25%) وابستگی متوسط و 16 نفر (4/4%) دارای وابستگی شدید به اینترنت بودند. بین میزان وابستگی به اینترنت و جنس (002/0 =p)، وضعیت تأهل (04/0=p)، محل سکونت فعلی دانشجو (02/0=p) و داشتن کامپیوتر شخصی (03/0=p) رابطه آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان اعتیاد خفیف به اینترنت، برگزاری کارگاههای آموزشی در مورد مزایا و معایب استفاده از اینترنت و عواقب بعدی وابستگی به اینترنت برای دانشجویان توصیه می شود.


Steven Zangan، Gregory Kauffmann،
دوره 8، شماره 19 - ( 6-1394 )
چکیده

Background: The purpose of our study was to assess resident and fellow patient care competency related to chest port catheter insertion after implementation of an educational program and completion of a certification checklist. Furthermore, we aimed to measure the impact of this intervention on early infection rates. Methods: Baseline early infection rates as defined by the CDC were obtained in 152 consecutive patients. These were segregated by primary operator and timeframe. Following establishment of a baseline infection rate, formalized training of residents and fellows was undertaken. This included a hands-on suture workshop and satisfactory completion of a skill set with attending level certification. To evaluate competency, a procedure competency checklist was developed by the interventional radiology faculty. The checklist consisted of 17 detailed steps considered important for chest port catheter insertion. Following the training period, infection rates of 415 consecutive patients were calculated and compared to the baseline infection rates. Results: Four out of eight (50%) residents satisfactorily demonstrated competency and were certified as primary operators for port insertion. In addition, both of the two interventional radiology fellows were certified. The early infection rates of chest port catheters placed by residents slightly decreased from 3.0% to 2.2% following the intervention compared to baseline, although this decrease was not statistically significant. Total infection rates also decreased slightly from 2.6% to 1.4%. Conclusions: In our study, the rate of early infections after port insertion decreased following the educational intervention and certification process, although this was not statistically significant.
بهرام حاجی کریم، سمیرا مختاری، محمدمسعود وکیلی، سعیده مظلوم زاده،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

  زمینه و هدف: در حوزه دانش پزشکی رایـج ترین گونه تظاهر پژوهش، انجام پایان نامـه های دانشجویی است. تدوین یک پایان نامه با اصول نگارش صحیح پایه های تحقیق و پژوهش را مستحکم تر می سازد. این مطالعه با هدف تعیین رعایت اصول نگارش و میـزان کاربرد نتایج پایان نامه های دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان درسالهای 1386 تا 1390 انجام گرفت.

  روش بررسی : در این مطالعه توصیفی مقطعی کلیه پایان نامه های مقطع پزشکی عمومی دفاع شده در سالهای 86 تا90 با استفاده از چک لیست طراحـی شده از جهت رعایت اصول نگارش مورد ارزیابی و امتیـازدهی قرار گرفتند. اطلاعات بااستفادهاز جداول توزیع فراوانی،شاخص های مرکزی و پراکندگی و انجام آزمون های آماری ANOVA ، T- test ، و chi-square در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت.

  یافته­ها: میانگین و انحراف معیار امتیاز کل پایان نامه ها 93/5 ± 16/80 و حداکثر و حداقل آن به ترتیب 5/91 و 52 بوده است. از نظر کیفیت نگارش، 134 (9/85%) از پایان نامه ها دارای کیفیت خوب بوده و 21 (5/13%) کیفیت متوسط و 1 (6/0) کیفیت ضعیف داشتند. بالاترین کیفیت نگارش مربوط به بخش منابع (7/89%) و پایین ترین مربوط به قسمت بحث (9/19) بود. امتیاز کل پایان نامه ها در دو گروه آموزشی پایه و بالینی اختلاف معناداری نشان داد (003/ 0 P= ). 6/68% از پایان نامه ها دارای نتایج کاربردی بودند و بین کاربردی بودن نتایج پایان نامه و انتشار مقاله ارتباط وجود داشت (009/ 0 P= ).

  نتیجه­گیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از لحاظ میزان رعایت اصول نگارش صحیح پایان نامه درصد بالایی از پایان نامه ها کیفیت خوبی داشتند. از نظر نگارش بخش های مختلف پایان نامه، قسمت منابع کیفیت بالاتر و قسمت بحث و نتیجه گیری کیفیت پایین تری داشتند. لذا پیشنهاد می شود که کارگاه هایی جهت آموزش نگارش صحیح پایان نامه به ویژه در قسمت بحث و نتیجه گیری و آموزش مقاله نویسی برای دانشجویان برگزار شود.


بشرا وهابی، احمد وهابی، مهناز صیادی، دایم روشنی، فایق یوسفی،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394


مهین نادری فر، فرشته قلجایی، عالیه جلال الدینی، نسرین رضائی، علیرضا سالار،
دوره 9، شماره 23 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: گسترش دانش و اطلاعات مفهوم آموزش را معنایی تازه بخشیده است. از مهم­ترین دلایل برای استفاده از آموزش الکترونیکی در نظام آموزش پزشکی این است که یادگیری را برعهده یادگیرنده میگذارد. این روش برنامه های آموزش انفرادی را تسهیل می کنند. در این مقاله سعی شده است در مورد چالش ها و راه حل­های توسعه­ی یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی بحث شود.

روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت مروری بر متون و با استفاده از شبکه جهان گستر انجام شده است. از بانک های اطلاعاتی Medline ,Ovid ,ProQuest, PubMed  و از کلید واژه های "آموزش الکترونیکی، چالش­های آموزشی و آموزش علوم پزشکی" به زبان­های فارسی و انگلیسی استفاده شد.  از تعداد 80 مقاله یافت شده، 30 مقاله که مربوط به موضوع مورد نظر بود انتخاب شدند.  

یافته ها: تحقیقات نشان می دهند که آموزش الکترونیکی در کنار مزایا و کاربردهای وسیعی که دارد؛ چالش هایی از جمله عدم اجرای آن از سوی اساتید به دلیل بی اطلاعی از کارکرد آن،کم رنگ شدن نقش معلم، نداشتن تخصص استفاده از آن، ترس از استفاده از آن، اعتقادات فرهنگی خاص و وجود منابع ناکافی را می توان ذکر کرد.

نتیجه گیری: لازمه موفقیت در اجرای آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی برقراری زیر ساخت­ها و استاندارد است. با توجه به اینکه دانشگاه­های علوم پزشکی کشور در مقایسه با دانشگاه­های دیگر جهان تجربه­ی کمتری دارند. پیشنهاد می­گردد با استفاده از تجارب کشورهای سرآمد مناسب ترین روش آموزش الکترونیکی انتخاب شود. همچنین تشکیل  کارگاه هایی در این زمینه کمک خواهد نمود.


علی اکبر عجم، ابوالقاسم رضوانی،
دوره 9، شماره 24 - ( 10-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی مبتنی بر تلفن همراه با پیشرفت تحصیلی و اعتماد در روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام گرفت.

روش بررسی: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد؛ جامعه­ی آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده­ی بهداشت و دانشجویان دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند. با توجه به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 150 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه­ی مقیاس اعتماد در روابط بین فردی رمپل و هولمز(Rempel & Holmes) ، پرسشنامه­ی محقق ساخته میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و پیشرفت تحصیلی استفاده شد.

یافته­ها: بین زمان اختصاص داده شده به شبکه‌ها و تعداد عضویت در گروه‌های اجتماعی مجازی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه­ی منفی و معناداری وجود داشت (P< 0/01). پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که از شبکه‌های اجتماعی مجازی جهت مقاصد علمی استفاده می‌کردند بیشتر از دانشجویانی است که از شبکه‌های اجتماعی مجازی جهت مقاصد غیر علمی استفاده می‌کردند (T= 4/93 , P< 0/01). بین زمان اختصاص داده شده به شبکه‌های اجتماعی با مولفه‌های قابلیت اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و وفاداری رابطه­ی منفی و معناداری مشاهده شد(P< 0/05).

نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود با تشکیل کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی درباره­ی چگونگی استفاده علمی از شبکه‌های مجازی و آشنایی دانشجویان با انواع شبکه‌های علمی مجازی در جهت بهبود و تقویت یادگیری دانشجویان تلاش نمود.


مریم زحمتکش، رضا فریدی-مجیدی، شهرام اجتماعی مهر،
دوره 11، شماره 31 - ( 9-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: بهره­‌مندی از فناوری نانو در تحقیقات علوم اعصاب به‌­عنوان نیازی ضروری مطرح می‌­باشد، در حالی­‌که دستیاران علوم اعصاب در این زمینه اطلاعات اندکی دارند و در برنامه‌­ی آموزشی آن­‌ها نیز به کاربرد فناوری‌­های نوین در تحقیقات کمتر پرداخته نشده است. نظر به نیاز فوق و با تکیه بر توسعه روش‌­های آموزشی نوین بر آن شدیم که طرح آموزشی ادغام یافته و اختیاری را برای دستیاران علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران، طراحی و اجرا نموده و سپس درصد رضایت­‌مندی فراگیران را از دوره‌­ی آموزشی بسنجیم.
روش بررسی: برای طراحی برنامه‌­ی آموزشی دوره از چرخه طراحی برنامه­‌ی درسی کرن (Kern) استفاده گردید. فراگیران 15 نفر از دستیاران علوم اعصاب بودند که نیازهای آموزشی آن­‌ها مشخص و پس از تعیین اهداف و پیامدهای یادگیری، مباحث آموزشی مشخص و به‌­صورت کارگاه برگزار شد. میزان رضایت‌مندی از نحوه­‌ی برگزاری توسط پرسشنامه‌­ی ساختارمند که توسط تیم مدرسین با روش محاسبه لیکرت طراحی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته­‌ها: آنالیز نتایج حاصل از پرسشنامه‌­ها نشان داد که بیش از 80 درصد از فراگیران رضایت­‌مندی خود را از دوره­ ابراز نمودند و آن­‌را برای سایر دانشجویان رشته توصیه نمودند. اساتید در مصاحبه‌­ی حضوری به تجربه­‌ی منحصر به فرد و برتری آن بر روش‌­های سنتی آموزشی تاکید نمودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان­‌دهنده­‌ی موفقیت قابل قبول این طرح در جلب نظر فراگیران بود و می‌­تواند مسئولین آموزشی را برای استفاده از تکنولوژی­‌های جدید در آموزش علوم اعصاب برای محققین این رشته ترغیب نماید. تداوم اجرای آن برای گروه هدف در ورودی‌­های مختلف پیشنهاد می­‌شود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb