جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای امینی

مهدی موسایی فرد، کوروش امینی،
دوره 2، شماره 3 - ( (پاییز و زمستان 88) 1388 )
چکیده

  زمینه و هدف: با توجه به این که روش‌های تدریس مرسوم و سنتی معلم محور بوده قادر به انتقال تمام مهارت‌ها و معلومات مورد نظر به دانشجویان نمی‌باشند، شیوه‌های جدید آموزشی اکثرا رویکرد دانشجو محور پیدا کردند تا بتوانند اهداف آموزشی مورد نظر را محقق نموده، دانش آموخته توانمندی از نظر علمی و عملی به جامعه تحویل دهند و (Problem Basic Learning) PBL از جمله روش‌های تدریسی است که از محاسن زیادی در این خصوص برخوردار است. لذا در این مطالعه، از روش تدریس PBL تعدیل شده در تدریس بخشی از مبحث CCU دانشجویان ترم 5 پرستاری استفاده و دیدگاه دانشجویان مذکور در مقایسه آن با روش سخنرانی مورد بررسی قرار گرفته است .

 

  روش بررسی: در این مطالعه 50 درصد جلسات اول واحد CCU به روش سخنرانی و 50 درصد جلسات انتهای ترم به روش PBL تعدیل شده برگزار گردید. تعداد دانشجویان 25 نفر بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای بود که شامل 7 سوال مقایسه‌ای در مورد میزان یادگیری، میزان ماندگاری ذهنی مطالب تدریس شده (عمق یادگیری)، کاربردی بودن مطالب، جذابیت (رضایت‌مندی) کلاس، احتمال پاسخ‌گویی به سوالات امتحان، ایجاد انگیزه‌ی مطالعه و توصیه کلی به استفاده از نوع روش تدریس در کلاس بود که پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها، نتایج استخراج و در قالب جداول توزیع فراوانی ارایه گردید .

 

  یافته‌ها: بر اساس یافته‌های به دست آمده از این پژوهش، دانشجویان در پاسخ به هر 7 سوال پژوهش، روش PBL را بهتر از روش سخنرانی ارزیابی نموده‌اند. به طوری‌ که 92/31 درصد آن‌ها PBL را در ایجاد انگیزه و مطالعه، 46/88 درصد آنان جذابیت و رضایت‌مندی توسط PBL ، 48/81 درصد آنان میزان ماندگاری ذهنی مطالب (عمق یادگیری) در روش PBL ، 76 درصد آنان کاربردی بودن مطالب در روش PBL ، 37/70 درصد آنان میزان یادگیری در روش PBL و 85/51 درصد آنان احتمال پاسخ‌گویی به سوالات امتحان در روش PBL را بیشتر از روش سخنرانی ارزیابی کرده، نهایتا توصیه‌ی کلی 37/70 درصد دانشجویان این است که استفاده از روش تدریس PBL در کلاس‌های درسی بهتر است .

 

  نتیجه‌گیری: با توجه به مزایای خاص روش تدریس PBL از قبیل ایجاد فرصت تفکر انتقادی، تعمیق مطالب و مهارت‌ها در اذهان، افزایش میزان یادگیری، کاربردی‌تر بودن مطالب تدریس شده، افزایش انگیزه و علاقه دانشجویان به کلاس و درس، پاسخ‌گویی بهتر به سوالات امتحان، بهتر است دانشگاه‌ها جهت تربیت دانشجویانی با معلومات و توانمند، فرصت‌ها و امکانات لازم را برای استفاده از روش تدریس PBL فراهم نمایند تا فارغ التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی بتوانند نیازهای بهداشتی درمانی جامعه را به نحو مطلوبی پاسخ‌گو باشند. در این خصوص افزایش توانمندی اعضای هیت علمی دانشگاه‌ها در به کارگیری روش‌های تدریس دانشجو محور و جدید نیز مفید خواهد بود


فرهاد رمضانی بدر، کوروش امینی، اکبر محمدزاده، مهدی موسایی فر،
دوره 4، شماره 6 - ( 7-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آموزش در مراکز بالینی فرصت هایی را برای دانشجویان فراهم می کند تا پرستاری را در دنیای واقعی تجربه کنند و دانش نظری فراگرفته را در عمل بکار گیرند. محیط یادگیری بالینی یک شبکه ی تعاملی از نیروهای مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان است. با وجود اینکه فرایند یادگیری بالینی از مفاهیم پایه و اساسی آماده نمودن دانشجویان پرستاری برای کار در محیط های بالینی است اما درک محدودی از عوامل مؤثر بر آن در محیط های یادگیری بالینی در ایران وجود دارد. هدف از این پژوهش شناخت و درک عمیق تر عوامل مؤثر بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری با توجه به شرایط و ویژگی های آنان و ساختار سازمانی محیط های آموزش بالینی در ایران بود. روش بررسی: در این مطالعه ی کیفی 19 دانشجوی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی زنجان شرکت داشتند. داده ها با استفاده ازمصاحبه های عمیق نیمه ساختار جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز محتوا استفاده گردید. متن مصاحبه ها کلمه به کلمه پیاده ‌شد و هم زمان با جمع آوری اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با تجزیه و تحلیل داده ها 3 تم اصلی مشخص گردید. تم های اصلی در رابطه با عوامل مؤثر بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری شامل محیط یادگیری بالینی، رفتارهای آموزشی مربیان بالینی، عوامل فردی دانشجویان بود. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه درک عمیقی از تجربیات یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری در ایران فراهم نمود.در نتیجه مدیران آموزشی و مدرسان در وضعیت بهتری برای آموزش بالینی دانشجویان قرار می گیرند.
محمد امینی، حمید رحیمی، زهره صمدیان،
دوره 6، شماره 10 - ( 4-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش تحلیل و ارزیابی موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود. روش بررسی: جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تعداد 2457نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 106 دانشجو به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته در قالب 61 سوال بود که ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 83/0برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری استباطی (آزمونT، تحلیل واریانس و ...) استفاده گردید. یافته‌ها: یافته ها نشان داد که وضعیت کلی اجرای برنامه های درسی معارف اسلامی در دانشگاه ها نسبتاً درحد مطلوب بود؛ ولی در عین حال مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی مانع اثربخشی و تأثیرگذاری لازم روی دانشجویان می‌گردید. نتیجه گیری: در بین عوامل درونی مولفه‌ی ارزشیابی و در میان عوامل بیرونی عامل اجتماع و شرایط محیطی از نظر دانشجویان عمده ترین موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی می باشد
زینب قهرمانی ، کوروش امینی ، مهین روحانی ، مژگان السادات اقوامی ،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف: سبک یادگیری یکی از عوامل تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی است. از این­رو توجه به سبک یادگیری در یک نظام آموزشی موفق ضروری است. لذا مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سبک های یادگیری با میانگین نمره­ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده­ی پرستاری و مامایی زنجان در سال 1392 انجام گردید.

  روش بررسی : در این مطالعه­ی همبستگی 208 نفر از دانشجویانی که حداقل یک ترم در دانشکده­ی پرستاری و مامایی زنجان، مشغول به تحصیل بوده­اند، به شکل تصادفی منظم انتخاب شدند. مقیاس اصلاح شده­ی سبک های یادگیری کلب 3.1 (ویرایش 2005) و پرسشنامه­ی ویژگی­های دموگرافیک جهت تکمیل با رعایت توجهات اخلاقی در اختیار آن ها قرار گرفت. پس از جمع آوری داده­ها، تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بر روی داده­ها انجام گرفت.

  یافته­ها: نتایج حکایت از این داشت که بالاترین میانگین مربوط به سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی (76/5 ± 35/33) و پایین­ترین میانگین مربوط به تجربه­ی عینی (22/6 ± 16/26) بود. به عبارتی اکثر دانشجویان در این بررسی، به ترتیب از سبک یادگیری جذب کننده و واگرا در یادگیری خود بهره می­برند. همچنین بین سبک و شیوه­ی یادگیری آزمایشگری فعال و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی ارتباط معنادار وجود دارد (136/0 = r ،05/0 > P ).

  نتیجه­گیری: از آنجایی که عمده سبک های یادگیری دانشجویان در این مطالعه عبارت بودند از سبک های یادگیری جذب کننده و واگرا و با عنایت به وجود ارتباط معنادار بین سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن­ها توصیه می­شود مدرسین ضمن توجه به این مهم، از روش­های عملی و دادن زمان و در گیر کردن دانشجو در فعالیت­های تحلیلی و تشریحی در تدریس خود بهره گیرند.


محمد امینی، محمد رضا تمنائی فر، زهرا ماشاالهی نژاد،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

  زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی و تبیین جایگاه مولفه های برنامه­ی درسی پنهان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود.

  روش بررسی: جامعه­ی آماری این تحقیق شامل کلیه­ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تعداد 2031 نفر بود که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، 425 دانشجو به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که برنامه­ی درسی پنهان را در قالب 6 مولفه بررسی کرده، ضریب پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ 78 درصد برآورد گردید.

  یافته­ها: یافته ها نشان داد که سه متغیر فضای فیزیکی و ظاهر دانشگاه، ویژگی­های رفتاری و شخصیتی اساتید و شیوه های ارزشیابی آن­ها با برخورداری از بالاترین میانگین دارای آثار و دلالت­های منفی پنهان بوده، به نحوی که حوزه های یادگیری و رفتاری دانشجویان را به گونه ای مغایر با اهداف رسمی و از قبل تعیین شده تحت تاثیر قرار می­دهند.

  نتیجه گیری: ضرورت دارد که فضای فیزیکی و ظاهری دانشگاه، ویژگی­های رفتاری و شخصیتی اساتید و شیوه­های ارزشیابی آن­ها به گونه­ای اصلاح یا تعدیل گردد که تسهیل کننده­ی یادگیری واقعی دانشجویان و مانع ایجاد نگرش­های منفی در میان آن­ها باشد.


کورش امینی، زینب قهرمانی، مهدی موسایی فرد، غلامعلی تقیلو،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین

مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین

مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین

مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین

مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین


محمد امینی، حمید رحیمی، سارا مرادی،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻘﺎی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻧﺴﺠﺎم در ارزش ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. لذا ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراک ﺑﻮد. روش: نوع تحقیق توصیفی پیمایشی بود. جامعه مورد نظر، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک به تعداد 273 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 162 نفر به عنوان نمونه بدست آمد. ابزار پژوهش، پرسش نامه فرهنگ سازمانی در 42 گویه در قالب چهار مولفه (فرهنگ عقلانی، توسعه ای، اجماعی و سلسله مراتبی) با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه بصورت محتوایی توسط متخصصان تایید شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 84/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس چندگانه) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک در بعد عقلانی دارای میانگین 57/0±4/3، توسعه ای 56/0±33/3 و اجماعی 62/0±27/3 بالاتر از حد متوسط و در سلسله مراتبی با میانگین 63/0±69/2 پایین تر از حد متوسط است. نتیجه گیری: اعضای هیات علمی، فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک را بیشتر عقلانی، توسعه ای و اجماعی می دانند و معتقدند که فرهنگ دانشگاه، بر ﻧﻮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ، رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮی و ﺧﻼﻗﻴﺖ، رقابت، تحقق اهداف و اثربخشی تاکید بیشتری دارد و رﺳﻤﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ، تمرکز، قوانین و مقررات رسمی و ثبات کمتر مورد تاکید است. کلید واژه: فرهنگ سازمانی، دانشگاه، اعضای هیات علمی


بهرام رستمی، زهرا معین، احسان فکور، کوروش امینی، حجت رستمی،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان انگیزش تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 بود.
روش بررسی: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی_همبستگی بود. جامعه ­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ ی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بودند که تعداد آن‌ها در سال تحصیلی 96-95 برابر با 290 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 168 نفر محاسبه گردید و نمونه‌ها به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی، عوامل شغلی و آموزشگاهی بود که روایی صوری و محتوایی آن‌ها توسط کارشناسان تأیید گردید و ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی برای انگیزش تحصیلی 88/0، عوامل شغلی 71/0 و عوامل آموزشگاهی 76/0 به دست آمد.
یافته ها: با تحلیل داده‌ها از طریق شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی، نتایج نشان داد که میانگین انگیزش تحصیلی دانشجویان از میانگین فرضی بالاتر بوده و در سطح نسبتا مطلوبی می‌باشد، همچنین رابطه ­ی معناداری بین انگیزش تحصیلی با وضعیت اقتصادی خانوار، معدل دانشگاه و عوامل شغلی وجود داشت (05/0>p). نتایج جدول رگرسیون نیز نشان داد که عوامل شغلی و معدل دانشگاه تبیین‌کننده معنادار انگیزش تحصیلی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: عوامل شغلی، معدل دانشگاه در وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار بوده و تا حدودی می‌توانند انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی نمایند.

سکینه شریفیان، سیده بتول امینی، سیده نورا امینی، سعید رئیسی، نفیسه حیدری، زهرا تاجیک میرزایی،
دوره 11، شماره 30 - ( 6-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: یادگیری بین حرف ه­ای (IPL) (Interprofessional learning) این ظرفیت را دارد که باعث ایجاد همکاری­ های هر چه بیشتر میان فراگیران رشته­ های مختلف مراقبت سلامت گردد. اما این امر منوط به تمایل این فراگیران برای یادگیری با هم می­ باشد. از آنجایی که نگرش فراگیران به­ عنوان عامل اصلی در اجرا و موفقیت یک برنامه می­ باشد، این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان سال آخر رشته­ ی پزشکی و پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به اجرای آموزش بین حرف ه­ای انجام گردید.
روش بررسی: مطالعه توصیفی- مقطعی بود که روی 200 نفر از دانشجویان پزشکی سال آخر و همچنین دانشجویان سال چهارم پرستاری و مامایی که در عرصه ­های بالینی فعالیت کرده و تجربه کار در محیط بالینی را داشتند با استفاده از پرسشنامه روا و با پایایی شده RIPLS (The Readiness for Inter-Professional Learning Scale)، انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس بود.
یافته­ ها: از بین 200 پرسشنامه ­ای که توزیع گردید در حدود 180 پرسشنامه ( نرخ پاسخ­دهی90%) تکمیل گردید، که در این میان 80 پرسشنامه توسط دانشجویان رشته­ ی پزشکی و 100 پرسشنامه توسط دانشجویان رشته­ ی پرستاری و مامایی تکمیل گردید. 6/50 درصد مونث و 4/49 درصد مذکر بوده­ اند. میانگین (انحراف معیار) امتیاز کل دانشجویان مورد مطالعه برابر با 8/69 (2/9 SD=) بوده است.  با توجه به بالاتر بودن امتیاز کسب شده از حد مطلوب(57)، نگرش مثبتی در دانشجویان برای یادگیری بین حرف ه­ای وجود دارد. بین دو گروه پزشکی و پرستاری- مامایی از لحاظ آمادگی برای آموزش بین حرفه ای تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد(4/0=P) ، اما در زیر حیطه ­ی همکاری و کار تیمی تفاوت آماری معنی داری مشاهده گردید (001/0=P) و دانشجویان پزشکی نمره­ ی کمتری را در این قسمت نسبت به دانشجویان پرستاری و مامایی کسب کردند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نگرش مناسب بین دانشجویان برای آموزش و یادگیری بین حرف ه­ای وجود دارد و این خود مهم­ ترین پشتوانه جهت ورود این رویکرد نوین آموزشی در کوریکولوم درسی دانشجویان می ­باشد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb