جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای براتی

سعید بشیریان، فرزاد جلیلیان، مجید براتی، عهدیه غفاری،
دوره 7، شماره 15 - ( 6-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه، آموزش الکترونیک یکی از پیشرفته ترین تکنیک های آموزشی است. از این رو شناسایی جنبه ها و عوامل مرتبط با استفاده از آموزش الکترونیکی در بین اعضای هیئت علمی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. لذا، این مطالعه با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده و با هدف بررسی عوامل مرتبط با استفاده از آموزش الکترونیکی انجام گردید. روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 200 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان که با روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود. داده ها با استفاده از آزمون تی دانشجویی، آنالیزواریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک در نرم افزار SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: شرکت کنندگان به ترتیب 3/52، 5/49 و 5/61 درصد نمرات قابل اکتساب برای نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده را به دست آوردند. از بین شرکت کنندگان در مطالعه 5/42 درصد هیچ گونه قصدی جهت استفاده از آموزش الکترونیک در آینده نداشتند. طبق یافته های تئوری رفتار برنامه ریزی، نگرش و کنترل رفتاری درک شده بهترین فاکتورهای پیش بینی کننده قصد رفتاری استفاده از آموزش الکترونیکی بودند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاکی از قصد ضعیف اعضای هیات علمی نسبت به آموزش الکترونیکی بود؛ بنابراین، اجرای مداخلات آموزشی با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده با تاکید بر نگرش و کنترل رفتاری درک شده بعنوان تسهیل کنندگان پذیرش آموزش الکترونیکی در برنامه های آموزشی آتی توصیه می گردد.
علیرضا سلطانیان، سعید بشیریان، مجید براتی،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

مقدمه: بکارگیری روشهای نوین فعال و مشارکتی در تدریس، بعنوان یکی از روش های آموزشی دانشجو محور موجب افزایش دانش دانشجویان می گردد. در این مطالعه، چند روش و شیوه آموزشی ترکیب شده و برای تدریس آمار بکار رفته است و بدنبال آن به مقایسه تاثیر روش ترکیبی با روش آموزش کلاسیک پرداختیم. روش کار: در مطالعه حاضر 20 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پرستاری با گرایش مراقبت های ویژه، بیوشیمی، بیوتکنولوژی و MPh گرایش مدیریت، را به دو گروه روش آموزشی کلاسیک (گروه کنترل) و ترکیبی (گروه تجربی) تقسیم و به مقایسه تاثیر دو روش پرداختیم. در این مطالعه تقسیم تصادفی بر مبنای رشته های تحصیلی صورت گرفت. نتایج: آزمون من-ویتنی یو نشان داد که متوسط نمره دانش آمار دانشجویان در ابتدای مطالعه (Pre-test) تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته (p=0.32) در حالی که در انتهای مطالعه نمره دانش آمار دانشجویان در دو گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند (p<0.001)، بطوریکه میانه نمره دانش آمار گروه مداخله 09/18 و میانه نمره دانش آمار دانشجویان شرکت کننده در گروه کنترل 33/13 بود. در این مطالعه نگرش داتشجویان نسبت به روش تدریس ترکیبی مثبت تر بود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که برای تدریس درس آمار روش ترکیبی نسبت به روش کلاسیک که یک روش استاد محور است در انتقال مفاهیم آمار و نگرش مثبت دانشجویان موثرتر می باشد. واژه های کلیدی: یادگیری، تکنولوژی، آمار، آموزش

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb