جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای برهانی

فریبا برهانی، اعظم پوراعما، عباس عباس زاده،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه و هدف : استفاده ازروش های آموزشی موثردردانشجویان پرستاری برای یادگیری مهارت محاسبه دارویی یک ضرورت در آموزش پرستاری قلمدادمی شود. پژوهش حاضر باهدف تعیین تاثیر دو شیوه آموزشی مطالعه موردی و شبیه سازی بر خود ارزیابی دانشجویان پرستاری از مهارت در آزمون محاسبه دارویی انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه نیمه تجربی 51 نفر از دانشجویان ترم اول پرستاری با استفاده از روش تقسیم بندی تصادفی به گروه کنترل با روش مطالعه موردی وتجربه با روش شبیه سازی گروه بندی شدند .قبل از آموزش و 10 روز بعد از آن مهارت محاسبه دانشجویان با استفاده از آزمون 10 سوالی محاسبه دارویی مورد ارزشیابی قرار گرفت . یافته ها : میانگین نمره دو گروه قبل از آموزش با استفاده از آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری نداشت ) 05/0< (Pاما بعد از آموزش تفاوت معنی دار بود (05/0>P).آزمون تی زوج نیز نشاندهنده معنی دار بودن تغییرات میانگین نمره هر دوگروه در پس آزمون نسبت به پیش آزمون بود (05/0>P). نتیجه گیری :روش آموزشی شبیه سازی نسبت به روش مطالعه موردی باعث افزایش مهارت و کاهش اشتباهات دانشجویان در محاسبه دارویی گردید

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb