جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای ثابت

عباس ثابت مهارلوئی، محمد حسن صیف، احمد رستگار، خدیجه احمد آبادی،
دوره 7، شماره 15 - ( 6-1393 )
چکیده

زمینه و هدف:در گستره هزاره جدید قصد کارآفرینانه میتواند راهکار ارزشمندی برای ایجاد تفکر کارآفرینی و اشتغال دانش‏آموختگان آموزش عالی و به موازات آن بهبود بحران بیکاری جامعه باشد. لذا, پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است. روش کار: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل اطلاعات و داده‏‏ها از نوع توصیفی- همبستگی می‏باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‏باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 170دانشجو تعیین و با روش تصادفی طبقه‏ای نمونه‏گیری شده است. گردآوری اطلاعات به روش میدانی و ترکیبی از پرسش‏نامه بسته صورت می‏گیرد و مقیاس اندازه‏گیری برای تمامی متغیرها بر اساس طیف 5 گزینه‏ای لیکرت صورت گرفته است. یافته‏ها :اطلاعات حاصله به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در مجموع 9 متغیر مختلف شامل 5 متغیر پیش‏بین(هنجارهای ذهنی, هنجاهای اجتماعی,تجربه کارآفرینانه , خود کارآمدی کارآفرینانه,تمایل به خطر پزیری)و سه متغیر واسطه ای ( مطلوبیت ادراک شده, امکان پذیری ادراک شده ,نگرش)مطرح شد و تاثیر هر یک برقصد کارآفرینانه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای هنجارهای ذهنی، هنجارهای اجتماعی، تجربه کارآفرینانه، خودکارآمدی کارآفرینانه و تمایل به خطرپذیری به طور غیرمستقیم از طریق متغیرهای واسطه‏ای بر متغیر قصد کارآفرینانه دانشگاهی اثر معنادار دارند
عباس ثابت، محمد حسن صیف، احمد رستگار، سعید طالبی،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: در محیط های آموزش پزشکی قصد استفاده از فناوری و پذیرش آن در بین دانشجویان بسیار حیاتی است. این مطالعه به شناسایی عوامل مؤثر بر قصد استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین داشجویان علوم پزشکی می پردازد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- همبستگی روی 120 نفر( دختر و پسر) از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز که بصورت تصادفی انتخاب شدند. جهت بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده از فناوری از پنج پرسشنامه قصد استفاده از فناوری،درک سهولت استفاده از فناوری و درک از سودمندی استفاده از فناوری ،لذت طلبی وکاربردی بودن سیستم فناوری استفاده گردید. برای بررسی تحلیل از آمارهای توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی، تحلیل مسیر و شاخص های نیکویی برازش با استفاده از نرم افزارهای lisrel8.5,spss18 استفاده گردید. یافته ها: تمامی متغیر های موثر بر قصد استفاده از فناوری توسط دانشجویان علوم پزشکی در قالب مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی با شاخص های نکویی برازش مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: در قصد استفاده از فناوری توسط دانشجویان علوم پزشکی متغیرهای بسیاری تاثیرگذارند که تعدادی از آنان مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که سهولت ادراک شده و لذت طلبی به ترتیب بیشترین اثر را بر قصد استفاده از فناوری را دار می باشند.
عباس ثابت مهارلوئی، ، علی داودی، علیرضا هاشمی، احسان رکنی،
دوره 8، شماره 17 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: دانشگاه ها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، افزایش رقابت، کارآیی و کاهش هزینه ها به وجود اساتید و مدرسان خلاق و نوآور نیازمندند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل سازمانی و روانشناختی موثربر رفتار نوآورانه اعضای هیات علمی صورت پذیرفت. روش بررسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازبه تعداد (480) نفر انجام شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی انجام پذیرفت حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید (212) . ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از شش پرسشنامه بسته و استاندارد می باشد امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزا (lisrel8.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تمامی متغیر های موثر بر رفتار نوآورانه اعضای هیات علمی در قالب مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی با شاخص هی نیکویی برازش مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: عوامل روانشناختی بیشترین تاثیر را بر رفتار نوآورانه و عوامل سازمانی، کمترین تاثیر را بر رفتار نوآورانه اعضای هیات علمی دارند.
رحیم قاسمیه، عباس ثابت مهارلویی، علیرضا هاشمی، عابدین افتخاری،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای افراد برای تولید نتیجه موثر و کارآمد و اجرای موفقیت آمیز برنامه های پیش بینی شده است . دانشگاه به اساتید با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان جامعه موثر واقع شوند در ابن راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی عوامل سازمانی موثر بر ایجاد انگیزش شغلی در بین اعضای هیات علمی صورت پذیرفت. روش بررسی: پزوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می با شد که از این میان 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. . ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از پنج پرسشنامه بسته و استاندارد می باشد امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزا (lisrel8.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تمامی متغیرهای موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی در قالب مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی با شاخص های نکوی برازش مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: در انگیزش شغلی اعضای هیات علمی متغیر های بسیاری تاثیر گذارند که تعدادی از آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که رضایت شغلی و حمایت مدیران به ترتیب بیشترین اثر را یر متغیر ملاک یعنی انگیزش شغلی دار می باشند.


عباس ثابت، سعید رازقی، اردلان فیلی،
دوره 10، شماره 25 - ( 3-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: یادگیری الکترونیکی توانایی لازم برای یادگیری از طریق فناوری اطلاعات را در دانشجویان ایجاد کرده و فرایند یادگیری را تسهیل می­نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر متغیرهای روانشناختی بر تمایل به یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت پذیرفت.

روش بررسی: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مطالعه، 4780  نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی شیراز بوده است . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 355 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از پنج پرسشنامه استاندارد مربوط به متغیرهای روانشناختی پژوهش است. امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده­ها با بهره گیری از نرم افزار (lisrel8.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود رابطه‏ی مثبت و معنادار متغیرهای هنجار ذهنی و خود کارآمدی کامپیوتر بر نگرش به یادگیری، سودمندی ادراک شده و یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان است. همچنین نتایج نشان داد که متغیر های واسطه­ای پژوهش اثر مستقیم و معناداری بر متغیر ملاک یعنی یادگیری الکترونیکی دارد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش مبتنی بر اینکه متغیر سودمندی ادراک شده  بیشترین اثر را بر یادگیری الکترونیکی دارد، به مدیران دانشگاه­ها توصیه می­گردد با اتخاذ روش­های مناسب فواید استفاده از یادگیری الکترونیکی را برای دانشـجویان تبییـن نموده و هم چنین تلاش نمایند توانایی­های آنان را در این زمینه بهبود دهند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb