جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای حیدری

زهرا مهدوی لنجی، فاطمه قائدی حیدری،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1393 )
چکیده

زمینه و هدف:کدهای اخلاقی،به عنوان راهنمای عملی مراقبت‌های پرستاری تدوین یافته است و مرجع تصمیماتی است که در فرایند مراقبتی توسط پرستاران اتخاذ می‌گردد.با توجه به اهمیت موضوع اخلاق در پرستاری و اجرای تحقیقات عمدتا کیفی در این زمینه،هدف از این مطالعه کمی،مقایسه‌ی وضعیت اجرای کدهای اخلاقی در بین دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا شهر اصفهان می‌باشد. روش بررسی:این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی می‌باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای 31 آیتمی و برگرفته از کدهای اخلاقی منتشره توسط وزارت بهداشت برای پرستاران بود.این پرسشنامه علاوه بر بخش اطلاعات فردی،دارای دو بخش کدهای اخلاقی مربوط به ارایه‌ی خدمات بالینی(23 آیتم) و ارتباط با تیم درمان(8 آیتم)می‌باشد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.نمونه گیری به روش آسان بر روی 32 نفر از دانشجویان پرستاری و 40 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا انجام گرفت. داده‌ها، با آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: در دانشجویان پرستاری و پرستاران به ترتیب میانگین سن 29/22(37/1)و47/29(34/7) سال بود.اکثر دانشجویان8/93 درصد و پرستاران5/87 درصد را زنان تشکیل می‌دادند. در بخش کدهای اخلاقی مربوط به ارایه‌ی خدمات بالینی تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها وجود نداشت،اما در بخش کدهای اخلاقی مربوط به ارتباط با تیم درمان پرستاران به طور معنی داری نمره بالاتری کسب کردند(04/0p=). نتیجه‌گیری: با توجه به حضور بیش تر پرستاران در بالین و مواجهه با موقیعت های اخلاقی، انتظار می رفت ایشان کدهای اخلاقی را بهتر از دانشجویان پرستاری رعایت کنند، اما این مورد، فقط در بخش ارتباط با تیم درمان محقق گردید. لذا پیشنهاد می شود که مدیران و مربیان پرستاری تدابیر لازم جهت رعایت بیش تر کدهای اخلاقی مربوط به ارایه‌ی خدمات بالینی، توسط دانشجویان پرستاری و به ویژه پرستاران اتخاذ کنند.
عباس حیدری، پروانه سودمند، فاطمه حاجی آبادی، محمدرضا آرمات، مصطفی راد،
دوره 7، شماره 14 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف :فاصله تئوری و عمل در پرستاری باعث ناهمخوانی بین آنچه آموخته شده وآنچه در عمل به اجرا می آید می گردد. یکی از اجزای ایجاد کننده این فاصله مشکلاتی است که در حوزه آموزش پرستاری وجود دارد. این مطالعه به بررسی علل فاصله تئوری و عمل در پرستاری و راهکارهای پیشنهاد شده از دیدگاه آموزش می پردازد. روش تحقیق: مرور مقالات بر اساس جستجو در پایگاهای اطلاعاتی فارسی و انگلیسی شامل Magiran، SID ،SCOPUS ،Pub Med بود. ابتدا با استفاده از کلید واژه های "پرستاری" و "شکاف تئوری و عمل" جستجوی جامعی در پایگاه های اطلاعاتی مذکور صورت گرفت، سپس مقالات واجد شرایط بر اساس معیارهای تعیین شده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. معیارها شامل وجود علل و راهکارهای شکاف تئوری و عمل در مقاله مورد بررسی بود. یافته ها: با بررسی 85 مقاله علل و راهکارهای گوناگونی بدست آمد. عملکرد بالینی تاملی و تربیت دانشجویانی مشتاق به فراگیری مادام العمر، توسعه مدل نقش ها، استفاده از اساتید متخصص بالینی پرستاری، تدریس متناسب با نیاز بالین با اصلاح برنامه ها‌ی تحصیلی، به روز کردن دانش مدرسان و پرستاران، تجهیز کردن مرکز مهارتهای بالینی در دانشکده ها و بیمارستانها، بهتر کردن تعامل مدرسان و پرستاران از مهمترین راهکارهایی بود که در این مطالعه بدست آمد. نتیجه گیری: عوامل متعددی در حوزه آموزش پرستاری باعث شکاف تئوری و عمل در این رشته می شود، که مهمترین آنها تربیت دانشجویان به روش صحیح و تدریس موثر و با توجه به نیاز بالین می باشد.
صمد ایزدی، لیلا جویباری، فریبا بیکی، حجت صفار حیدری،
دوره 7، شماره 14 - ( 3-1393 )
چکیده

ز مینه و هدف : سرمایه فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات و امتیازات است که فرد، برای حفظ کردن یا به‌دست آوردن یک موقعیّت اجتماعی از آن استفاده می‌کند .سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب و به ارث برده نمی‌شود، کسب سرمایه فرهنگی کار طولانی، مداوم و پی‌گیر، یادگیری و فرهنگ‌پذیری را می‌طلبد. کسب سرمایه فرهنگی زمان می‌خواهد و به امکانات مالی و مادی نیاز دارد .هدف این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان است. روش بررسی:این پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده روش نمونه گیری در دسترس روی 359 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1391 انجام گرفت.جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه روا و پایای سرمایه فرهنگی با چهار مقیاس درونی،عینی،نهادی و تعاملی و پرسشنامه انگیزه ورود به دانشگاه و همچنین برای سنجش عملکردتحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون اسپیر من و کراس کالوالیس مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: 5/75 درصد افراد نمونه زن و بیشترین قومیت فارس و ترکمن بودند. سرمایه فرهنگی 4/23 درصد دانشجویان ضعیف،9/74 درصد متوسط و 1/7 درصد خوب بوده است.سرمایه فرهنگی درونی 5/7 درصد دانشجویان ضعیف،6/86 درصد متوسط و 8/5 درصد خوب ،سرمایه فرهنگی عینی 3/32 درصد دانشجویان ضعیف،2/63 درصد متوسط و 5/4 درصد خوب ،سرمایه فرهنگی نهادی 8/92 درصد دانشجویان ضعیف و 4/6 درصد متوسط وسرمایه فرهنگی تعاملی 6/10 درصد دانشجویان ضعیف،2/70 درصد متوسط و 2/19 درصد خوب بود .انگیزه ورود به دانشگاه 4/1 درصد دانشجویان ضعیف،6/49 درصد متوسط و 49 درصد خوب بوده است. عملکرد تحصیلی 6/46 درصد دانشجویان خوب بوده است. بین سرمایه فرهنگی عینی و نهادی با انگیزه ورود و عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری وجود نداشت و تنها ارتباط معنادار بین سرمایه فرهنگی درونی با عملکرد تحصیلی( 028/0p= ) و سرمایه فرهنگی تعاملی با انگیزه ورود(000/p=0 ) و عملکرد تحصیلی (005 /0p=)وجود داشت. در اهداف فرعی از بین چها ر نوع سرمایه فرهنگی تنها ارتباط معنادار بین سرمایه فرهنگی درونی به تفکیک دانشکده مشاهده شد (008/.=p ) و بین هر چهار نوع سرمایه فرهنگی با سطح سواد پدر و مادر ارتباط معنادار وجود داشت . نتیجه گیری: با افزایش سرمایه فرهنگی درونی عملکرد تحصیلی در دانشجویان افزایش می یابد و سرمایه فرهنگی تعاملی نقش بسیار تأثیر گذاری بر انگیزه ورود دانشجویان به دانشگاه و عملکرد تحصیلی آنان ایفا می کند. داشتن امکانات فرهنگی و مدارک علمی ،فنی و حرفه ای(سرمایه فرهنگی عینی و نهادی) عامل مهم و تأثیر گذاری در افزایش سرمایه فرهنگی دانشجو یان نمی باشد .
رحمت اله مرزوقی، معصومه حیدری، فهیمه کشاورزی، الهام حیدری،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

چکیده: زمینه و هدف: دانشگاه‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که به شدت پویا و متغیر می‌باشند و سکوت سازمانی می‌تواند از یک سو تحت تأثیر میزان اعتماد دانشجویان به مدیران شکل گیرد و از سوی دیگر، بر میزان رضایت تحصیلی دانشجویان تأثیر گذار باشد، این پویایی را دستخوش تغییر سازد. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش سکوت سازمانی در تبیین ارتباط بین اعتماد دانشجویان به مدیران و رضایت تحصیلی آنان می باشد. روش بررسی: روش تحقیق توصیفی - پس رویدادی وروش آماری همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری است. نمونه ای 227 نفره به شیوه طبقه‌ای تصادفی از میان کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی دانشگاه شیراز انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری را پرسشنامه‌ی 39 گویه‌ای تشکیل می‌داد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ در سطح بالایی گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص های آمار توصیفی، میانگین، انحراف معیار و همچنین از روش تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: تعداد کل نمونه آماری تحقیق 227 نفر بود که از این تعداد، 70 درصد دانشجویان زن، 30 درصد دانشجویان مرد بودند. متغیر اعتماد دانشجویان به مدیران بطور مستقیم و معنادار پیش‌بینی کننده رضایت تحصیلی دانشجویان می‌باشد. همچنین متغیر اعتماد دانشجویان به مدیران، پیش‌بینی کننده منفی و معنادار سکوت سازمانی دانشجویان می‌باشد. اما متغیر سکوت نقش میانجی یا واسطه ای بین متغیر اعتماد دانشجویان به مدیران و رضایت تحصیلی ندارد. نتیجه گیری: افزایش سطح اعتماد دانشجویان به مدیران دانشگاه می تواند در کاهش سکوت آنها تاثیر گذاشته و دانشگاه را از این منبع مهم در جهت فهم مشکلات و ارائه ایده‌های نو در راستای بهبود عملکرد دانشگاه محروم نسازد. با این حال کاهش سکوت تحصیلی لزوماً منجر به افزایش سطح رضایت تحصیلی نمی‌شود و رضایت تحصیلی می‌تواند مستقیماً و بدون واسطه سکوت سازمانی تحت تأثیر اعتماد دانشجویان به مدیران باشد. بنابراین اعتماد دانشجویان به مدیران می‌تواند مستقیماً منجر به افزایش رضایت تحصیلی شده و در نهایت اثربخشی سیستم های آموزش عالی را به ارمغان آورد.
هایده حیدری،
دوره 8، شماره 19 - ( 6-1394 )
چکیده

مقدمه: آموزش بالینی یکی از ارکان مهم آموزش پرستاری به حساب می-آید. در حال حاضر توجه کمی به مراقبت خانواده‌محور در بخش و آموزش دانشجویان شده است. این مطالعه با هدف " بررسی تجارب دانشجویان پرستاری بر اساس پروتکل اموزشی ارائه مراقبت خانواده محور در سال 1392" انجام گرفته است.. روش اجرا: شرکت کنندگان درمطالعه 8 دانشجوی پرستاری ترم8 تشکیل می دادند. ابتدا اصول و مفاهیم مراقبت خانوداه‌محور تدریس شد و اصول مراقبتی و فرآیند پرستاری بر اساس این اصول تدوین و با مشارکت خانواده اجرا شد. سپس تجارب دانشجویان از روش تدریس مراقبت خانواده‌محور بررسی شد. روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت مصاحبه با 8 دانشجوی پرستاری که به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند به اشباع رسید که این تجارب بر اساس تحلیل محتوی کیفی تجزیه و تحلیل شد. نتایج : بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از تجارب دانشجویان سه طبقه اصلی استقبال از روش تدریس با سه زیر طبقه جذابیت وجدید بودن مفاهیم مراقبت خانواده‌محور، احساس ارتباط نزدیک تئوری و بالین،کاهش استرس دانشجویان و طبقه اصلی موانع موجود برای اجرای مراقبت خانواده‌محور با چهار زیر طبقه کمبود پرسنل، کمبود زمان، نامناسب بودن فضای بخش و عدم آگاهی پرسنل از مفاهیم مراقبت خانواده‌محور و طبقه اصلی ضرورت اجرای مراقبت خانواده‌‌محور با سه زیر طبقه لزوم تغییر فضای بخش، آموزش پرسنل ، ضرورت توجه به والدین به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: از آنجا که مراقبت خانواده‌محور یکی از اولویت-های وزارت بهداشت و درمان است و سبب ارتقای سلامت کودک و خانواده و رضایت دانشجو می‌گردد پیشنهاد می شود که مراقبت خانواده‌محور به صورت واحدهای تئوری و عملی در دروس کارشناسی اضافه گردد
رویا حیدری کمررودی، یداله خداوردی، هما درودی، ارشد فرهمندیان،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

مقدمه: زمینه و هدف سلامت سازمانی یکی از گویاترین و بدیهی ترین شاخص اثر بخشی سازمانی است. در سازمانهای سالم کارمندان متعهد ،وظیفه شناس و سودمند هستند واز روحیه و عملکرد بالایی بر خوردارند.آگاهی مدیران از میزان سلامت سازمانی در موفقیت ،شادابی کارکنان و مسئولان می تواند نقش موثری داشته باشد. این مطالعه جهت ارزیابی سلامت سازمانی نظام آموزشی از نظر کارکنان دانشکده های علوم پزشکی بر اساس الگوی هوی و فیلدمن طراحی و اجرا شد.

روش کار :پژوهش فوق یک مطالعه توصیفی پیمایشی است،و از لحاظ هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری آن کارکنان شاغل در دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد. که به تعداد 147 نفر به عنوان حجم نمونه به روش طبقه بندی انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه 44 سئوالی سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996) استفاده شد. ضریب پایایی آلفا کرونباخ آن در مطالعه محمدرضا اردلان برابر با 91/0 تعیین شده بود، ولی در مطالعه صورت گرفته این میزان برای پیش آزمون (86/0) و در پس آزمون (89/0) بدست آمد. روایی پرسشنامه به شکل صوری مورد تاییدقرار گرفته است . و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از SPSS22 استفاده شد. جهت بررسی نتایج از آمار توصیفی، آزمون میانگین‌ها واز ضریب همبستگی پیر سون استفاده شده است.

یافته ها : 8/84 درصد پاسخگویان سلامت سازمانی را در حد خوب ارزیابی کردند. بالاترین میانگین رتبه (19/87) مربوط به دانشکده پزشکی و پایین‌ترین میانگین رتبه

(67/49) مربوط به دانشکده داروسازی می‌باشد.

بحث ونتیجه گیری :کارکنان سلامت سازمانی نظام آموزشی را در سطح خوب ارزیابی کردند. با این وجود مسئولان و سیاست‌گذاران نظام آموزشی می‌توانند نقش بسزایی در ارتقاء سطح نهادی و فنی جهت افزایش بازدهی نظام آموزشی داشته باشند.

.


سکینه شریفیان، سیده بتول امینی، سیده نورا امینی، سعید رئیسی، نفیسه حیدری، زهرا تاجیک میرزایی،
دوره 11، شماره 30 - ( 6-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: یادگیری بین حرف ه­ای (IPL) (Interprofessional learning) این ظرفیت را دارد که باعث ایجاد همکاری­ های هر چه بیشتر میان فراگیران رشته­ های مختلف مراقبت سلامت گردد. اما این امر منوط به تمایل این فراگیران برای یادگیری با هم می­ باشد. از آنجایی که نگرش فراگیران به­ عنوان عامل اصلی در اجرا و موفقیت یک برنامه می­ باشد، این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان سال آخر رشته­ ی پزشکی و پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به اجرای آموزش بین حرف ه­ای انجام گردید.
روش بررسی: مطالعه توصیفی- مقطعی بود که روی 200 نفر از دانشجویان پزشکی سال آخر و همچنین دانشجویان سال چهارم پرستاری و مامایی که در عرصه ­های بالینی فعالیت کرده و تجربه کار در محیط بالینی را داشتند با استفاده از پرسشنامه روا و با پایایی شده RIPLS (The Readiness for Inter-Professional Learning Scale)، انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس بود.
یافته­ ها: از بین 200 پرسشنامه ­ای که توزیع گردید در حدود 180 پرسشنامه ( نرخ پاسخ­دهی90%) تکمیل گردید، که در این میان 80 پرسشنامه توسط دانشجویان رشته­ ی پزشکی و 100 پرسشنامه توسط دانشجویان رشته­ ی پرستاری و مامایی تکمیل گردید. 6/50 درصد مونث و 4/49 درصد مذکر بوده­ اند. میانگین (انحراف معیار) امتیاز کل دانشجویان مورد مطالعه برابر با 8/69 (2/9 SD=) بوده است.  با توجه به بالاتر بودن امتیاز کسب شده از حد مطلوب(57)، نگرش مثبتی در دانشجویان برای یادگیری بین حرف ه­ای وجود دارد. بین دو گروه پزشکی و پرستاری- مامایی از لحاظ آمادگی برای آموزش بین حرفه ای تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد(4/0=P) ، اما در زیر حیطه ­ی همکاری و کار تیمی تفاوت آماری معنی داری مشاهده گردید (001/0=P) و دانشجویان پزشکی نمره­ ی کمتری را در این قسمت نسبت به دانشجویان پرستاری و مامایی کسب کردند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نگرش مناسب بین دانشجویان برای آموزش و یادگیری بین حرف ه­ای وجود دارد و این خود مهم­ ترین پشتوانه جهت ورود این رویکرد نوین آموزشی در کوریکولوم درسی دانشجویان می ­باشد.
 
حسین گنجی نیا، محمد رضا حیدری، علیرضا شغلی، منصور مهاجری،
دوره 11، شماره 31 - ( 9-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: نیاز نظام درمانی به پرستاران مسوولیت پذیر و پایبند به اخلاق حرفه‌ای، نیازی حیاتی است. لذا، مطالعه‌­ی حاضر با هدف تعیین نقش دوره‌­های آموزشی ضمن خدمت در نگرش پرستاران به اخلاق حرفه­‌ای و عملکرد آن­‌ها، در 3 مرکز آموزشی- درمانی شهر زنجان انجام گردید.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 400 نفر از پرستاران مراکز آموزشی- درمانی شهر زنجان شامل 362 نفر زن (5/90 درصد) و 38 نفر مرد (5/9 درصد) و به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندار شده اخلاق در حرفه پرستاری یون جایون (2004 Eun-Ja Yeun- )) در بهار 1397 صورت گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 76/0 بدست آمد. تحلیل داده‌­ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت.
نتایج: از 400 نفر پرستاران مطالعه شده در این بررسی، 5/53 درصد در دوره­‌ی آموزشی اخلاق حرفه‌ای شرکت کرده بودند. مطالعه‌­ی حاضر نشان داد که بین افراد شرکت کننده در دوره­‌ی آموزشی و افرادی که در دوره شرکت ننموده بودند، از نظر نگرش به اخلاق حرفه‌­ای تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین، ارتباط معناداری در عملکرد شرکت کنندگان در دوره­‌ی آموزشی اخلاق حرفه‌­ای مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: شرکت در دوره‌­های آموزشی اخلاق حرفه‌­ای نتوانسته است در نگرش و عملکرد پرستاران تفاوت معنی­‌دار ایجاد کند. لذا لازم است به نحوه‌­ی اجرای آموزش­‌ها و محل خدمت پرستاران توجه بیشتری شود.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb