جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای خاتونی

مرضیه خاتونی، زینب علیمرادی، وجیهه آتشی، فاطمه سمیعی سیبنی،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه: نرم افزارهای آموزشی به عنوان یک روش یادگیری فراگیر محور، منابع غنی را فراهم می آورد که می تواند فرصتی برای رشد یادگیرندگان باشد و آن ایجاد محیط مشارکتی است که به یادگیرندگان و معلمان اجازه می دهد به جستجو پرداخته و انواع مسائل را بررسی کنند. هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه کسب مهارتهای لازم جهت ارائه مراقبت انجام شده است. روش ها:پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است. در این مطالعه 246 دانشجوی پرستاری مامایی(250 دانشجوی پرستاری و 212دانشجوی مامایی) در ترم اول به روش سرشماری انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه به روش سنتی تحت آموزش قرار گرفتند. سپس از کلیه دانشجویان با استفاده از چک لیست به منظور بررسی مهارت های آموخته شده، آزمون بعمل آمد. در مرحله بعد نرم افزار کمک آموزشی در اختیار داشجویان گروه مداخله قرار گرفت و مهارت دانشجویان گروه مداخله مجدداً از طریق آزمون با استفاده از چک لیست مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مهارت دانشجویان گروه کنترل نیز با ایجاد فرصت مجدد جهت مطالعه و تمرین به شیوه سنتی با استفاده از آزمون و چک لیست مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوطه با استفاده از نرم افزار SPSS16 همراه با آزمون تی، تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه فوق نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان در آزمون شماره 1 در دو گروه مداخله و کنترل ، اختلاف معنی داری مشاهده نشده است(05/0p). نتیجه گیری: نتایج آزمونها نشان داد که استفاده از نرم افزارهای آموزشی می تواند به عنوان یک استراتژی موثر آموزشی، علاوه بر ارتقاء سطح شناختی منجر به بهبود عملکرد روانی حرکتی دانشجویان شود.
سیدمحسن عزیزی، مهران فرج اللهی، فرهاد سراجی، علیرضا خاتونی، محمدرضا سرمدی،
دوره 11، شماره 31 - ( 9-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به گسترش کمی آموزش مجازی در دانشگاه­‌های علوم پزشکی، کیفیت و هماهنگی طرح برنامه­‌ی درسی با ویژگی­‌های محیط یادگیری مجازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی کاربست ویژگی­‌های مؤلفه‌­های برنامه‌­ی درسی مجازی در دوره‌­های آموزش مجازی علوم پزشکی بود.
روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی ـ مقطعی و جامعه‌­ی آماری آن شامل دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه­‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و روش نمونه‌­گیری تصادفی طبقه­‌ای 140 نفر تعیین شد. داده‌­های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از شاخص‌­های CVA و  CVR بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 77/0 محاسبه شد. به منظور تحلیل داده­‌های پژوهش از آزمون­ تی تک نمونه‌­ای در محیط نرم­‌افزار SPSS-19.0 استفاده شد.
یافته­‌ها: میانگین ویژگی‌­های مؤلفه‌­های هدف، محتوا، نقش مدرس مجازی و سنجش در دوره‌­های آموزش مجازی علوم پزشکی در سطح «نسبتاً تحقق یافته» (66/3 تا 33/2) بود.
نتیجه­‌گیری: طراحان آموزشی و متخصصان برنامه‌­ی درسی می­‌توانند براساس ویژگی­‌های مؤلفه­‌های برنامه‌­ی درسی مجازی، به بازنگری در طرح برنامه‌­ی درسی دوره‌­های آموزش مجازی علوم پزشکی بپردازند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb