جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای خراسانی

دکتر محمد مهدی یاقوتی خراسانی، دکتر علی راوری، دکتر رامین اباذرپور،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: رفتارهای ناشایست در محیط های آموزشی می تواند به شدت فرایند یاددهی و یادگیری را مختل نماید و به ایجاد تناقض و اضطراب بین استاد و دانشجو منجر گردد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه و رفتار دانشجویان در مورد رفتارهای ناشایست در محیط های آموزشی می باشد.

روش ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی که در سال 1391 انجام گرفت با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته، تمامی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی به شکل داوطلبانه در مطالعه مشارکت داشته اند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزاری SPSS-18 و آزمون های آماری توصیفی، تی مستقل، آنوا و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند؛ 05/0≥P معنی‌دار تلقی گردید.

نتایج: یافته های مربوط به دیدگاه دانشجویان نشان داد بیشتر دانشجویان خوابیدن در کلاس درس را رفتار ناشایست می دانستند و نگاه کردن به ساعت در آخر کلاس درس شایعترین رفتاری بوده که انجام می داده اند. در این مطالعه بین دیدگاه دانشجویان در مورد رفتارهای ناشایست و نحوه انجام این رفتارها ارتباط معناداری مشاهده شد؛ به طوری که آزمون آماری اسپیرمن (Spearman) بین دیدگاه و میزان انجام رفتار همبستگی بالایی را نشان داد (55/0R= و 0001/0P=).

نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود اغلب دانشجویان دیدگاه منفی نسبت به رفتارهای ناشایست دارند و همچنین فراوانی انجام رفتارهای ناشایست توسط گروه تحت مطالعه قابل توجه نیست. با توجه به اثرات سویی که رفتارهای ناشایست روی فرایند آموزش بر جای می گذارد بهتر است تدابیری اتخاذ شود که جایگاه رفیع اساتید و دانشجویان هر چه بیشتر مورد تکریم قرار گیرد.


اسماعیل جعفری، اباصلت خراسانی، حمید عبدی،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: مدیریت کلاس درس، عامل اساسی در تحقق اثربخش فرایند یاددهی-یادگیری است. عوامل متعددی بر نحوه­ی مدیریت کلاس درس توسط اعضای هیات علمی دخالت دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری رابطه­ی شایستگی و خودکارآمدی مدیریتی کلاس درس و نگرش مدیریت کلاس درس در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و آزمودنی‌ها شامل 92 عضو هیات علمی بوده­اند. ابزارها عبارت بودند از پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت کلاس درس مدرس (ایمر وهیکمن )، پرسشنامه شایستگی مدرس (سیکلر و همکاران  )، و پرسشنامه نگرش­ها و باورها در کنترل کلاس درس ( مارتین و همکاران) که بین اعضای هیات علمی از طریق نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش­های همبستگی، تحلیل رگرسیون و مدل­یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS-22 و  Amos-22 استفاده شد.
یافته­ها: یافته­ها حاکی از همبستگی معنی دار بین شایستگی، خودکارآمدی مدیریت کلاس، نگرش مدیریت کلاس و عوامل دموگرافیک (تجربه­ی تدریس و مرتبه­ی علمی) با یکدیگر است (01/0P<). یافته­ها همچنین  نشان داد که  شایستگی اعضای هیات علمی می­تواند نگرش مدیریت کلاس درس را پیش بینی نماید (01/0P<). بر اساس الگوی معادله ساختاری، میزان پیش بینی نگرش مدیریت کلاس درس از طریق شایستگی 56/0Gamma= است.
نتیجه ­گیری: اعضای هیات علمی دانشگاه می­توانند با رشد شایستگی در تدریس و ارتقای خودکارآمدی مدیریتی، به بهبود و تقویت نحوه­ی مدیریت و اداره­ی کلاس درس خود بپردازند.
 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb