جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای خواجه

خانم سلیمه گوهری نژاد، دکتر محمدرضا ملکی، خانم راضیه خواجه کاظمی، آقای علیرضا عباسی، خانم فرناز عطار جان نثار نوبری،
دوره 4، شماره 6 - ( 7-1390 )
چکیده

زمینه و هدف: در دنیای متغیر کنونی، بسیاری از سازمان‌ها، بدنبال راه‌هایی هستند تا از طریق آنها به مزیت رقابتی دست یابند و خدمات و محصولات خود را از دیگران متمایز سازند. یکی از استراتژیهای موجود برای دستیابی به این مهم، ارائه خدمات باکیفیت است. بنابراین این مطالعه، با هدف اندازه گیری کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با استفاده از مدل SERVQUAL انجام شد.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. جامعه پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی که حداقل یک ترم تحصیلی را پشت سر گذاشته اند تشکیل می دهد. نمونه پژوهش متشکل از 97 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی میباشد. که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه پایا و روا صورت گرفت .پرسشنامه، شکاف کیفیت را در پنج بعد خدمت اندازه گیری نمود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPPS16 و آماره‌های توصیفی و آزمون ویلکاسون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بر اساس نظرات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در هر پنج بعد خدمت و تمام عبارات مربوط به هر بعد شکاف کیفیت وجود دارد. بیشترین شکاف کیفیت در بعد پاسخگویی (84/0 ± 66/1-) مشاهده شد و بعد از آن به ترتیب ابعاد تضمین (89/0 ±56/1)، ملموس بودن (82/0 ± 28/1-)، قابلیت اطمینان (74/0 ± 28/1-) و همدلی(77/0±23/1-) قرار داشتند. تفاوت مشاهده شده بین شکاف کیفیت در ابعاد مختلف خدمات آموزشی از نظر آماری معنیدار بود. (P=0/0001) نتیجه‌گیری: براساس نتایج، انتظارات دانشجویان فراتر از درک آنها از وضعیت موجود است و در هیچکدام از ابعاد خدمت انتظارات آنها برآورده نشده است. لذا در برنامه‌ریزی جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی باید در راستای برآورده نمودن انتظارات دانشجویان تلاش نمود و ابعادی که بیشترین شکاف را دارند در اولویت قرار گیرد. کلید واژه ها: کیفیت، خدمات آموزشی، دانشجو


سعید خواجه ای ، هما درودی، شهلا مرادی، داوود حسنی،
دوره 7، شماره 15 - ( 6-1393 )
چکیده

زمینه و هدف:مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، در سالهای اخیر توجه پژوهشگران و مدیران بسیاری از سازمانها، به ویژه سیستمهای آموزشی را به خود معطوف نموده و ایجاد سازمان یادگیرنده، یکی از آرمانهای سیستم آموزش شده است.از این نظر، حرکت دانشگاههای کشور به سمت تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بر اساس پنج مولفه مدل پیتر سنگه، شامل قابلیتهای فردی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی می باشد. روش بررسی:روش این پژوهش، توصیفی - پیمایشی بود که نمونه ای 360 نفره به شیوه طبقه ای تصادفی از میان کارکنان و مدیران دانشگاه مذکور انتخاب گردید.ابزار اندازه گیری را پرسشنامه 25 گویه تشکیل می داد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر 795/0 حاصل گردید. همچنین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مقیاس‌های پرسشنامه سازمان یادگیرنده نیز پایایی آن را تأیید می کند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار وآزمون معنی داری t استفاده گردید. یافته ها:تعداد کل نمونه آماری تحقیق 360 نفر می باشد که 87% آن کارمند، 13% در سمت مدیر هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد، اختلاف میانگین های مشاهده شده گروه نمونه برای خرده مقیاس های شایستگیهای فردی، مدلهای ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری گروهی و تفکر سیستمی با میانگین پیش بینی شده معنی دار است. (05/0 p<)
مصطفی خواجه،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: قضاوتهای فردی اغلب مبهم بوده و افراد نمی توانند به آسانی ادراکات و انتظارات خود را در مورد کیفیت خدمات به صورت یک مقدار عددی دقیق بیان دارند. استفاده از واژه های زبانی جهت توصیف درجه انتظار و ادراک واقعی تر به نظر می رسد. در این پژوهش، رویکردی ترکیبی از سروکوال و منطق فازی به منظور ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی قم ارائه شده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1392 انجام شد. بدین منظور، نمونه ای به حجم 365 نفر به روش طبقه بندی نسبی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون‌های من ویتنی، کروسکال والیس و ویلکاکسون استفاده شد. یافته‌ها: مقایسه‌ی بین ادراکات و انتظارات دانشجویان نشان داد تفاوت معناداری در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی وجود دارد (05/0P<). میانگین شکاف خدمات آموزشی برابر79/0- بود که بیانگر شکاف منفی در کیفیت خدمات می باشد. بیشترین شکاف مربوط به بعد عوامل محسوس(90/0-) و کمترین شکاف در ابعاد قابلیت اطمینان و پاسخگویی(74/0-) مشاهده گردید. بین شکاف کیفیت خدمات آموزشی برحسب جنسیت، نوع دانشکده و رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت.(05/0P<) نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه بیشترین شکاف کیفیت در بعد عوامل محسوس بود. جهت بهبود این بعد پیشنهاد می‌گردد بهبود منابع کتابخانه و افزایش کارگاههای رایانه در اولویت قرار گیرند.
آرزو خواجه داد میر، ناصر ناستی زایی، عبدالوهاب پورقاز،
دوره 9، شماره 23 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: اهمال‌کاری تحصیلی یکی از پدیده‌های شایع در بین دانشجویان است که می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نحوه‌ی مدیریت کلاس قرار بگیرد. هدف مطالعه­ی حاضر بررسی رابطه‌ی مدیریت کلاس با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.

روش بررسی: پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون است. جامعه­ی آماری آن شامل کلیه­ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمه اول سال تحصیلی 95-1394 بود که به شیوه­ی نمونه‌گیری طبقه‌ای دردسترس تعداد 328 نفر از طریق دو پرسشنامه مدیریت کلاس محقق ساخته و اهمال‌کاری تحصیلی سواری مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزارspss21  استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین مدیریت کلاس (346/0± 35/3)، طراحی و سازماندهی (452/0± 49/3)، رهبری (422/0± 58/3)،  نظارت و کنترل (48/0± 42/3)، ارزشیابی (708/0± 92/2)، اهمال‌کاری تحصیلی (169/1± 05/2) بود. مقدار ضریب همبستگی مدیریت کلاس و مولفه‌های طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل، ارزشیابی با اهمال‌کاری تحصیلی به ترتیب637/0-، 3/0-، 391/0-، 414/0-، 544/0- بود (01/0p<). بر اساس نتایج رگرسیون مولفه‌های مدیریت کلاس 5/41 درصد از اهمال‌کاری تحصیلی را تببین می‌کنند (01/0p<).

نتیجه‌گیری: اساتید دانشگاه با بهبود مهارت‌های طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل و ارزشیابی می‌توانند کلاس درس خود را به طور موثر و کارآمدی مدیریت کنند که پیامد آن کاهش میزان اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان خواهد بود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb