جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای زارع

محمد حسن لطفی، سعیده زارع، شکوه فاضل پور، مهدیه ابویی، بتول قانع، جواد وطنی،
دوره 4، شماره 7 - ( 11-1390 )
چکیده

مقدمه : برنامه ریزی برای پیشرفت تحصیلی فرزند ایثارگران در دانشگاه ها از جمله اهداف بلند مدت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد تا با تربیت نیروهای متعهد و متخصص گام بلندی در نیل به اهداف عالیه انقلاب اسلامی برداشته شود/ پیشرفت تحصیلی به افزایش مرحله ای یا ترمی متغیر های کمی مرتبط با آموزش دانشجو به ویژه معدل اطلاق می گردد که در اثر توجه و حمایت های مادی و معنوی به ویژه ارایه ی راهنمایی ها و مشاوره های اساتید دانشگاه به وجود می آید. در این راستا تعیین نقش اساتید مشاور در پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از اهداف اصلی این پژوهش می باشد. روش بررسی : این مطالعه یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی بود که بر روی کلیه ی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقاطع مختلف تحصیلی ورودی 81 به بعد که 105 نفر ( 63 نفر دختر و 42 نفر پسر ) بودند و حداقل سه ترم تحصیلی قبل و بعد از اجرای طرح استاد مشاور در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مشغول به تحصیل بودند انجام شد. داده ها با از نرم افزار آماری spss و با به کارگیری آماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار، نسبت، و درصد همچنین آزمونهای آماری کای دو ، مک نمار و T – test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج: آنالیز داده ها نشان داد که40 درصد دانشجویان پسر و 39 درصد غیر بومی بودند. در مجموع یک افزایش 73/0 در میانگین معدل دانشجویان بعد از اجرای طرح مشاهده شده است که از نظر آماری نیز معنی دار بوده است. تفاوت میانگین معدل قبل و بعد از اجرای طرح استاد مشاور بین دو جنس و بین دانشجویان بومی و غیر بومی ازلحاظ آماری معنی دار نبود. ولی مقایسه ی میانگین معدل قبل و بعد در داخل هرجنس، هر طبقه ی سکونت، داخل هر مقطع تحصیلی و هر رشته تحصیلی معنی دار بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که در مجموع اجرای طرح استاد مشاور در ارتقای معدل دانشجویان شاهد و ایثارگر موثر بوده است و از این نظر تفاوتی بین دختران و پسران ، همچنین دانشجویان بومی و غیر بومی وجود نداشته است.
علی دهقانی، رسول بهارلو، لیلا مهبودی ، زهرا زارعی، فروغ فرخ آبادی، آرمیتا بی راضی غابش،
دوره 7، شماره 14 - ( 3-1393 )
چکیده

مقدمه و هدف : توجه به کیفیت آموزشی هدف اول مدیران، اساتید و سیاستگذاران در امر سیاستگذاری سلامت جامعه است. از اینرو دانشگاه ها بدنبال تامین نیازها و انتظارات دانشجویان هستند و با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی دانشگاه ها دانشجویان می باشند. لذا این مطالعه با هدف تعیین نگرش اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به متغییرهای مرتبط با رضایت تحصیلی دانشجویان در سال 1391 انجام گرفت.
 روش ها : این مطالعه توصیفی- مقطعی با مشارکت 48 نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 44 سوالی بود که عوامل رضایتمندی تحصیلی را در شش بعد فردی، آموزشی، اخلاقی، مدیریتی، امکانات رفاهی و شغلی از دیدگاه اساتید بررسی می نمود. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های مربوطه انجام گردید. نتایج : مهمترین متغیرهای مرتبط با رضایتمندی تحصیلی از دیدگاه اساتید به ترتیب شامل استفاده از کادر آموزشی مجرب جهت ارائه دروس، علاقمندی به رشته تحصیلی و القای اعتماد به نفس به دانشجویان توسط اساتید و مسئولین می باشد. نتایج مطالعه نیز نشان داد که بین بعد آموزشی و پژوهشی و متغیرهای رشته و پایه تحصیلی ارتباط معنی داری وجود دارد (p <05) و در سایر موارد ارتباط معنی داری مشاهده نشد (p > 05).
 نتیجه گیری : بر اساس نتایج مطالعه، بعد اخلاقی و روانشناختی مهمترین متغیرهای مرتبط با رضایتمندی تحصیلی دانشجویان شناخته شدند. لذا توجه بیشتر به حیطه های اخلاقی و روانشناختی در دانشگاه ها از جانب برنامه ریزان آموزشی و مدیران پیشنهاد می گردد.

جواد زارعی، احمد عزیزی، اعظم کاظمی،
دوره 7، شماره 15 - ( 6-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی کارایی نظام آموزش عالی است. یکی از مسایل مطرح در پیشرفت تحصیلی بررسی دلایل کاهش میل به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر کاهش میل به ادامه تحصیل در دانشجویان مقطع کارشناسی بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی در پاییز سال 1390 انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه شامل تمامی دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود، که روایی و پایایی آن تایید شده بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی در نرم افزار SPSS (نسخه15) تحلیل گردیدند. یافته ها: ازمجموع 276 دانشجوی مورد مطالعه، 56 نفر(3/20درصد) قصد ادامه تحصیل را نداشتند. در مقایسه بین رشته های تحصیلی مختلف، بیشترین آمار مر بوط به رشته رادیوتراپی(4/30 درصد) و کمترین تعداد مربوط به رشته هوشبری(1/9 درصد) بود. بررسی دلایل مختلف برای کاهش میل به ادامه تحصیل نشان دادکه، نداشتن تاثیر در آینده شغلی و بازار کار (با میانگین8/2) به عنوان مهم ترین دلیل و مشکلات خانوادگی (با میانگین9/1) بعنوان کم اهمیت ترین دلیل موثر بر کاهش میل به ادامه تحصیل، ذکر شدند. نتیجه گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت به استثنای دلیل، کاهش تشویق توسط اساتید و گروه مربوطه سایر دلایل موثر ذکر شده بر کاهش میل به ادامه تحصیل ناشی از ساختار کلی آموزش عالی بوده و کمتر مربوط به عملکرد گروه های آموزشی بود.

یدالله زارع زاده، مسعود رسول آبادی،
دوره 8، شماره 17 - ( 1-1394 )
چکیده

چکیده: زمینه و هدف: عملکرد تحصیلی افراد متأثر از عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل، عادات و مهارتهای مطالعه می‌باشد. هدف مطالعه حاضربررسی عادات مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 92ـ1391بود . روش بررسی: این مطالعه توصیفی – مقطعی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان که در سال تحصیلی 92-91 به تحصیل اشتغال داشتند انجام شد.جامعه مورد مطالعه 324 نفر تعیین گردید اما در مجموع تعداد 245 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد مطالعه (PSSHI)Palsane & Sharma Study Habits Inventory گردآوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی برای ارائه فراوانی مطلق و نسبی متغیرها ، میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی و از آزمون t مستقل ،ضریب همبستگی پیرسون وهمچنین از رگرسیون لجستیک جهت بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عادات مطالعه استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره کل عادات مطالعه دانشجویان 1/11±8/45 از 90 بود.میانگین نمره در دانشجویان دختر 4/11±1/46 و در دانشجویان پسر 8/10±4/45 بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین این دو مشاهده نشد(p=0/62,t=0/49). مقایسه حیطه های مختلف عادتهای مطالعه در دو "جنس "مختلف نشان داد که دانشجویان دختر در حیطه یادداشت برداری (t=2/46وp=0/015) و تندرستی (p=0/028,t=2/20)نسبت به دانشجویان پسر برتری داشتند. نتایج نشان داد که دانشجویانی که از کتاب و جزوه همزمان به عنوان منبع درسی استفاده می کنند در کلیه حیطه ها نسبت به دانشجویانی که فقط از کتاب یا جزوه استفاده می کنند از نظر عادتهای مطالعه وضعیت بهتری دارند و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود(p=0/001). نتیجه گیری: بررسی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت مهارتها و عادات مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در حد متوسط است که مشابه دانشجویان سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.ارایه یک واحد درسی تحت عنوان " مهارتها وعادات مطالعه" در برنامه درسی دانشجویان پیشنهاد می شود.
احسان زارعی، مهران علیجان زاده، علیرضا موسی زاده،
دوره 8، شماره 20 - ( 10-1394 )
چکیده

زمینه و هدف : اهمیت خدمات آموزشی و نقش آن در پیشبرد اهداف جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. آموزش مناسب و رضایتمندی دانشجویان منجر به ارتقا سیستم و در نهایت توسعه جامعه خواهد گردید. هدف از این مطالعه بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی در سال 1393 انجام شد. کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تعداد 246 نفر و با روش تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار بررسی، پرسشنامه استاندارد 27 سوالی سروکوال بود . میزان آلفای کرونباخ 93 درصد و ضریب آزمون – بازآزمون 86 درصد بود. داده ها با نرم افزار spss و توسط آزمون های آنووا، تی و تی جفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: به ترتیب شکاف کیفیت خدمات آموزشی در ابعاد تضمین، پاسخگویی، همدلی، قابلیت اطمینان و ملموس بودن برابر با 375/1- ، 640/1-، 497/1-، 332/1-، 994/1- بود که به لحاظ آماری معنی دار بود( p< 0/001). میانگین شکاف کیفیت خدمات آموزشی بین ادراکات و انتظارات دانشجویان برابر با 570/1- بود ( p< 0/001). بین ادراکات و انتظارات دانشجویان با جنسیت آنها رابطه معنی دار نبود ( p> 0/05) اما بین سن دانشجویان و ادراکات آنها از کیفیت خدمات آموزشی رابطه معنی دار وجود داشت (p=0/015). نتیجه گیری: با توجه به وجود شکاف گسترده تر در حیطه ملموس و پاسخگویی ، به نظر می رسد توجه سیاستگزاران به این دو حیطه به بهبود کیفیت خدمات آموزشی منجر خواهد شد.


محمد زارع، مصطفی سالاری، راحله ساریخانی،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: توجه به راهبردهای آموزشی نظریه بارشناختی، می‌تواند موجب اثربخشی فرآیند یاددهی-یادگیری گردد. لذا هدف از این پژوهش بررسی رعایت راهبردهای آموزشی نظریه بارشناختی بر میزان بارشناختی بیرونی و یادگیری در درس فیزیولوژی بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه که درس فیزیولوژی را در نمیسال دوم سال تحصیلی 94-93 به عنوان درس انتخابی خود داشتند، تشکیل می‌دادند. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس به تعداد 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شدند (دو گروه 20 نفره). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه سنجش بارشناختی بیرونی و آزمون یادگیری (پیش‌آزمون با پایایی 87/0 و پس‌آزمون 89/0 و با تأیید روایی صوری توسط اساتید به عنوان متخصص موضوع) بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تی‌مستقل و نرم افزار spss نسخه 18 استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از کاهش میزان بارشناختی بیرونی (23/10:t , 001/0 p >) و افزایش میزان یادگیری ( 32/4t= , 001/0) در دانشجویان گروه آزمایش در درس فیزیولوژی، نسبت به گروه کنترل بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر استفاده از راهبردهای آموزشی نظریه بارشناختی بر میزان بارشناختی‌بیرونی و افزایش میزان یادگیری، استفاده از این راهبردها می‌تواند یادگیری اثربخش را برای یادگیرندگان ایجاد نماید. بنابراین به مجریان آموزش توصیه می‌شود که این راهبردها را در آموزش خود مورد توجه قرار دهند و رهنمودهای آن را بکارگیرند.


بفرین محمد زاده، لیلا مقصودی، محمد مسعود وکیلی، طاهره صادقی، فاطمه زارعی،
دوره 9، شماره 24 - ( 10-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: راهبردهای مطالعه و یادگیری شامل افکار و رفتارهای نهان و آشکاری است که با موفقیت در یادگیری مرتبط هستند. از طرفی، پرورش و رشد نسلی از دانشجویان که قادر به فعالیت در محیط‌هایی با ارزش‌های متنوع، تغییرات سریع فناوری و تحولات پیچیده­ی فرهنگی و اجتماعی باشد، یکی از چالش‌های منحصربه‌ فرد مسوولان دانشگاه‌ها است. این مطالعه باهدف بررسی رابطه ویژگی­های فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان با دستاورد­های تحصیلی آنان انجام شد.

روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی -همبستگی است که نمونه­ی مطالعه 352 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1394-1395 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برحسب جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی استاندارد تجربیات دانشجویان دانشکده (CSEQ) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج، هر سه بعد تجارب دانشگاهی دانشجویان شامل ادراک از کیفیت تلاش، کیفیت محیط موسسه و انسجام اجتماعی به ترتیب پیش‌بینی کننده دستاوردهای تحصیلی آنان است و 415/0 از واریانس دستاوردها پیش‌بینی می‌کند. همچنین برحسب رشته و مقطع تحصیلی قدرت ابعاد تجارب دانشجویان در پیش­بینی دستاوردهای تحصیلی آنان متفاوت است. نتایج این پژوهش به‌طورکلی نشان‌دهنده­ی رضایت نسبی دانشجویان از دستاوردهای دانشگاهی است.

نتیجه‌گیری: توجه به ویژگی‌های فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان به‌منظور تحقق دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه‌های علوم پزشکی ضروری است. لذا تاثیر پذیری افراد از محیط پیرامون علمی اعم از افراد و امکانات، بهبود این عوامل در راستای برقراری ارتباط بهتر بین دانشجویان و اساتید و کارمندان و بهبود محیط فیزیکی برای انجام کارهای گروهی و تحقیقاتی اهمیت دارد.


یدالله زارع زاده، قباد مرادی، زهره تیموری، فریبا فرهادی فر، فرزانه غریبی،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

مقدمه:گزارش صبحگاهی در کنار آموزش های سرپایی و راندهای بالینی، از روش های رایج و ارزشمند و به عنوان استاندارد طلایی در آموزش بالینی به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت برگزاری گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن است.

مواد و روش ها:در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد، ساختار جلسات  گزارش صبحگاهی با استفاده از نظرات 196 نفر از کارآموزان،کارورزان و دستیاران مورد بررسی قرار گرفت.ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه پژوهش گر ساخته بود که اعتبار آن با نظر متخصصین و پایایی آن  با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آماره های توصیفی و تحلیلی در سطح معنی داریP0/05  انجام شد.

نتایج: در این مطالعه در بررسی نظرات دانشجویان از ساختار گزارش صبحگاهی، در اکثر متغیرهای مورد بررسی نظر اکثریت افراد متوسط بود. 88درصد دانشجویان بهره مندی کلی از حضور در جلسات گزارش صبحگاهی را متوسط و فقط 2 درصد افراد آن را مطلوب گزارش کردند.بیش ترین میزان رضایت مربوط به گروه عفونی بود.

بحث:با توجه به نتایج مطالعه ، به طور کلی کیفیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان از دیدگاه دانشجویان ، متوسط می باشد. به نظر می رسد با توجه  به اهمیت زیاد گزارش صبحگاهی در آموزش پزشکی باید توجه بیشتری به ارتقای سطح کیفی آن شود. صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb