جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای شارعی نیا

مهدی مشکی، عاطفه دهنوعلیان، ملیحه شارعی نیا،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: اخیرا تغییرات زیادی درآموزش پزشکی درسراسر جهان رخ داده است به همین دلیل درک دانشجویان از محیط آموزشی موردتوجه خاصی قرار گرفته است. هدف ازاین پژوهش مقایسه درک دانشجویان در مرحله کارآموزی با دانشجویان در مرحله تئوری از محیط های آموزشی و مقایسه بین دو جنس ورشته های تحصیلی مختلف دردانشگاه علوم پزشکی گناباددر سال 1390 میباشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع مقطعی می باشد که در آن 234 نفر از دانشجویان رشته های پرستاری و مامائی(98 نفر)، بهداشت(57 نفر)، پیراپزشکی(62 نفر)وپزشکی(17 نفر)دانشگاه علوم پزشکی گناباد شرکت کردند.ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه استاندارد DREEM(Dundee Ready Educational Environment Measure) بود.این پرسشنامه استاندارد شامل50 سوال که در پنج حیطه یادگیری،اساتید،ادراک دانشجو از توانایی علمی خود، جوآموزشی وادراک دانشجو ازشرایط اجتماعی خودبود.داده های حاصل بعد ازورودبه نرم افزار SPSSنسخه 20 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میانگین کل امتیاز DREEM برای دانشجویان 52/108 از 200 بود. همچنین دانشجویان دوره تئوری درمقایسه با دانشجویان دوره کارآموزی رضایت بیشتری ازمحیط های یادگیری داشتند که این ازنظر آماری معنی دار می باشد (003/0 =P).بین دانشجویان دختر و پسردر دوگروه از نظر آماری تفاوتی مشاهده نشد. میانگین حیطه های پرسشنامه در بین رشته های مختلف دانشگاه نشان داد که بین رشته پرستاری و مامائی باپیراپزشکی رابطه معنی داری وجود دارد(01/0=P). بحث: به طور کلی اگرچه که دانشجویان محیط یادگیری را در دانشگاه مطلوب ارزیابی نمودند اما توجه بیشتر به رعایت اصول آموزشی و ایجاد فضای مناسب آموزشی جهت یادگیری بهتر دانشجویان ضروری است و استفاده از ابزارهائی مانند DREEM می تواند در فرایند تغییر در آموزش، کمک های ارزنده ای کند.
حبیب شارعی نیا، مهدی جهانی، جواد راحتی، عبدالله سکوتی، بتول محمدیان، سمانه نجفی،
دوره 11، شماره 30 - ( 6-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی دانشجویان از اساتید یکی از بهترین شیوه­ های ارزشیابی است زیرا دانشجویان به طور مستقیم توسط استاد آموزش می­ بینند. ارزشیابی دانشجو از استاد متاثر از عوامل مختلفی است. لذا مطالعه ­ی حاضر با هدف تعیین ارتباط انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان با ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395 انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 307 دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۹۵ به روش تصادفی طبقه­ ای انتخاب شدند. داده­ ها از طریق فرم اطلاعات جمعیت­ شناختی و پرسشنامه­ های روا و پایا شده انسجام موسسه ­ای و کیفیت عملکرد اساتید جمع‌آوری شد. سپس داده­ ها به‌وسیله ­ی نرم­ افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون­ های آماری تی­م ستقل، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج در سطح کمتر از 05/0 معنی­دار لحاظ گردید.
یافته­ها: در بین ابعاد انسجام اجتماعی بیشترین نمره (59/4±08/29) مربوط به تعاملات گروه همسالان و در بین ابعاد انسجام تحصیلی بیشترین نمره (32/4±34/26) مربوط به پیشرفت تحصیلی و فکری بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره ­ی کلی انسجام اجتماعی و تحصیلی با نمره­ ی کلی ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد (به ترتیب 04/0=P و 001/0P<، 11/0=r و 53/0=r). طبق نتایج آزمون رگرسیون خطی، به ازای افزایش هر نمره از انسجام اجتماعی، نمره ­ی ارزشیابی اساتید 11/0 افزایش و برای انسجام تحصیلی، نمره­ ی ارزشیابی اساتید 53/0 افزایش یافت.
نتیجه­گیری: تعاملات و تجارب تحصیلی و اجتماعی دانشجویان با همکلاسی­ ها و سایر کارکنان دانشگاهی می‌تواند با ارزشیابی دانشجو از استاد مرتبط بوده و رضایت آنان از کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد را تحت­الشعاع قرار دهد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb