جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای شمسی

محبوبه خورسندی، کبری علی ابادی ، محسن شمسی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : ارزشیابی در نظام آموزش پزشکی به دلیل لزوم تربیت نیروی انسانی کارآزموده و ارایه­ی خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت مطلوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه­ی دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک از کیفیت تدریس اساتید به روش آنلاین بود.

  روش­بررسی : مطالعه­ی حاضر به صورت مقطعی بر روی 758 نفر از دانشجویان و 122 نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 90-89 صورت پذیرفت. ابزار گرد آوری داده­ها، پرسشنامه­ی محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت 5 گزینه ای بود که دید گاه اساتید و دانشجویان را نسبت به ارزیابی کیفیت تدریس اساتید به شیوه­ی آنلاین در ابعاد امنیت ارزیابی، جو کلاس، دقت و اقتصادی بودن ارزیابی بررسی می کرد. به منظورآنالیز داده ها از آمار توصیفی و جهت مقایسه­ی میانگین ها از تی مستقل استفاده گردید.

  یافته ­ ها : میانگین نمره­ی نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به ارزیابی کیفیت تدریس اساتید با روش آن لاین به ترتیب برابر 30/7 ± 35/62 و 31/12 ± 89/57 بود که بین آن­ها اختلاف معنا داری وجود داشت (0001/0> p ).

  نتیجه­گیری : نظر به این که در این تحقیق استادان و دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به ارزشیابی آنلاین داشتند، استفاده از این روش در سیستم ارزشیابی کیفیت تدریس استادان پیشنهاد می­گردد.


منیژه شمسی، ناصر ناستی زایی،
دوره 11، شماره 32 - ( 12-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: هوش معنوی، سرمایه‌­ی اجتماعی و سرمایه‌­ی روان‌شناختی، رویکردهایی هستند که به فرد در جهت هماهنگی با محیط، سلامت و بهبود عملکرد یاری می‌رسانند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی نقش واسطه‌ای هوش معنوی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.
روش بررسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی تحلیلی و همبستگی است. به شیوه­‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم و به شیوه­‌ی تصادفی و بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 341 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 98-1397مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمعآوری اطلاعات از سه پرسشنامه‌ی هوش معنوی (کینگ)، سرمایه اجتماعی () و سرمایه روان‌شناختی (لوتانز و همکاران) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارspss16  و لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین سنی دانشجویان 79/3±42/27 سال بود. میانگین سرمایه اجتماعی24/11±68/52 (از 90)، سرمایه روان‌شناختی 79/12±77/88 (از 120) و هوش معنوی 87/11 ± 61/63 (از 92) بود. مقدار ضریب همبستگی سرمایه‌­ی اجتماعی با سرمایه­‌ی روان‌شناختی (01/0p< 335/0r=)، سرمایه‌­ی اجتماعی با هوش معنوی (01/0, p<359/0r=هوش معنوی با سرمایه­‌ی روان‌شناختی (01/0, p<585/0r=) مثبت و معنی‌دار بود. اثر مستقیم سرمایه­‌ی اجتماعی بر سرمایه‌­ی روان‌شناختی (11/2, t= 12/0β=)، اثر مستقیم سرمایه­‌ی اجتماعی بر هوش معنوی (78/6t= ،42/0β=) و اثر مستقیم هوش معنوی بر سرمایه‌­ی روان‌شناختی (25/9, t=64/0β=) مثبت و معنی‌دار بود. اثر غیرمستقیم سرمایه­‌ی اجتماعی بر سرمایه‌­ی روان‌شناختی با نقش میانجی هوش معنوی (268/0β=) نیز مثبت و معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: طبق یافتهها، هوش معنوی و سرمایه‌­ی اجتماعی با سرمایه­‌ی روان‌شناختی دانشجویان رابطه مثبت داشتند. بنابراین از طریق توجه به رشد ابعاد هوش معنوی و سرمایه‌­ی اجتماعی، می‌توان زمینه‌­های بهبود سرمایه­‌ی روان‌شناختی در دانشجویان را فراهم آورد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb