جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای صالحی

سمیه مداحی، دکتر محمود کاظمی، دکتر جواد صالحی، دکتر علی رمضانی،
دوره 3، شماره 4 - ( (بهار و تابستان 89) 1389 )
چکیده

nk href="file:///C:DOCUME~1DEAR-U~1LOCALS~1Tempmsohtml1�1clip_filelist.xml" rel="File-List" > Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه‌ی میزان بحران هویت با موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه زنجان انجام شده است و در صدد پاسخگویی به این سئوال بود که آیا بین میزان بحران هویت در بین دانشجویان دختر و پسر در رشته‌های مختلف تحصیلی با موفقیت تحصیلی ارتباط وجود دارد یا خیر ؟

روش بررسی: نمونه‌ی پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان (198 نفر دختر، 202 نفر پسر) بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق دو پرسشنامه‌ی اطلاعات فردی و میانگین کل نمرات درسی دانشجویان و پرسشنامه هویت شخصی جمع‌آوری شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین میزان بحران هویت با موفقیت تحصیلی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود داشت. بین میزان بحران هویت در دختران و پسران تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. بین میزان بحران هویت در رشته‌های تحصیلی فنی مهندسی و علوم انسانی تفاوت معنی‌دار مشاهده نگردید.

نتیجه‌گیری: بین میزان بحران هویت با موفقیت تحصیلی ارتباط وجود دارد.


- معصومه دل آرام، تهمینه صالحیان، زیبا رئیسی، نسرین فروزنده،
دوره 5، شماره 8 - ( بهار و تابستان 1391 )
چکیده

زمینه و هدف: ارتباط بین عزت نفس و وضعیت تحصیلی متفاوت گزارش شده است و مطالعات انجام شده در این زمینه به طور عمده بر روی دانش آموزان متمرکز بوده است . لذا هدف مطالعه ی حاضر مقایسه ی اعتماد به نفس دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 89-88 بود . روش بررسی: در این مطالعه ی مقطعی ، 310 نفر از دانشجویان از 4 دانشکده و 10 رشته ی تحصیلی در دو گروه مشروط و غیر مشروط با استفاده از پرسشنامه 58 سووالی کوپر اسمیت از نظر میزان اعتماد به نفس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند . تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل ، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت و میزان 05/0P< معنی دار تلقی گردید. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات کل عزت نفس در دانشجویان مشروط 9/4±60/19و در دانشجویان غیر مشروط 4/6±76/31 بود و تفاوت دو گروه معنی دار بود(008/0 P<). همبستگی عزت نفس نفس با معدل دانشجویان معنی دار نبود. نتیجه‌گیری: : دانشجویان مشروط از اعتماد به نفس پایین تری نسبت به دانشجویان غیر مشروط برخوردار بودند . پیشنهاد می شود نحوه ی مقابله با عوامل مختل کننده ی اعتماد به نفس و کسب مهارت های اجتماعی به دانشجویانی که سابقه ی مشروطی دارند ، آموزش داده شود .
مریم سیدیان اختصار، لیلی صالحی،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: رشد سریع فناوری باعث تبدیل آموزش الکترونیکی به یکی از شایع‌ترین رویکردهای آموزشی شده است .وجود ابزار روا و پایا جهت بررسی پذیرش این نوع آموزش الزامی است. این مطالعه باهدف اعتبارسنجی مقیاس پذیرش آموزش الکترونیکی انجام گرفت.
روش‌ بررسی: این مطالعه روان سنجی بر روی 223 نمونه از دانشجویان رشته­ی آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران در سال 1395انجام گرفت. ابزار اولیه 49 سوالی از مطالعات قبلی اقتباس‌شده بودکه پس از کسب اجازه از نویسنده­ی اصلی، به زبان فارسی ترجمه شد. سپس نمره تاثیر آیتم، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 10 متخصص؛ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد ارزیابی قرارگرفت. پایایی ابزار از نوع تجانس درونی به وسیله­ی آزمون باز آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته­ها: بر اساس شاخص ضریب تاثیر و شاخص روایی محتوی و نسبت روایی محتوی، 41 سوال حفظ شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی نیز تمامی این 41 سوال در ابزار باقی ماندند. با در نظر گرفتن ارزش ویژه بالای 1 برای هر عامل، پنج عامل استخراج شد. این مقیاس قادر به پیش‌بینی 52% از تغییرات کل مقیاس بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار پذیرش یادگیری الکترونیکی است که به­عنوان ابزاری مناسب در سنجش میزان پذیرش یادگیری الکترونیک قابلیت به­کارگیری دارد.
زهره سهرابی، معصومه قاسم زاده، لیلی صالحی،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: سرقت علمی به‌عنوان یک پدیده در حال رشد، به حیثیت موسسات آموزشی و ارتباطات بین مدرس و فراگیر آسیب رسانده و سبب ایجاد موانعی جهت یادگیری می‌شود. این مطالعه باهدف اعتبارسنجی مقیاس سنجش نگرش به سرقت علمی انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه بر روی200 نمونه از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران درسال 1395 صورت گرفت. ابزار اولیه 29 سوالی از مطالعات قبلی اقتباس ‌شده بودکه پس از کسب اجازه از نویسنده­ی اصلی، به زبان فارسی ترجمه شد. سپس نمره­ی تاثیر آیتم، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 10 متخصص؛ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد ارزیابی قرارگرفت. پایایی ابزار از نوع تجانس درونی به وسیله­ی محاسبه­ی آلفای کرونباخ و پایایی ثبات به کمک آزمون باز آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: بر اساس شاخص ضریب تاثیر بالای 5/1 و شاخص روایی محتوای بالای 62/0 و نسبت روایی بالای 7/0، تعداد 22 سوال در ابزار حفظ شد. بر پایه­ی تحلیل عاملی اکتشافی نیز تمامی این 22 سوال در ابزار باقی ماندند. با در نظر گرفتن ارزش ویژه بالای 1 ، چهار عامل" نگرش مثبت به سرقت علمی"، "نگرش منفی به سرقت علمی"، "هنجارهای نرمی"و "کنترل رفتاری درک شده" استخراج گردید. این مقیاس قادر به پیش‌بینی 847/55% از تغییرات کل مقیاس بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار سنجش نگرش به سرقت علمی است که می‌تواند جهت ارزیابی نگرش دانشجویان در دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزشی مورداستفاده قرار گیرد.

عباس رمضانی، محمد قهرمانی، محمدحسن پرداختچی، غلامرضا ذاکر صالحی،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: توزیع نامتقارن منابع دانش و فناوری در عصر جهانی‌شدن، و لزوم توسعه همگام با تحولات جهانی، موجب ورود ناگزیر دانشگاه­ ها به همکاری­ های‌ علمی ‌بین‌المللی (هعب) شده و ارزیابی راهبردی وضعیت موجود از الزامات حضور اثربخش در این عرصه است. لذا هدف این پژوهش، ارزیابی همکاری­ های‌علمی ‌بین‌المللی دانشگاه­ های برتر ایران با رهیافت تحلیلSWOT است.
روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. از طریق نمونه‌گیری طبقه‎ای نسبتی 432 عضو هیأت‌علمی 12دانشگاه برتر متشکل از 4 دانشگاه جامع، 4 دانشگاه علوم ‌پزشکی و 4 دانشگاه صنعتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزاز گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق­ساخته بود که روایی‌ محتوایی آن توسط متخصصان امر و با بازبینی همتایان تایید شد و پایایی آن (آلفای‌کرونباخ) برابر 816/0 محاسبه شد. تحلیل داده‌ها نیز به روش FBWM توسط نرم‌افزارهای لینگو و لیزرل صورت گرفت.
یافته‌ها: افزایش حضور و تعامل محققان در همایش‌های بین‌المللی، وجود بسترهای مناسب توسعه بین‌المللی در دانشگاه ­ها، مهم ­ترین نقاط‌ قوت؛ ناکافی‌بودن گرنت سالانه اساتید، عدم اشراف مدیران دانشگاه‌ها به هعب و تزلزل و تشتت در سیاست­ های هعب، مهم ­ترین نقاط‌ ضعف؛ جوان‌ بودن جمعیت کشور، رفع برخی تحریم‌ها، و اقبال جامعه جهانی به پذیرش ایران در کنسرسیوم­ های دانشگاهی بین‌المللی، مهم­ ترین فرصت­ ها؛ و رکود اقتصادی در بیشتر کشورها، فراهم‌نبودن زمینه‌های سیاسی برای هعب و گسترش ایران‌ هراسی و اسلام‌ هراسی در جهان، مهم­ ترین تهدیدها بودند.
نتیجه‌گیری: دستیابی به بخش اعظمی از اهداف سند چشم ­انداز، برنامه‌های توسعه و نقشه جامع علمی کشور، مستلزم هعب بوده و این امر به‌شدت متاثر از شرایط خاص فرهنگی، سیاسی، مذهبی و بین‌المللی ایران است. دانشگاه‌های برتر کشور بایستی با ممیزی الزامات جامعه‌جهانی؛ حتی‌الامکان به استانداردهای آکادمیک بین‌المللی نزدیک شوند.
 

لیلی صالحی، معصومه قاسم زاده،
دوره 11، شماره 31 - ( 9-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: سرقت علمی به یکی از نگرانی­‌های اصلی دانشگاه­‌های امروزی بدل شده است. الگوی رفتار برنامه ریزی شده (TPB) احتمالاً یکی از مهم‌­ترین الگوهای پیش بینی کننده‌­ی پدیده‌­ی سرقت علمی در دانشجویان می‌­باشد. این مطالعه مقطعی با هدف تعیین کاربرد الگوی TPB در پیش بینی عوامل موثر بر سرقت علمی درسال 1395 انجام گرفت.
روش بررسی: 200 دانشجوی کارشناسی ارشد در مرحله­‌ی تدوین پایان نامه از دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده‌­ها از پرسشنامه خود ایفا مشتمل بر سه بخش مشخصه­‌های دموگرافیک، سازه‌­های الگو و قصد انجام سرقت استفاده گردید.داده‌­ها بااستفاده از آمارتوصیفی و تحلیلی (تی تست، آنوا و آنالیز رگرسیون چند گانه) با استفاده از نرم افزار  SPSS(ver19)مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته­‌ها: میانگین سنی دانشجویان 4/13±25/29 سال بود 5/75% مجرد و 5/45% مرد بودند بین قصد انجام سرقت و نگرش مثبت، همبستگی متوسط و مثبت معنی داری وجود داشت و نگرش مثبت به سرقت علمی بطور معنی داری پیش بینی کننده‌­ی قصد انجام  آن بود (007/0= P). رابطه‌­ی بین نگرش منفی و قصد، معکوس و معنی دار و رابطه‌­ی بین نرم‌‌­های انتزاعی، کنترل درک شده‌­ی رفتاری و قصد مستقیم و معنی دار بود.
نتیجه گیری: نگرش مثبت بطور مستقیم و معنی داری بر قصد انجام رفتار سرقت موثر است که با طراحی برنامه‌­ی آموزشی مناسب می‌­توان جهت تصحیح آن گام برداشت.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb