جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای طاهری

سید جواد قاضی میرسعید، محمد مرادی جو، ابولفضل طاهری، امید یوسفیان زاده،
دوره 9، شماره 22 - ( تابستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: آموزش موثر جدا از مهارتهای علمی لازم، مستلزم استفاده صحیح از روشهای ارتباطی موثر در محیط‌های آموزشی است این امر ممکن نیست مگر با شناخت کامل عوامل موثر در برقراری ارتباط. از همین رو این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط میان دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 52 تن از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال تحصیلی 90-91 مورد پژوهش قرار گرفتند. داده‌های مورد نیاز توسط پرسشنامه‌ای که اعتبار محتوایی آن توسط 15 تن از اعضای هیأت علمی خبره و صاحب نظر در زمینه آموزش پزشکی و پایایی آن با روش آزمون قبل و بعد 70/0 و پایایی بین سوالات با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0=α بررسی و تایید شده بود در سه حیطه فردی، حرفه‌ای و علمی که دارای 28 گویه بود جمع آوری گردید. سپس داده‌های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS ویرایش 18، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با استفاده از روشهای آمار توصیفی در قالب توزیع فراوانی، جدول، تعیین درصد و آزمون مجذور کای ارائه گردید. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد 44 تن از دانشجویان احترام به دانشجو(3/86%)، 40 تن به روز بودن استاد(4/78%)، 39 تن فن بیان و تدریس توأم با علاقه(71%) و در نهایت 38 تن رازداری(71%) را در زمره مهمترین عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو واستاد می‌دانند. نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که عوامل فردی نظیر فن بیان و تدریس توام با علاقه، و عوامل اخلاقی همچون احترام به دانشجو و رازداری در مقایسه با سایر عوامل از قبیل عوامل حرفه‌ای و علمی تاثیر بیشتری در برقراری ارتباط موثر بین دانشجو و استاد دارد.


سیده سولماز طاهری، بهاره ناظمی سلمان، سقراط فقیه زاده، جواد راهبر، بهسان اصغرنژاد،
دوره 10، شماره 28 - ( زمستان 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: فعالیت­های پژوهشی زیر بنای توسعه­ی کشور و ابزار پیشرفت علوم می­باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع انجام پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در دانشگاه در سال 1395 صورت گرفت تا با شناسایی موانع پژوهشی نقشی در پیشبرد اهداف توسعه ه­ای داشته باشد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی، با جامعه­ی پژوهش شامل 108 نفر از دانشجویان دانشکده­های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت. ابزار گردآوری داده­ ها پرسش نامه ه­ای حاوی 4 بخش، اطلاعات دموگرافیک، انگیزه­ای، موانع شخصی و سازمانی بود. نظرات دانشجویان با استفاده از پرسش نامه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار 24spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دانشجویان مورد مطالعه با نسبت جنسی 6/54(مرد/زن) و میانگین سنی 77/1±04/24 سال بودند. عدم آشنایی کافی با اصول و روش‌های آماری، ناتوانی در آنالیز داده ­ها، ناتوانی در تفسیر داده‌ها و کمبود وقت و مشغله زیاد به ترتیب جز چهار مانع اصلی در حیطه­ی موانع شخصی و عدم ارتباط با افراد فعال در امر پژوهش، وجود مقررات دست و پا گیر اداری در انجام فعالیت‌های پژوهشی، طولانی بودن مراحل تصویب طرح‌های پژوهشی و عدم درآمد کافی از محل پژوهش(نسبت به سایر فعالیت‌ها) موانع اصلی در حیطه ­ی موانع سازمانی بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، آموزش­ های لازم در خصوص مدیریت زمان برای دانشجویان، ارتقا کیفیت کلاس ­های آمار و روش تحقیق در حیطه روش‌های آماری، تسهیل مراحل تصویب طرح ­های تحقیقاتی و بازنگری در روند تصویب و بودجه ­های پژوهشی در حیطه ی دانشجویی برای رفع موانع پژوهشی ضروری به نظر می­ رسد.


سمیه مومنیان، اکرم عابدینی پور، طاهره صدیقیان، لیلا طاهری،
دوره 11، شماره 32 - ( زمستان 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نگرش دانشجو و تاثیر آن در پیشرفت و افت تحصیلی و با توجه به اینکه نگرش نسبت به رشته‌­ی تحصیلی یکی از عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان است. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین نگرش دانشجویان نسبت به رشته‌­ی تحصیلی خود و رابطه آن با افت تحصیلی انجام گرفت.
روش بررسی: نوع این مطالعه توصیفی-تحلیلی بود. تعداد 313 دانشجو با روش نمونه‌­گیری آسان وارد مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل داده‌­ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر، تی مستقل و آنوا و رگرسیون خطی انجام شد سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته­‌ها: تعداد 313 دانشجو در مطالعه شرکت کردند. معدل وسال دریافت دیپلم با نگرش رابطه­‌ی معنادار داشت (05/0p<). اختلاف نگرش بین رشته‌­های مختلف معنادار بود به طوری­‌که مثبت ترین نگرش مربوط به رشته‌­ی پزشکی و دندان پزشکی و منفی­ترین نگرش مربوط به رشته‌­های بهداشت بود (001/0p<). میزان تحصیلات پدر و واحدهای گذرانده شده نیز با نگرش ارتباط داشت  (03/0=P). درکل برخی از عوامل افت تحصیلی با نمره­‌ی کل نگرش ارتباط داشت به طوری‌­که هرچه نگرش مثبت‌­تر، افت تحصیلی کمتر بود (001/0p<،33/0- r=)
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مثبت ترین نگرش مربوط به رشته‌­ی پزشکی و دندان پزشکی و منفی­‌ترین نگرش مربوط به رشته­ های بهداشت می­‌باشد و ارتباط نگرش نیز با برخی از عوامل افت تحصیلی معنا دار شده است، لذا ضروری است که برنامه­‌های مدونی برای تقویت نگرش نسبت به رشته و عواملی که باعث موفقیت تحصیلی می­شود تدوین و اجرا گردد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb