جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای ظهورپرونده

شهلا کریمی، وجیهه ظهورپرونده،
دوره 11، شماره 32 - ( 12-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: پاسخ­گو‏یی اجتماعی در آموزش پزشکی به معنای خواستن و توانایی تطابق با نیازهای بیماران و سیستم مراقبت از بیمار به صورت ملی و جهانی است. سرعت تغییرات در نظام سلامت و نیازهای جامعه، بازنگری در آموزش پزشکی، به نحوی که پزشکانی متناسب و آماده رویارویی با مشکلات قرن بیست و یکم تربیت کند، ضروری می‏‌نماید.از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نیازهای آموزشی پزشکان عمومی برای پاسخگویی اجتماعی می­‌باشد.
روش بررسی: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه‌­ی گردآوری داده­‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌­ی آماری شامل صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اساتید دانشکده‌­ی پزشکی، و پزشکان شاغل در سیستم بهداشتی درمانی بودند. با توجه به اهداف تحقیق از روش نمونه گیری، غیر تصادفی مبتنی بر هدف بود. برای گردآوری داده­‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  85/0  محاسبه شد. داده‌­ها با استفاده از نرم افزار  SPSS و Amos تحلیل شدند.
یافته‌­ها: یافته‌­ها نشان داد بین مولفه‌­ی بالینی و مولفه­‌ی پژوهش رابطه وجود دارد. بین مولفه‌­ی آموزشی و مولفه­‌ی بالینی رابطه وجود دارد. بین مولفه‌­ی حمایتی و مولفه‌­ی آموزشی رابطه وجود دارد. بین مولفه­‌ی حمایتی و مولفه‌­ی بالینی رابطه وجود دارد ولی بین مولفه­‌ی آموزش و مولفه­‌ی پژوهش و همچنین بین مولفه­‌ی حمایتی و مولفه­‌ی پژوهش رابطه معناداری یافت نشد. در نهایت این که بین پاسخگویی اجتماعی و حوزه‌­های آموزشی، بالینی و پژوهشی رابطه­‌ی معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیان‌گر اهمیت پرداختن به پاسخگویی اجتماعی در برنامه‌­های آموزشی پزشکان عمومی بر اساس مدل CARE  به عنوان یک ابزار راهنما برای اجرای برنامه پاسخ­گویی است.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb