جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای عباس زاده

فریبا برهانی، اعظم پوراعما، عباس عباس زاده،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه و هدف : استفاده ازروش های آموزشی موثردردانشجویان پرستاری برای یادگیری مهارت محاسبه دارویی یک ضرورت در آموزش پرستاری قلمدادمی شود. پژوهش حاضر باهدف تعیین تاثیر دو شیوه آموزشی مطالعه موردی و شبیه سازی بر خود ارزیابی دانشجویان پرستاری از مهارت در آزمون محاسبه دارویی انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه نیمه تجربی 51 نفر از دانشجویان ترم اول پرستاری با استفاده از روش تقسیم بندی تصادفی به گروه کنترل با روش مطالعه موردی وتجربه با روش شبیه سازی گروه بندی شدند .قبل از آموزش و 10 روز بعد از آن مهارت محاسبه دانشجویان با استفاده از آزمون 10 سوالی محاسبه دارویی مورد ارزشیابی قرار گرفت . یافته ها : میانگین نمره دو گروه قبل از آموزش با استفاده از آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری نداشت ) 05/0< (Pاما بعد از آموزش تفاوت معنی دار بود (05/0>P).آزمون تی زوج نیز نشاندهنده معنی دار بودن تغییرات میانگین نمره هر دوگروه در پس آزمون نسبت به پیش آزمون بود (05/0>P). نتیجه گیری :روش آموزشی شبیه سازی نسبت به روش مطالعه موردی باعث افزایش مهارت و کاهش اشتباهات دانشجویان در محاسبه دارویی گردید
مهدی روحی، ایمان جهانیان، همت قلی نیا، حمید عباس زاده،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

مقدمه: هم اکنون درس پاتولوژی ازطریق کلاس برگزارمی شود.آموزش سنتی جوابگوی نیازهای عصرحاضرنیست.آموزش الکترونیک (Elearning) تحت وب یکی از روش های نوین آموزشی است. از طرفی آموزش الکترونیک معایبی نیز دارد.آموزش ترکیبی، ترکیبی ازآموزش سنتی والکترونیک می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو روش آموزش سنتی و ترکیبی بر یادگیری درس پاتولوژی دهان عملی می باشد.

روش ها: یک وبلاگ مشتمل برقسمتی از محتوای درس پاتولوژی دهان عملی طراحی شد. دانشجویان رشته دندانپزشکی مشتمل بر 30 نفر به دو گروه مساوی تقسیم شدند. یک گروه قبل از حضور در کلاس ،مطالب را  از وبلاگ مطالعه نمودند. قبل از آموزش سنتی، ارزشیابی آموزش الکترونیک انجام شد. سپس برای هر دو گروه تدریس در کلاس صورت گرفت .پس از مدتی ارزشیابی آموزش ترکیبی و سنتی دو گروه انجام شد. در مرحله بعد، جای دو گروه با یکدیگر تغییر نمود، ضمن اینکه محتوای مطالب نیز تغییر یافت و همانند مرحله اول، ارزشیابی آموزش الکترونیک، ترکیبی و سنتی دو گروه صورت گرفت . داده‏های حاصل از ارزشیابی وارد نرم افزار آماری گردیده وتاثیرآموزش الکترونیک، سنتی و ترکیبی بر یادگیری دانشجویان مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته ها: یافته ها  نشان داد که بین  میانگین نمرات آموزش سنتی و الکترونیک (Pvalue=0.033) و بین میانگین نمرات آموزش سنتی و ترکیبی (Pvalue=0.007) اختلاف معنی داری وجود دارد.

نتیجه گیری: می توان نتیجه گیری نمود که از آموزش تحت وب می توان به عنوان شیوه آموزشی مکمل در کنار آموزش سنتی برای تاثیرگذاری بیشتر بر یادگیری دانشجویان بهره جست و حتی می تواند جایگزین آموزش حضوری شود.


مصطفی بابازاده کمانگر، ایمان جهانیان، همت قلی نیا، حمید عباس زاده،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

مقدمه: تلفن همراه فرصتی ارزشمند را برای اساتید و دانشجویان فراهم کرده است. کتاب‏های الکترونیکی همراه یکی از منابع کمک آموزشی هستند که هنوز در دانشگاه های علوم پزشکی ایران برنامه مشخصی برای استفاده از آنها وجود ندارد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آموزش مبتنی بر تلفن همراه جهت درس پاتولوژی دهان عملی انجام شد.

روش ها: قسمتی ازمحتوای درس پاتولوژی دهان عملی 1 به صورت فایل پاورپوینت و تصاویر آماده شد و برای اجرای آن از نرم افزار office suite کمک گرفته شد.30 نفر از دانشجویان ترم 6 دندانپزشکی عمومی به دو گروه مساوی تقسیم شده و در نوبت نخست، برای یک گروه تدریس به شیوه حضوری و برای گروه دیگر تدریس با استفاده از تلفن همراه صورت پذیرفت. پس از مدتی امتحان آموزش حضوری و مجازی از دو گروه فوق برگزار گردید.در نوبت دوم، جای این دو گروه با یکدیگر عوض شد ولی محتوای تدریس شده تغییر نیافت.  ارزشیابی مجدد آموزش مجازی و حضوری دو گروه پس از مدتی صورت گرفت.در پایان با استفاد ه از آزمون های آماری تاثیر این دو روش تدریس بر روی یادگیری دانشجویان با یکدیگر مقایسه شد. 

یافته ها: یافته هانشان داد که آموزش مبتنی بر موبایل به طور معنی داری بر نمرات پایانی دانشجویان تاثیرگذار است (Pvalue=0.014<0.05)و میانگین نمرات گروهی که با موبایل شروع کردند به طور معنی داری بیشتر از میانگین نمرات گروهی بود که با آموزش حضوری شروع کرده اند.

نتیجه گیری: از آموزش مبتنی بر تلفن همراه می توان به عنوان شیوه آموزش کمکی برای آموزش حضوری بهره جست.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb