جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای عبدی

سيده اعظم سیدی، کیانوش عبدی، روشنک وامقی، محمدهادی صافی،
دوره 5، شماره 9 - ( 10-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: برای ارتقای کیفیت وضعیت آموزشی، ارزیابی وضعیت آموزش بالینی ونظری و سپس ارایه ی بازخورد به برنامه ریزان و مدیران آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در ارزیابی، زمانی می توان به نتایج اعتماد نمود که اطلاعات گردآوری شده از صحت و دقت کافی برخوردار باشد که شرط لازم برای تحقق آن وجود ابزارهای دقیق برای جمع آوری اطلاعات می باشد . تهیه و تنظیم شاخص های معتبر برای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی، هدف این پژوهش بود. روش بررسی : این مطالعه به صورت کیفی انجام شد.جمع آوری داده ها براساس مطالعات کتابخانه ای و مرورمنابع موجود و برگزاری جلسه ی بحث گروهی متمرکز با اساتید صاحبنظر در آموزش بالینی (اعضای هیات علمی) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به روش تحلیل محتوا صورت پذیرفت. یافته‌ها:یافته های پژوهش بیانگر این است که شاخص های ارزیابی وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی شامل 5 طبقه (آموزش دهنده ، آموزش گیرنده، مدیریت آموزش بالینی، عرصهجی آموزش بالینی و ارزشیابی ) و 57 شاخص می باشد. نتیجه‌گیری: : شاخص های به دست آمده از این پژوهش معیارهای طراحی ابزاری روا و پایا برای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی را فراهم می کنند.
اسماعیل جعفری، اباصلت خراسانی، حمید عبدی،
دوره 10، شماره 26 - ( تابستان 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: مدیریت کلاس درس، عامل اساسی در تحقق اثربخش فرایند یاددهی-یادگیری است. عوامل متعددی بر نحوه­ی مدیریت کلاس درس توسط اعضای هیات علمی دخالت دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری رابطه­ی شایستگی و خودکارآمدی مدیریتی کلاس درس و نگرش مدیریت کلاس درس در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و آزمودنی‌ها شامل 92 عضو هیات علمی بوده­اند. ابزارها عبارت بودند از پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت کلاس درس مدرس (ایمر وهیکمن )، پرسشنامه شایستگی مدرس (سیکلر و همکاران  )، و پرسشنامه نگرش­ها و باورها در کنترل کلاس درس ( مارتین و همکاران) که بین اعضای هیات علمی از طریق نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش­های همبستگی، تحلیل رگرسیون و مدل­یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS-22 و  Amos-22 استفاده شد.
یافته­ها: یافته­ها حاکی از همبستگی معنی دار بین شایستگی، خودکارآمدی مدیریت کلاس، نگرش مدیریت کلاس و عوامل دموگرافیک (تجربه­ی تدریس و مرتبه­ی علمی) با یکدیگر است (01/0P<). یافته­ها همچنین  نشان داد که  شایستگی اعضای هیات علمی می­تواند نگرش مدیریت کلاس درس را پیش بینی نماید (01/0P<). بر اساس الگوی معادله ساختاری، میزان پیش بینی نگرش مدیریت کلاس درس از طریق شایستگی 56/0Gamma= است.
نتیجه ­گیری: اعضای هیات علمی دانشگاه می­توانند با رشد شایستگی در تدریس و ارتقای خودکارآمدی مدیریتی، به بهبود و تقویت نحوه­ی مدیریت و اداره­ی کلاس درس خود بپردازند.
 


علی عبدی، آرش زندی پیام،
دوره 12، شماره 35 - ( 9-1398 )
چکیده

زمینه و هدف : بررسی عملکرد تحصیلی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می‌تواند کمک شایان توجهی در بهبود وضعیت آموزشی و تحصیلی دانشجویان داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد.
روش بررسی:  روش انجام مطالعه توصیفی - همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بودند که به‌­صورت تصادفی چندمرحله‌­ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌­ها از پرسش‌نامه‌های هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی استفاده شد. در این پژوهش به‌­منظور تحلیل داده­‌ها از همبستگی متعارف و رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده­‌ها با استفاده از نسخه 21افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته­‌ها:  نتایج حاصل از تحلیل همبستگی متعارف نشان داد که بین متغیرهای عملکرد تحصیلی با ابعاد هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد(001/0>P و 644/0=λ  و35/73= F). همچنین، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، 36 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی به کمک متغیرهای پیش‌بین (ابعاد هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی) قابل پیش‌بینی است.
نتیجه­‌گیری:  با توجه به عملکرد تحصیلی دانشجویان و آگاهی از عوامل مؤثر بر آن، می‌توان برنامه‌ای مدون و دقیق را تدوین کرد تا با ایجاد زمینه مناسب برای به فعالیت رساندن استعدادهای بالقوه دانشجویان، زمینه رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آن‌ها فراهم گردد

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb