جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای علیزاده

روح اله باقری مجد، سکینه شاهی، یداله مهرعلیزاده،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : آموزش الکترونیکی نوعی استفاده هدف­مند از سیستم الکترونیکی و کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری می­باشد. با توجه به اینکه هدف آموزش الکترونیکی تحول در ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در زمانی که خود مشخص می کند مشغول یادگیری شود، طرح چالش­های آموزش الکترونیکی برای هـشدار به منظور ایجاد تمرکز بیشتر، انجام پیش­بینی لازم، تدارک و سرمایه­گذاری مناسب، و تهیه­ی برنامه استراتژیک در سیستم یادگیری اقدامی لازم و برای موفقیت آن ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.

  روش بررسی: روش پژوهش در این مطالعه‏ ، روش آمیخته با الگوی کیفی، کمی، کیفی بود و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. نمونه­های این تحقیق از 163 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند، تشکیل گردیده است.روایی و پایایی(92/0) ابزار مورد استفاده در این تحقیق بررسی و مناسب گزارش شدند. روش آماری به _ کار گرفته شده برای این مطالعه، میانگین ، انحراف استاندارد و تحلیل عاملی بوده است.

  یافته­ها : نتایج نشان داد که عامل مدیریتی با میانگین 07/4 ، عامل تکنولوژی با میانگین 03/4، عامل سازمانی با میانگین 85/3، عامل فردی با میانگین 83/3 به ترتیب بر موانع آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید چمران اهواز مؤثر بوده­اند.

  نتیجه­گیری : هر یک از عامل­های بخش نتایج، در آموزش عالی مجازی به‌صورت ترکیبی در آموزش عالی مهم و مؤثر می­باشند .

 


سمیرا مهرعلیزاده، راهب قربانی، سعید حاجی اقاجانی، سمیه شفیعی،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه و اهداف: در حال حاضردراکثر بخش های بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان یکی از روشهای ارزشیابی نهایی استفاده از روش OSCEاست. این مطالعه به منظور بررسی کیفیت این آزمون از دیدگاه دستیاران تخصصی و دانشجویان دکترای عمومی می باشد. روش بررسی: دراین مطالعه مقطعی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع دستیاری ،کارورزی وکارآموزی در خصوص کیفیت آزمون OSCE مورد ارزیابی قرار گرفت. این دانشجویان حداقل یک بار در امتحان OSCE شرکت کرده بودند. یافته ها: نگرش کلی دستیاران تخصصی در خصوص برگزاری آزمون OSCE مثبت بود در حالی که کارآموزان و کارورزان به اندازه دستیاران نظر مثبتی نداشتند(034/0 p=) . در مورد کیفیت سوالات آزمون نتایج نشان داد که دستیاران سال سوم و چهارم نظرات مثبت تری نسبت به کارآموزان و کارورزان داشتند(037/0p= ). در خصوص زمان اختصاص داده شده به هر ایستگاه ،دستیاران سال سوم نظرات موافق تری نسبت به کارآموزان داشتند(001/0p<). نتیجه گیری:استفاده از نظرات ارزشمند ذینفعان موجب بهبود برنامه ریزی آموزشی توسط اساتید و ارتقاء سطح آموزش می شود. جهت تقویت و ارتقاء برگزاری امتحانات با روش نوین به تحقیقات بیشتری نیاز است.
کبری علیگلبندی، پژمان محمدعلیزاده، فتانه عموئی، نسیم قهرانی، علی اصغر نادی قرا، عارف حسینیان،
دوره 10، شماره 27 - ( 9-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: شایستگی و کیفیت تدریس اساتید نقشی اساسی در کیفیت یادگیری فعال دانشجویان ایفا می­کند. این پژوهش با هدف قابلیت پیش­بینی ­کنندگی مولفه­ های شایستگی و کیفیت تدریس اساتید نسبت به یادگیری فعال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام پذیرفت.
روش بررسی: در این مطالعه­ 359 نفر از دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب و جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. برای تعیین روایی 3 پرسشنامه­ ی حاضر از روایی صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و  مقدار   53/0 برای پرسشنامه شایستگی اساتید، مقدار  894/0 برای پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید و مقدار  938/0 برای یادگیری فعال دانشجویان محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون­ های پارامتریک استفاده شد.
یافته ها: یافته ­ها نشان داد که مقدار متغیرهای شایستگی اساتید، کیفیت تدریس اساتید و یادگیری فعال دانشجویان با سطح معناداری برابر با 001/0 بیشتر از متوسط در بین دانشکده های تابعه بود. بین متغیرکیفیت تدریس و یادگیری فعال، با سطح معناداری 001/0 و ضریب همبستگی 61/0 و بین متغیرهای شایستگی اساتید و یادگیری فعال با سطح معناداری 001/0 و ضریب همبستگی 65/0 رابطه معناداری وجود داشت. یافته ها نشان دهنده­ ی وجود همبستگی خطی بین متغیر های شایستگی و کیفیت تدریس نسبت به یادگیری فعال با مقدار آماره­ی F برابر با 958/126 و سطح معناداری برابر با 0001/0بود.
نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد بین کیفیت تدریس و شایستگی اساتید رابطه­ ی معناداری وجود داشته و کیفیت تدریس و شایستگی اساتید می تواند یادگیری فعال دانشجویان را پیش بینی نماید.
 
یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، مهستی علیزاده، غلامعلی دهقانی،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: پاسخ‌گویی اجتماعی یک ویژگی مهم و اساسی در آموزش پزشکی است. علی‌رغم تشابه زیاد، کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند بر اساس نظام ارایه­ی خدمات سلامت و نیازهای جامعه خود، شایستگی‌های مناسب آموزش پزشکی را تعریف کنند. این مطالعه باهدف تبیین شایستگی‌های بالینی موردنیاز برای تربیت پزشکان عمومی در راستای تحقق پاسخ‌گویی اجتماعی طراحی گردید.  
روش بررسی: این پژوهش در سال 1396 با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. 14 نفر استاد و 5 نفر پزشک عمومی به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و تجارب و دیدگاه‌های آنان تا رسیدن به مرحله اشباع اطلاعاتی مورداستفاده قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختارمند و برای تحلیل آن‌ها از رویکرد تحلیل محتوای قراردادی استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، شش طبقه اصلی تحت عناوین «توانمندی ارایه­ی خدمات بالینی بر اساس رویکرد کل‌نگر»، «همکاری با تیم سلامت برای ارتقای سلامت و پیشگیری»، «نقش‌آفرینی در نظام سلامت»، «مهارت‌های ارتباطی»، «اخلاق و تعهد حرفه‌ای» و «تصمیم‌گیری در شرایط سخت» شناخته شد که در مجموع از 15 زیر طبقه حاصل شدند.
نتیجه‌گیری: برای توسعه­ی پاسخ‌گویی اجتماعی در آموزش پزشکی، دانشکده‌های پزشکی باید فارغ‌التحصیلانی را تربیت نمایند که به‌طور جدی در مورد سلامت جامعه فعال بوده و به اخلاق و رفتار حرفه‌ای، برقراری ارتباط موثر، کارگروهی، انجام مراقبت‌های اولیه و ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها در کل جامعه، متعهد باشند.

 
یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، مهستی علیزاده، غلامعلی دهقانی،
دوره 11، شماره 29 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: دانش‌آموختگان پزشکی باید شایستگی‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه را در دوران تحصیل کسب نمایند. این امر مستلزم بررسی برنامه‌­ی درسی، بازنگری و بهبود کیفی آن است. این مطالعه باهدف طراحی ابزاری معتبر و پایا جهت ارزشیابی برنامه‌­ی درسی دوره­‌ی بالینی از نظر پاسخ‌گویی اجتماعی انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه ترکیبی است که طی سه مرحله در سال 1396و در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ویژگی‌های برنامه­‌ی درسی دوره­‌ی بالینی پزشکی براساس رویکرد پاسخ‌گویی اجتماعی تبیین گردید. در مرحله‌­ی دوم، ابعاد و گویه‌های ابزار با استفاده از نتایج بخش کیفی مطالعه و بررسی متون معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش تدوین گردید، و در مرحله­‌ی سوم نیز روایی صوری، روایی محتوا و پایایی ابزار تعیین گردید.
یافته‌ها: طی مرحله‌­ی اول پژوهش، ویژگی‌های برنامه‌­ی درسی دوره­‌ی بالینی از نظر پاسخ‌گویی اجتماعی تبیین گردید. در مرحله­‌ی دوم، ابزار اولیه در 4 حیطه و 55 گویه طراحی شد. در مرحله­‌ی سوم، اعتبارسنجی ابزار انجام پذیرفت و ابزار (با 40 گویه) روا گردید که نمره تأثیر آیتم گویه‌ها بالاتر از 5/1، CVR و CVI در هر گویه به ترتیب بالاتر از 59/0 و 79/0 و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  97/0 برآورد گردید.
نتیجه‌گیری: ابزار ارزشیابی در 4 حیطه و 40 گویه طراحی شد که از روایی محتوایی، روایی صوری و پایایی خوبی برخوردار است. این ابزار می‌تواند برای ارزشیابی برنامه‌­ی درسی دوره­‌ی بالینی پزشکی از نظر پاسخ‌گویی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

شادی دهقان زاده، شیوا علیزاده،
دوره 11، شماره 31 - ( 9-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: برای پرورش دانش­ آموختگانی خلاق و برخوردار از توانایی­‌های تفکر انتقادی، آموزش پرستاری نیازمند به­‌کارگیری روش‌­های آموزشی فراگیر مداری همچون کلاس وارونه است. علی­‌رغم اینکه روش آموزش کلاس وارونه رویکردی نوین در آموزش علوم پزشکی محسوب می­‌شود، اطلاعات کافی و عمیقی درباره­‌ی تجارب دانشجویان پرستاری از یادگیری به شیوه‌­ی کلاس وارونه در جهان و به­‌خصوص در ایران وجود ندارد. مطالعه‌­ی حاضر با هدف تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از به‌­کارگیری روش آموزشی کلاس وارونه و ارائه‌­ی راهکارهای مناسب به مدرسان پرستاری اجرا شد.
روش بررسی: مطالعه‌­ی حاضر یک تحقیق کیفی به روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی است که بر 18 دانشجوی پرستاری ترم دوم که واحد پرستاری بیماری­‌های ارتوپدی را به روش آموزش کلاس وارونه گذرانده بودند، انجام گرفت. داده‌­ها از طریق مصاحبه‌­های عمیق نیمه‌­ساختار یافته جمع‌­آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قرار دادی Graneheim و Lundman تحلیل شد.
یافته‌­ها: مضمون اصلی مطالعه "کارآمدی آموزش تئوری" بود که از سه طبقه اصلی "تجربه رویکردی نوین در آموزش"، "کنترل داشتن بر یادگیری" و "مشارکت تعاملی: تجربه‌ه­ای متفاوت" تبیین شد.
نتیجه‌­گیری: محتواهای الکترونیکی به فراگیران کمک کرد تا بتوانند دانش نظری فراگرفته شده را برای حل مشکلات بیماران فرضی بکار بندند. مدرسان پرستاری می‌­توانند از نتایج مطالعه‌­ی حاضر جهت دستیابی به پیامدهای مثبت به‌­کارگیری کلاس وارونه بهره جویند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb