جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای فقیه زاده

سایه سادات موسوی صاحب الزمانی، اعظم ملکی، سقراط فقیه زاده، سیما اوجاقلو، مریم نوروزی،
دوره 8، شماره 20 - ( 10-1394 )
چکیده

مقدمه: یادگیری های مبتنی بر فناوری نوین اطلاعاتی، بسیاری از کمبود های نظام آموزشی را برطرف نموده و باعث ایجاد تغییرات اساسی در نظام آموزش شده است. در جهت پیاده سازی این شیوه نوین آموزش مطالعه ای با هدف بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد. روش کار: پژوهش توصیفی مقطعی حاضر بر روی 120 نفر از دانشجویان که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد آمادگی یادگیری الکترونیکی watkins بودکه در سه سطح کم، متوسط و خوب برررسی شد. تحلیل آماری مورد استفاده در این پژوهش آمار توصیفی و آزمون کای دو بود. یافته ها: نتایج نشان داد اکثریت دانشجویان از آمادگی کلی خوبی برخوردارند. امادگی دانشجویان در 4 حیطه دسترسی به فناوری ، انگیزش ، توانایی یادگیری از طریق رسانه ،گفتگو های گروهی اینترنتی متوسط و در حیطه های مهارت و ارتباطات و موفقیت در یادگیری الکترونیک خوب بود که با رشته (001/0p=) و مقطع تحصیلی(006/0p=) دانشجویان ارتباط معنی داری داشت درحالیکه با جنس ، سن وترم تحصیلی این ارتباط معنی دار نبود. نتیجه گیری: علی رغم اینکه آمادگی اکثریت دانشجویان در حد مطلوب بود بررسی آمادگی سایر عوامل از جمله سازمانها ، مدیران، اساتید نیز باید مد نظر قرار گیرد. با توجه به مرتبط بودن عوامل جمعیت شناختی با آمادگی، انجام مداخلات مناسب در جهت بالابردن سطح آمادگی دانشجویان مخصوصا در مقاطع کارشناسی ضروری به نظر می رسد.


احسان فکور، سید زین العابدین صفوی، بهرام رستمی، سقراط فقیه زاده، فضل اله آیت الهی، کاظم سرابی،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: توجه به سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان و عواملی که باعث افزایش و یا کاهش این متغیرها می­گردند، از اهداف مهم نظام دانشگاه محسوب می­گردد، لذا این مطالعه باهدف تعیین رابطه­ی بین جهت گیری مذهبی بیرونی با سلامت عمومی و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه­ی توصیفی-همبستگی بود. جامعه­ی آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 بود. با استفاده از روش کوکران تعداد 350 نفر به‌صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های جهت گیری مذهبی بیرونی جورج، خودکارآمدی عمومی شرر و سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) جمع‌آوری گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام شد.
نتایج: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیر جهت گیری مذهبی بیرونی با سلامت عمومی کل رابطه­ی معناداری وجود ندارد (05/0<p). همچنین بین جهت گیری مذهبی بیرونی با متغیرهای خودکارآمدی (152/0-=r و 038/0=P)، مولفه افسردگی (198/0=r و 002/0=P) و نیز مولفه کارکرد اجتماعی (171/0-=r و 028/0=P) ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که جهت گیری مذهبی بیرونی تنها پیش‌بینی کننده معنادار مولفه کارکرد اجتماعی است بطوریکه توان تبیین 8/18 درصد از واریانس کارکرد اجتماعی را دارد.
نتیجه‌گیری: جهت گیری مذهبی بیرونی بر افسردگی،  خودکارآمدی و کارکرد اجتماعی دانشجویان تاثیر دارد.
سیده سولماز طاهری، بهاره ناظمی سلمان، سقراط فقیه زاده، جواد راهبر، بهسان اصغرنژاد،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: فعالیت­های پژوهشی زیر بنای توسعه­ی کشور و ابزار پیشرفت علوم می­باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع انجام پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در دانشگاه در سال 1395 صورت گرفت تا با شناسایی موانع پژوهشی نقشی در پیشبرد اهداف توسعه ه­ای داشته باشد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی، با جامعه­ی پژوهش شامل 108 نفر از دانشجویان دانشکده­های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت. ابزار گردآوری داده­ ها پرسش نامه ه­ای حاوی 4 بخش، اطلاعات دموگرافیک، انگیزه­ای، موانع شخصی و سازمانی بود. نظرات دانشجویان با استفاده از پرسش نامه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار 24spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دانشجویان مورد مطالعه با نسبت جنسی 6/54(مرد/زن) و میانگین سنی 77/1±04/24 سال بودند. عدم آشنایی کافی با اصول و روش‌های آماری، ناتوانی در آنالیز داده ­ها، ناتوانی در تفسیر داده‌ها و کمبود وقت و مشغله زیاد به ترتیب جز چهار مانع اصلی در حیطه­ی موانع شخصی و عدم ارتباط با افراد فعال در امر پژوهش، وجود مقررات دست و پا گیر اداری در انجام فعالیت‌های پژوهشی، طولانی بودن مراحل تصویب طرح‌های پژوهشی و عدم درآمد کافی از محل پژوهش(نسبت به سایر فعالیت‌ها) موانع اصلی در حیطه ­ی موانع سازمانی بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، آموزش­ های لازم در خصوص مدیریت زمان برای دانشجویان، ارتقا کیفیت کلاس ­های آمار و روش تحقیق در حیطه روش‌های آماری، تسهیل مراحل تصویب طرح ­های تحقیقاتی و بازنگری در روند تصویب و بودجه ­های پژوهشی در حیطه ی دانشجویی برای رفع موانع پژوهشی ضروری به نظر می­ رسد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb