جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای قاسم زاده

منیژه سیاح ملی ، محمد برزگر، نعمت بیلان، سعید اصلان ابادی، منوچهر خوشباطن، عالیه قاسم زاده، محمد حسن کارگر ماهر،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

مقدمه: آزمونهای چند گزینه ای رایج ترین نوع ارزیابی در آموزش علوم پزشکی بوده و اگر با دقت و مطابق با قواعد آزمون سازی تهیه شوند ، ابزار معتبری برای تضمین کیفیت آموزش خواهند بود. هدف این مطالعه مقایسه برخی شاخص های کیفیت سوالات چند گزینه ای امتحانات ارتقاء دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشنامه کشوری رشته های دستیاری جراحی عمومی ،کودکان ،زنان و مامایی و داخلی در سالهای 1389 و 1390 با توجه خاص به مدیریت بهبود کیفیت و پایش آزمون های درون دانشگاهی بود.روش: در این مطالعه توصیفی – مقطعی ، 2400 سوال چهارگزینه ای مربوط به آزمون ها کتبی ارتقا و دانشنامه کشوری رشته های مذکور از نظر تاکسونومی و رعایت اصول ساختاری توسط اساتید خبره در زمینه علوم بالینی و آموزش پزشکی ، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزارSPSS 18 با آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: کیفیت سوالات آزمون های درون دانشگاهی و دانشنامه کشوری رشته های مذکورمتفاوت و اختلاف بارزی داشتند. در مقایسه از نظر تاکسونومی و رعایت اصول ساختاری در آزمونهای دانشنامه کشوری رشته جراحی عمومی و درآزمون های ارتقا رشته داخلی وضعیت بهتری داشتند..سوالات آزمون های ارتقاء رشته های کودکان و جراحی عمومی در مقایسه با دانشنامه این رشته ها به طور قابل توجهی در سطوح پایین یادگیری (تاکسونومیI) طراحی و دارای اشکالات ساختاری بیشتری بودند. استنتاج : مدیریت بهبود کیفیت آزمون های دانشنامه و ارتقا رشته های دستیاری جهت پیشگیری از افت کیفیت آزمون ها با ارایه بازخورد به طراحان سوال ضروری میبا شد.
ابوالفضل قاسم زاده، شیوا ملکی، لیلی شریفی،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

مقدمه: رعایت ملاحظات اخلاقی در آموزش عالی و ارتقاء اخلاق حرفه ای اساتید به عنوان الگوهای علمی و رفتاری، می تواند در اشاعه ی فرهنگ تسهیم دانش، اطلاعات، ایده ها و تخصص ها مؤثر باشد. به همین دلیل توجه به اخلاق حرفه‌ای و پیامدهای آن از اساسی‌ترین موضوعات پژوهشی در حوزه‌های سازمانی است. هدف پژوهش حاضر بررسی و کشف اثر میانجی اخلاق حرفه ای در روابط سرمایه فکری با قابلیت یادگیری سازمانی و تسهیم دانش است. روش: این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جهت رسیدن به هدف پژوهش، نمونه ای به حجم 125 نفر از جامعه ی 171 نفری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد اخلاق حرفه ای، سرمایه فکری، قابلیت یادگیری سازمانی و تسهیم دانش جمع آوری گردید. به منظور بررسی روابط متغیرها در الگوی مفهومی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین سرمایه فکری با تسهیم دانش از طریق اخلاق حرفه ای میانجیگری می شود. ولی نقش میانجی اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه فکری و قابلیت یادگیری سازمانی تأیید نشد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین سرمایه فکری با قابلیت یادگیری سازمانی مربوط می شود. در الگوی مورد نظر، تمام وزن های رگرسیونی– به غیر از رابطه بین اخلاق حرفه ای و قابلیت یادگیری سازمانی– از نظر آماری معنی دار بودند. نتیجه گیری: توجه به اصول اخلاق حرفه ای و مدیریت و توسعه ی سرمایه ی فکری در دانشگاه ها که از آن ها انتظار می رود به عنوان کانون خلق دانش عمل کنند؛ می تواند در ترویج فرهنگ به اشتراک گذاری دانش در بین اعضا، از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد.


زهره سهرابی، معصومه قاسم زاده، لیلی صالحی،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: سرقت علمی به‌عنوان یک پدیده در حال رشد، به حیثیت موسسات آموزشی و ارتباطات بین مدرس و فراگیر آسیب رسانده و سبب ایجاد موانعی جهت یادگیری می‌شود. این مطالعه باهدف اعتبارسنجی مقیاس سنجش نگرش به سرقت علمی انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه بر روی200 نمونه از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران درسال 1395 صورت گرفت. ابزار اولیه 29 سوالی از مطالعات قبلی اقتباس ‌شده بودکه پس از کسب اجازه از نویسنده­ی اصلی، به زبان فارسی ترجمه شد. سپس نمره­ی تاثیر آیتم، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 10 متخصص؛ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد ارزیابی قرارگرفت. پایایی ابزار از نوع تجانس درونی به وسیله­ی محاسبه­ی آلفای کرونباخ و پایایی ثبات به کمک آزمون باز آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: بر اساس شاخص ضریب تاثیر بالای 5/1 و شاخص روایی محتوای بالای 62/0 و نسبت روایی بالای 7/0، تعداد 22 سوال در ابزار حفظ شد. بر پایه­ی تحلیل عاملی اکتشافی نیز تمامی این 22 سوال در ابزار باقی ماندند. با در نظر گرفتن ارزش ویژه بالای 1 ، چهار عامل" نگرش مثبت به سرقت علمی"، "نگرش منفی به سرقت علمی"، "هنجارهای نرمی"و "کنترل رفتاری درک شده" استخراج گردید. این مقیاس قادر به پیش‌بینی 847/55% از تغییرات کل مقیاس بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار سنجش نگرش به سرقت علمی است که می‌تواند جهت ارزیابی نگرش دانشجویان در دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزشی مورداستفاده قرار گیرد.

لیلی صالحی، معصومه قاسم زاده،
دوره 11، شماره 31 - ( 9-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: سرقت علمی به یکی از نگرانی­‌های اصلی دانشگاه­‌های امروزی بدل شده است. الگوی رفتار برنامه ریزی شده (TPB) احتمالاً یکی از مهم‌­ترین الگوهای پیش بینی کننده‌­ی پدیده‌­ی سرقت علمی در دانشجویان می‌­باشد. این مطالعه مقطعی با هدف تعیین کاربرد الگوی TPB در پیش بینی عوامل موثر بر سرقت علمی درسال 1395 انجام گرفت.
روش بررسی: 200 دانشجوی کارشناسی ارشد در مرحله­‌ی تدوین پایان نامه از دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده‌­ها از پرسشنامه خود ایفا مشتمل بر سه بخش مشخصه­‌های دموگرافیک، سازه‌­های الگو و قصد انجام سرقت استفاده گردید.داده‌­ها بااستفاده از آمارتوصیفی و تحلیلی (تی تست، آنوا و آنالیز رگرسیون چند گانه) با استفاده از نرم افزار  SPSS(ver19)مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته­‌ها: میانگین سنی دانشجویان 4/13±25/29 سال بود 5/75% مجرد و 5/45% مرد بودند بین قصد انجام سرقت و نگرش مثبت، همبستگی متوسط و مثبت معنی داری وجود داشت و نگرش مثبت به سرقت علمی بطور معنی داری پیش بینی کننده‌­ی قصد انجام  آن بود (007/0= P). رابطه‌­ی بین نگرش منفی و قصد، معکوس و معنی دار و رابطه‌­ی بین نرم‌‌­های انتزاعی، کنترل درک شده‌­ی رفتاری و قصد مستقیم و معنی دار بود.
نتیجه گیری: نگرش مثبت بطور مستقیم و معنی داری بر قصد انجام رفتار سرقت موثر است که با طراحی برنامه‌­ی آموزشی مناسب می‌­توان جهت تصحیح آن گام برداشت.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb