جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای قربانی

سمیرا مهرعلیزاده، راهب قربانی، سعید حاجی اقاجانی، سمیه شفیعی،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه و اهداف: در حال حاضردراکثر بخش های بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان یکی از روشهای ارزشیابی نهایی استفاده از روش OSCEاست. این مطالعه به منظور بررسی کیفیت این آزمون از دیدگاه دستیاران تخصصی و دانشجویان دکترای عمومی می باشد. روش بررسی: دراین مطالعه مقطعی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع دستیاری ،کارورزی وکارآموزی در خصوص کیفیت آزمون OSCE مورد ارزیابی قرار گرفت. این دانشجویان حداقل یک بار در امتحان OSCE شرکت کرده بودند. یافته ها: نگرش کلی دستیاران تخصصی در خصوص برگزاری آزمون OSCE مثبت بود در حالی که کارآموزان و کارورزان به اندازه دستیاران نظر مثبتی نداشتند(034/0 p=) . در مورد کیفیت سوالات آزمون نتایج نشان داد که دستیاران سال سوم و چهارم نظرات مثبت تری نسبت به کارآموزان و کارورزان داشتند(037/0p= ). در خصوص زمان اختصاص داده شده به هر ایستگاه ،دستیاران سال سوم نظرات موافق تری نسبت به کارآموزان داشتند(001/0p<). نتیجه گیری:استفاده از نظرات ارزشمند ذینفعان موجب بهبود برنامه ریزی آموزشی توسط اساتید و ارتقاء سطح آموزش می شود. جهت تقویت و ارتقاء برگزاری امتحانات با روش نوین به تحقیقات بیشتری نیاز است.
حسین گریوانی، حسین مبارکی، محمد کمالی، علی قربانی،
دوره 11، شماره 29 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف  : فراهم کردن تجارب با کیفیت برای توسعه‌­ی شایستگی حرفه­‌ای دانشجویان، یکی از اهداف آموزش بالینی است که ارتقای کیفیت آن مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناخت ویژگی­‌های فردی و حرفه‌­ای موثر در آموزش بالینی رشته‌­ی گفتار درمانی بود.
روش بررسی: در این مطالعه کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا، 13 دانشجو، 6 مربی و 6 درمان­گر رشته‌ی گفتار درمانی به صورت نمونه گیری هدف­مند انتخاب شدند. داده­‌ها با استفاده از انجام مصاحبه­‌های عمیق و نیمه ساختار یافته و همچنین جلسات بحث گروهی جمع آوری و با استفاده از روش کولایزی تحلیل شدند.
یافته‌­ها: یافته‌­های این پژوهش نشان دهنده­‌ی آن بود که ویژگی­‌های فردی و حرفه­‌ای افراد دخیل در کار بالینی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آموزش بالینی رشته­‌ی گفتار درمانی می­‌باشند. از جمله ویژگی­‌های اثرگذار مربوط به دانشجویان می­‌توان به انگیزه­‌ی یادگیری و دانش پیش زمینه‌­ای، از ویژگی­‌های مربوط به مربیان بالینی به نحوه‌­ی ارایه­‌ی بازخورد و تجربه­‌ی بالینی و از ویژگی­‌های مربوط به مراجعین می­‌توان به میزان مسوولیت پذیری آنان اشاره کرد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته­‌های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که ویژگی­‌های فردی و حرفه­‌ای از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آموزش بالینی رشته‌­ی گفتار درمانی می‌­باشند. نقش مربیان بالینی یکی از مواردی بود که مصاحبه شوندگان تاکید زیادی روی آن داشته و از انگیزه، تجربه و دانش به روز مربیان بالینی به عنوان عوامل مهم در امر آموزش بالینی یاد کر‌دند.

سید سجاد طباطبائی، مریم قربانی،
دوره 11، شماره 30 - ( 6-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده به دانشجویان پزشکی یکی از دغدغه‌های مهم متصدیان نظام آموزش پزشکی است. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم­سازی و تعیین عامل­ ها برای مفهوم هویت معلمی پزشکان با ابهام نظری و روشی روبه‌روست و ریشه بسیاری از این ابهام‌ها و پیچیدگی‌ها به نبود ابزار مناسب و کوتاه برای اندازه‌گیری مربوط می‌شود. تهیه ابزار اندازه‌گیری معتبر و روا، گامی موثر در حوزه ­ی آموزش پزشکی است. هدف اصلی پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی ابزار کوتاه هویت معلمی هیات علمی پزشکی بود.
روش بررسی: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، با روش نمونه­گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 156نفر از اساتید ده دانشکده پزشکی انتخاب شدند و به پرسشنامه الکترونیکی پاسخ دادند. تحلیل‌های اکتشافی و تحلیل‌های روایی‌یابی و تاییدی به روش کمترین مربعات جزیی انجام شد که شامل: بررسی مدل‌های اندازه­ گیری (آلفای کرونباخ، ضرایب بارعاملی، پایایی مرکب، روایی همگرا و واگرا)، برازش مدل ساختاری (معناداری ضرایب مسیر، ضریب تعیین، پیش بینی مدل و شاخص نیکوی برازش) است.
یافته‌ها: ابزار نهایی 20 گویه شناسایی شد که شامل چهار عامل حوزه­ی تربیتی، حوزه­ ی آموزش و یادگیری، نگرش به آموزش پزشکی و توسعه حرف ه­ای بود. نتایج حاصله از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان‌دهنده ­ی مطلوبیت و قابل قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخص‌ها و عامل­ ها بود.
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که ابزار کوتاه سنجش هویت معلمی هیات علمی پزشکی، در جامعه پزشکی کشور، پایایی و روایی سازه خوبی دارد و می‌توان از آن برای سنجش و شناسایی نقاط قوت و ضعف هویت معلمی پزشکان و رشد و توسعه آموزش پزشکی بهره گرفت.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb