جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای قهرمانی

مژگان السادات اقوامی، زینب قهرمانی، مهناز افشین جو، محمد رضا حمزه پور، مرتضی ترابی احمدی،
دوره 5، شماره 8 - ( بهار و تابستان 1391 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از گروه‌های در معرض خطر، دانشجویان هستندکه  هوشمندترین افراد جامعه و سازندگان فردای جامعه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده ، بخش قابل توجهی از جوانان را تشکیل می‌دهند. تمامی کسانی که با کلاس درس و دانشگاه سروکار دارند، به گونه ای با عواملی که موجب بروزنشانه های فشار روانی می شود، رو به رو می شوند. به همین دلیل بر آن شدیم که نقش باورهای مذهبی درپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده ی پرستاری مامایی زنجان در سال 1390را بررسی نماییم.

روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه از نوع همبستگی است. کلیه ی دانشجویان در 4 رشته ی پرستاری و فوریت های پزشکی مامایی، اطاق عمل دانشکده ی پرستاری و مامایی زنجان با حداقل سابقه ی دو ترم تحصیل جامعه و نمونه ی پژوهش را تشکیل دادند.تعداد نمونه ها 82 دانشجودر 4 رشته­ی پرستاری، فوریت های پزشکی، مامایی و اطاق عمل در حال تحصیل در دانشکده ی پرستاری و مامایی زنجان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی آسان مبتنی برهدف انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات  شامل دو بخش سووالات جمعیت شناسی ومقیاس 21 سوالی آلپورت بود  .

یافته ها: ارتباط معنی داری بین نمره ی مذهب بیرونی با هیچ یک از متغیرها یافت نشد. نمره ی مذهب درونی  با سن (253/0r= و022/0P=) ، شغل
 (274/0
r= و013/0P=)، مقطع تحصیلی  (کاردانی یا کارشناسی ) (253/0r= و022/0P=)ارتباطی مثبت  و باحضور در مراسم مذهبی
 (238/0
r=- و031/0 P=)ووضعیت تاهل ( 323/0 r=-و003/0P=) ارتباطی منفی و معنی داری داشت. در مجموع بدون تفکیک رشته ی تحصیلی
 بین نمره
 ی معدل و نمرات مذهب درونی و بیرونی ارتباطی یافت نشد. و به طور کلی بین نمره ی معدل با نمرات مذهب درونی و بیرونی ارتباطی یافت نشد. یعنی اینکه در میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان و تعهد و ارضای نیاز های فردی آنان رابطه ی معناداری وجود نداشت .

نتیجه‌گیری: شناسایی عوامل تاثیر گذار در روند تحصیلی و علمی دانشجویان حایز اهمیت است. از این رو پیشنهاد می گردد در جهت دستیابی به آن عوامل  در سطح گسترده مطالعاتی انجام گردد
زینب قهرمانی ، کوروش امینی ، مهین روحانی ، مژگان السادات اقوامی ،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف: سبک یادگیری یکی از عوامل تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی است. از این­رو توجه به سبک یادگیری در یک نظام آموزشی موفق ضروری است. لذا مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سبک های یادگیری با میانگین نمره­ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده­ی پرستاری و مامایی زنجان در سال 1392 انجام گردید.

  روش بررسی : در این مطالعه­ی همبستگی 208 نفر از دانشجویانی که حداقل یک ترم در دانشکده­ی پرستاری و مامایی زنجان، مشغول به تحصیل بوده­اند، به شکل تصادفی منظم انتخاب شدند. مقیاس اصلاح شده­ی سبک های یادگیری کلب 3.1 (ویرایش 2005) و پرسشنامه­ی ویژگی­های دموگرافیک جهت تکمیل با رعایت توجهات اخلاقی در اختیار آن ها قرار گرفت. پس از جمع آوری داده­ها، تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بر روی داده­ها انجام گرفت.

  یافته­ها: نتایج حکایت از این داشت که بالاترین میانگین مربوط به سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی (76/5 ± 35/33) و پایین­ترین میانگین مربوط به تجربه­ی عینی (22/6 ± 16/26) بود. به عبارتی اکثر دانشجویان در این بررسی، به ترتیب از سبک یادگیری جذب کننده و واگرا در یادگیری خود بهره می­برند. همچنین بین سبک و شیوه­ی یادگیری آزمایشگری فعال و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی ارتباط معنادار وجود دارد (136/0 = r ،05/0 > P ).

  نتیجه­گیری: از آنجایی که عمده سبک های یادگیری دانشجویان در این مطالعه عبارت بودند از سبک های یادگیری جذب کننده و واگرا و با عنایت به وجود ارتباط معنادار بین سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن­ها توصیه می­شود مدرسین ضمن توجه به این مهم، از روش­های عملی و دادن زمان و در گیر کردن دانشجو در فعالیت­های تحلیلی و تشریحی در تدریس خود بهره گیرند.


زینب قهرمانی، کوروش کمالی، پروین باقری،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: آمادگی خودراهبر در یادگیری و سبک‌های یادگیری دو مشخصه یادگیری و فردی مهم در فراگیران است که باید به منظور طراحی و اجرای آموزش اثربخش مدنظر قرار گیرد. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط سبک‌های یادگیری با آمادگی خود راهبر در یادگیری در دانشجویان صورت پذیرفت. روش بررسی: در مطالعه‌ای توصیفی- مقطعی درنیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392 همه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل سه پرسشنامۀ جمعیت‌شناختی، آمادگی یادگیری خودراهبر فیشر و سبک ‌های یادگیری کلب بود. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با نرم افزار 16 SPSS و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته‌ ها: میانگین و انحراف معیار نمره کل آمادگی خودراهبر دانشجویان 59/15±39/157 بدست آمد و سبک یادگیری اکثر دانشجویان (9/54%) جذب کننده بود. در میانگین کل آمادگی یادگیری خود راهبری (039/0=p) و حیطۀ خودمدیریتی (031/0=P) و حیطۀ خودکنترلی (021/0=p) در دانشجویان با سبک یادگیری مختلف اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشت. نتیجه گیری: توجه به این مؤلفه‌ها با توجه به کمبود علاقه به پرستاری و زیاد بودن میزان انصراف از رشته و خروج از حرفۀ پرستاری، در ارتقای رشته و حرفۀ پرستاری و تربیت پرستاران کارآمدی که یادگیرندگان مادام‌العمر هستند می تواند مؤثر واقع شود.
کورش امینی، زینب قهرمانی، مهدی موسایی فرد، غلامعلی تقیلو،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین

مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین

مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین

مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین

مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین


عباس رمضانی، محمد قهرمانی، محمدحسن پرداختچی، غلامرضا ذاکر صالحی،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: توزیع نامتقارن منابع دانش و فناوری در عصر جهانی‌شدن، و لزوم توسعه همگام با تحولات جهانی، موجب ورود ناگزیر دانشگاه­ ها به همکاری­ های‌ علمی ‌بین‌المللی (هعب) شده و ارزیابی راهبردی وضعیت موجود از الزامات حضور اثربخش در این عرصه است. لذا هدف این پژوهش، ارزیابی همکاری­ های‌علمی ‌بین‌المللی دانشگاه­ های برتر ایران با رهیافت تحلیلSWOT است.
روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. از طریق نمونه‌گیری طبقه‎ای نسبتی 432 عضو هیأت‌علمی 12دانشگاه برتر متشکل از 4 دانشگاه جامع، 4 دانشگاه علوم ‌پزشکی و 4 دانشگاه صنعتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزاز گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق­ساخته بود که روایی‌ محتوایی آن توسط متخصصان امر و با بازبینی همتایان تایید شد و پایایی آن (آلفای‌کرونباخ) برابر 816/0 محاسبه شد. تحلیل داده‌ها نیز به روش FBWM توسط نرم‌افزارهای لینگو و لیزرل صورت گرفت.
یافته‌ها: افزایش حضور و تعامل محققان در همایش‌های بین‌المللی، وجود بسترهای مناسب توسعه بین‌المللی در دانشگاه ­ها، مهم ­ترین نقاط‌ قوت؛ ناکافی‌بودن گرنت سالانه اساتید، عدم اشراف مدیران دانشگاه‌ها به هعب و تزلزل و تشتت در سیاست­ های هعب، مهم ­ترین نقاط‌ ضعف؛ جوان‌ بودن جمعیت کشور، رفع برخی تحریم‌ها، و اقبال جامعه جهانی به پذیرش ایران در کنسرسیوم­ های دانشگاهی بین‌المللی، مهم­ ترین فرصت­ ها؛ و رکود اقتصادی در بیشتر کشورها، فراهم‌نبودن زمینه‌های سیاسی برای هعب و گسترش ایران‌ هراسی و اسلام‌ هراسی در جهان، مهم­ ترین تهدیدها بودند.
نتیجه‌گیری: دستیابی به بخش اعظمی از اهداف سند چشم ­انداز، برنامه‌های توسعه و نقشه جامع علمی کشور، مستلزم هعب بوده و این امر به‌شدت متاثر از شرایط خاص فرهنگی، سیاسی، مذهبی و بین‌المللی ایران است. دانشگاه‌های برتر کشور بایستی با ممیزی الزامات جامعه‌جهانی؛ حتی‌الامکان به استانداردهای آکادمیک بین‌المللی نزدیک شوند.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb