جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای مرادی

سعید خواجه ای ، هما درودی، شهلا مرادی، داوود حسنی،
دوره 7، شماره 15 - ( پاییز 1393 )
چکیده

زمینه و هدف:مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، در سالهای اخیر توجه پژوهشگران و مدیران بسیاری از سازمانها، به ویژه سیستمهای آموزشی را به خود معطوف نموده و ایجاد سازمان یادگیرنده، یکی از آرمانهای سیستم آموزش شده است.از این نظر، حرکت دانشگاههای کشور به سمت تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بر اساس پنج مولفه مدل پیتر سنگه، شامل قابلیتهای فردی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی می باشد. روش بررسی:روش این پژوهش، توصیفی - پیمایشی بود که نمونه ای 360 نفره به شیوه طبقه ای تصادفی از میان کارکنان و مدیران دانشگاه مذکور انتخاب گردید.ابزار اندازه گیری را پرسشنامه 25 گویه تشکیل می داد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر 795/0 حاصل گردید. همچنین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مقیاس‌های پرسشنامه سازمان یادگیرنده نیز پایایی آن را تأیید می کند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار وآزمون معنی داری t استفاده گردید. یافته ها:تعداد کل نمونه آماری تحقیق 360 نفر می باشد که 87% آن کارمند، 13% در سمت مدیر هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد، اختلاف میانگین های مشاهده شده گروه نمونه برای خرده مقیاس های شایستگیهای فردی، مدلهای ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری گروهی و تفکر سیستمی با میانگین پیش بینی شده معنی دار است. (05/0 p<)
مرضیه خاتونی، زینب علیمرادی، وجیهه آتشی، فاطمه سمیعی سیبنی،
دوره 7، شماره 16 - ( زمستان 1393 )
چکیده

زمینه: نرم افزارهای آموزشی به عنوان یک روش یادگیری فراگیر محور، منابع غنی را فراهم می آورد که می تواند فرصتی برای رشد یادگیرندگان باشد و آن ایجاد محیط مشارکتی است که به یادگیرندگان و معلمان اجازه می دهد به جستجو پرداخته و انواع مسائل را بررسی کنند. هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه کسب مهارتهای لازم جهت ارائه مراقبت انجام شده است. روش ها:پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است. در این مطالعه 246 دانشجوی پرستاری مامایی(250 دانشجوی پرستاری و 212دانشجوی مامایی) در ترم اول به روش سرشماری انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه به روش سنتی تحت آموزش قرار گرفتند. سپس از کلیه دانشجویان با استفاده از چک لیست به منظور بررسی مهارت های آموخته شده، آزمون بعمل آمد. در مرحله بعد نرم افزار کمک آموزشی در اختیار داشجویان گروه مداخله قرار گرفت و مهارت دانشجویان گروه مداخله مجدداً از طریق آزمون با استفاده از چک لیست مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مهارت دانشجویان گروه کنترل نیز با ایجاد فرصت مجدد جهت مطالعه و تمرین به شیوه سنتی با استفاده از آزمون و چک لیست مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوطه با استفاده از نرم افزار SPSS16 همراه با آزمون تی، تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه فوق نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان در آزمون شماره 1 در دو گروه مداخله و کنترل ، اختلاف معنی داری مشاهده نشده است(05/0p). نتیجه گیری: نتایج آزمونها نشان داد که استفاده از نرم افزارهای آموزشی می تواند به عنوان یک استراتژی موثر آموزشی، علاوه بر ارتقاء سطح شناختی منجر به بهبود عملکرد روانی حرکتی دانشجویان شود.
سید جواد قاضی میرسعید، محمد مرادی جو، ابولفضل طاهری، امید یوسفیان زاده،
دوره 9، شماره 22 - ( تابستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: آموزش موثر جدا از مهارتهای علمی لازم، مستلزم استفاده صحیح از روشهای ارتباطی موثر در محیط‌های آموزشی است این امر ممکن نیست مگر با شناخت کامل عوامل موثر در برقراری ارتباط. از همین رو این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط میان دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 52 تن از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال تحصیلی 90-91 مورد پژوهش قرار گرفتند. داده‌های مورد نیاز توسط پرسشنامه‌ای که اعتبار محتوایی آن توسط 15 تن از اعضای هیأت علمی خبره و صاحب نظر در زمینه آموزش پزشکی و پایایی آن با روش آزمون قبل و بعد 70/0 و پایایی بین سوالات با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0=α بررسی و تایید شده بود در سه حیطه فردی، حرفه‌ای و علمی که دارای 28 گویه بود جمع آوری گردید. سپس داده‌های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS ویرایش 18، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با استفاده از روشهای آمار توصیفی در قالب توزیع فراوانی، جدول، تعیین درصد و آزمون مجذور کای ارائه گردید. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد 44 تن از دانشجویان احترام به دانشجو(3/86%)، 40 تن به روز بودن استاد(4/78%)، 39 تن فن بیان و تدریس توأم با علاقه(71%) و در نهایت 38 تن رازداری(71%) را در زمره مهمترین عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو واستاد می‌دانند. نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که عوامل فردی نظیر فن بیان و تدریس توام با علاقه، و عوامل اخلاقی همچون احترام به دانشجو و رازداری در مقایسه با سایر عوامل از قبیل عوامل حرفه‌ای و علمی تاثیر بیشتری در برقراری ارتباط موثر بین دانشجو و استاد دارد.


محمد امینی، حمید رحیمی، سارا مرادی،
دوره 9، شماره 22 - ( تابستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻘﺎی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻧﺴﺠﺎم در ارزش ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. لذا ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراک ﺑﻮد. روش: نوع تحقیق توصیفی پیمایشی بود. جامعه مورد نظر، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک به تعداد 273 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 162 نفر به عنوان نمونه بدست آمد. ابزار پژوهش، پرسش نامه فرهنگ سازمانی در 42 گویه در قالب چهار مولفه (فرهنگ عقلانی، توسعه ای، اجماعی و سلسله مراتبی) با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه بصورت محتوایی توسط متخصصان تایید شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 84/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس چندگانه) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک در بعد عقلانی دارای میانگین 57/0±4/3، توسعه ای 56/0±33/3 و اجماعی 62/0±27/3 بالاتر از حد متوسط و در سلسله مراتبی با میانگین 63/0±69/2 پایین تر از حد متوسط است. نتیجه گیری: اعضای هیات علمی، فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک را بیشتر عقلانی، توسعه ای و اجماعی می دانند و معتقدند که فرهنگ دانشگاه، بر ﻧﻮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ، رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮی و ﺧﻼﻗﻴﺖ، رقابت، تحقق اهداف و اثربخشی تاکید بیشتری دارد و رﺳﻤﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ، تمرکز، قوانین و مقررات رسمی و ثبات کمتر مورد تاکید است. کلید واژه: فرهنگ سازمانی، دانشگاه، اعضای هیات علمی


شهلا مرادی، داود حسنی، محسن بهرامی، عباسعلی نوریان،
دوره 9، شماره 24 - ( زمستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف:علم پزشکی درمیان علوم بشری ازجایگاه ویژه ای برخوردار است، چون دستیابی به اهداف سایرعلوم فقط باسلامت جسم وروح میسرخواهدگردید. یکی ازعوامل موثردرفرایندآموزش، به­ویژه آموزش پزشکی کتب آموزشی مرتبط وروش­های منحصربه فردبکارگرفته درآن است که یقینا نقش پررنگ وانکارناپذیر ایران وایرانی درتولیدونشرمبانی علم پزشکی دردنیا به جهانیان برهمگان آشکاراست.شیخ الرئیس ابوعلی سیناوعلی بن عباس اهوازی که تالیفات شان یعنی کتاب­های گرانسنگ "قانون" و"الملکی" تااوائل قرن 18 میلادی درمدارس طبی اروپا تدریس می شدند،ازبزرگان طب ایرانی هستندکه جامعه پزشکی دنیا باید خود را مدیون آن­ها بداند.

روش بررسی:بررسی وتحلیل متن قسمتی ازکتاب کامل الصناعه الطبیه می­باشد که به معرفی شیوه های آموزش زمان نگارش کتاب پرداخته است.

یافته ها:طب ملکی حدود چهارصد هزار کلمه دارد و به بیست مقاله که هریک مشتمل بر چند فصل است تقسیم می­شودکه ده مقاله اول آن درباره­ی طب نظری است و بقیه مربوط به طب عملی است.او روش آموزشی نگارشی خود رادرتدوین وتقریراین کتاب روش "تقسیم" معرفی میکند.

نتیجه گیری:یکی از مهم­ترین وظایف هرملتی حراست و حفاظت از منابع علمی و فرهنگی خود از تاراج و چپاول بیگانگان است. کتاب کامل الصناعه الطبیه  که در یکی از دوره­های اوج و شکوه تاریخ پزشکی ایرانی توسط  علی بن عباس مجوسی اهوازی به رشته تحریر درآورده است ، دارای جایگاه رفیعی به جهت شیوه­ی نگارش آموزشی اش یعنی روش "تقسیم"می باشد، روشی که یکی ازبهترین روش­هایی که پس از حکیم اهوازی حتی امروزه نیز- درتدوین نگارش کتب آموزشی رشته پزشکی و غیر پزشکی مورد استفاده است.


یدالله زارع زاده، قباد مرادی، زهره تیموری، فریبا فرهادی فر، فرزانه غریبی،
دوره 10، شماره 26 - ( تابستان 1396 )
چکیده

مقدمه:گزارش صبحگاهی در کنار آموزش های سرپایی و راندهای بالینی، از روش های رایج و ارزشمند و به عنوان استاندارد طلایی در آموزش بالینی به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت برگزاری گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن است.

مواد و روش ها:در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد، ساختار جلسات  گزارش صبحگاهی با استفاده از نظرات 196 نفر از کارآموزان،کارورزان و دستیاران مورد بررسی قرار گرفت.ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه پژوهش گر ساخته بود که اعتبار آن با نظر متخصصین و پایایی آن  با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آماره های توصیفی و تحلیلی در سطح معنی داریP0/05  انجام شد.

نتایج: در این مطالعه در بررسی نظرات دانشجویان از ساختار گزارش صبحگاهی، در اکثر متغیرهای مورد بررسی نظر اکثریت افراد متوسط بود. 88درصد دانشجویان بهره مندی کلی از حضور در جلسات گزارش صبحگاهی را متوسط و فقط 2 درصد افراد آن را مطلوب گزارش کردند.بیش ترین میزان رضایت مربوط به گروه عفونی بود.

بحث:با توجه به نتایج مطالعه ، به طور کلی کیفیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان از دیدگاه دانشجویان ، متوسط می باشد. به نظر می رسد با توجه  به اهمیت زیاد گزارش صبحگاهی در آموزش پزشکی باید توجه بیشتری به ارتقای سطح کیفی آن شود. صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb