جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای مرزوقی

رضا ناصری جهرمی، رحمت اله مرزوقی، اطهر راسخ جهرمی،
دوره 8، شماره 17 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: دانشگاه‌ها نباید تنها به آموزش دانش و موضوعات درسی محدود شوند بلکه باید به دانشجویان مهارت‌های لازم برای سازگاری با تغییرات را اعطا نمایند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه‌گری راهبردهای یادگیری خودتنظیم در رابطه بین باورهای انگیزشی و ارزش‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم بود. روش بررسی: روش انجام پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال تحصیلی 92- 93 می باشند که شامل 338 نفر می گردند. به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پرسشنامه ارزش‌های تحصیلی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع گردید. با استفاده از روش‌های آمار استنباطی داده ها تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که باورهای انگیزشی دانشجویان، ارزش‌های تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم آنان را پیش‌بینی می‌کند. همچنین مشخص گردید که یادگیری خودتنظیم با کنترل باورهای ارزشی، ارزش‌های تحصیلی دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند و یادگیری خودتنظیم نقش واسطه‌ای در ارتباط بین باورهای ارزشی و ارزش‌های تحصیلی دانشجویان دارد. نتیجه‌گیری: با رشد شکلی از یادگیری که در آن یادگیرندگان مسئولیت اصلی برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی تجارب یادگیری خویش را بر عهده خواهند داشت، به یادگیرنده درون راهبری شونده تبدیل خواهند شد که در نهایت می توان ارزش‌های آنان را برای کسب نمرات بالا و انجام تکالیف چالش‌انگیز و جدید در دوره تحصیلی تقویت نمود.
رحمت اله مرزوقی، معصومه حیدری، فهیمه کشاورزی، الهام حیدری،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

چکیده: زمینه و هدف: دانشگاه‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که به شدت پویا و متغیر می‌باشند و سکوت سازمانی می‌تواند از یک سو تحت تأثیر میزان اعتماد دانشجویان به مدیران شکل گیرد و از سوی دیگر، بر میزان رضایت تحصیلی دانشجویان تأثیر گذار باشد، این پویایی را دستخوش تغییر سازد. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش سکوت سازمانی در تبیین ارتباط بین اعتماد دانشجویان به مدیران و رضایت تحصیلی آنان می باشد. روش بررسی: روش تحقیق توصیفی - پس رویدادی وروش آماری همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری است. نمونه ای 227 نفره به شیوه طبقه‌ای تصادفی از میان کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی دانشگاه شیراز انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری را پرسشنامه‌ی 39 گویه‌ای تشکیل می‌داد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ در سطح بالایی گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص های آمار توصیفی، میانگین، انحراف معیار و همچنین از روش تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: تعداد کل نمونه آماری تحقیق 227 نفر بود که از این تعداد، 70 درصد دانشجویان زن، 30 درصد دانشجویان مرد بودند. متغیر اعتماد دانشجویان به مدیران بطور مستقیم و معنادار پیش‌بینی کننده رضایت تحصیلی دانشجویان می‌باشد. همچنین متغیر اعتماد دانشجویان به مدیران، پیش‌بینی کننده منفی و معنادار سکوت سازمانی دانشجویان می‌باشد. اما متغیر سکوت نقش میانجی یا واسطه ای بین متغیر اعتماد دانشجویان به مدیران و رضایت تحصیلی ندارد. نتیجه گیری: افزایش سطح اعتماد دانشجویان به مدیران دانشگاه می تواند در کاهش سکوت آنها تاثیر گذاشته و دانشگاه را از این منبع مهم در جهت فهم مشکلات و ارائه ایده‌های نو در راستای بهبود عملکرد دانشگاه محروم نسازد. با این حال کاهش سکوت تحصیلی لزوماً منجر به افزایش سطح رضایت تحصیلی نمی‌شود و رضایت تحصیلی می‌تواند مستقیماً و بدون واسطه سکوت سازمانی تحت تأثیر اعتماد دانشجویان به مدیران باشد. بنابراین اعتماد دانشجویان به مدیران می‌تواند مستقیماً منجر به افزایش رضایت تحصیلی شده و در نهایت اثربخشی سیستم های آموزش عالی را به ارمغان آورد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb