جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای معتمد

مینا محبیان، محسن داداشی، نیما معتمد، الناز صفدریان،
دوره 10، شماره 26 - ( تابستان 1396 )
چکیده

زمینه و هدف : شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی از مشکلات مهم می­باشد. با توجه به عوارض زیاد اختلالات روانی در دانشجویان، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد.
روش بررسی : این تحقیق با طراحی توصیفی-مقطعی بر روی 149 نفر از دانشجویان دندانپزشکی انجام شد. انتخاب نمونه­ها به صورت تصادفی و نحوه تکمیل اطلاعات، پرسش­نامه بود. در این تحقیق برای بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس از پرسش­نامه (DASS-21) -Depression Anxiety Stress Scale و برای بررسی عوامل استرس­زا از پرسش­نامهDES)) Dental Enviornmental Stressorsمحقق­ساخته استفاده شد. یافته­ها توسط آزمون­های آماری t-test مستقل و ANOVA مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها : تحقیق حاضر نشان داد که دانشجویان دندانپزشکی میزان افسردگی، اضطراب و استرس را به ترتیب 5/31%، 3/40% و 6/41% با شدت­های مختلف داشتند. میزان افسردگی، اضطراب و استرس از نظر جنسیت و محل سکونت تفاوت آماری معناداری نداشتند (05/0p >). میزان افسردگی و استرس از نظر مقطع تحصیلی تفاوت آماری معناداری داشتند (05/0p­­<). مهم­ترین عوامل استرس­زا نیز از دیدگاه دانشجویان در بعد آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات (57%)، در بعد بالینی، مسوولیت درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار (2/36%) و در بعد خارج از محیط دانشکده، دوری از خانواده (5/37%)، گزارش شد.
نتیجه­گیری : با توجه به شیوع افسردگی، اضطراب و استرس ذکر شده و عوامل استرس­زای موجود، توصیه می­شود مسوولین محترم در جهت کم­کردن این عوامل تلاش کنند و محیط بهتری برای تحصیل دانشجویان فراهم کنند.
عاطفه یوسفی، عالیه جمشیدنژاد، نیما معتمد،
دوره 11، شماره 29 - ( بهار 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته‌­های علوم پزشکی در ارتقای سلامت جامعه  از اهمیت فراوانی برخوردار است  این مطالعه به بررسی انگیزه­‌ی پیشرفت و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی می‌­پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه‌­ی مقطعی-توصیفی 148 نفر از دانشجویان دو سال آخر رشته‌­های پزشکی، دندان­پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1395 به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده و پرسشنامه‌­ی انگیزش هرمنس را تکمیل نمودند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و روش‌­های آماری همبستگی پیرسون و آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (p<0.05) .
یافته­‌ها: بر اساس نتایج این مطالعه 85% دانشجویان در فاصله‌­ی سنی 24-26 قرار داشتند. 1/53% دانشجویان مرد و 9/46 % زن، 85 % دانشجویان مجرد و 15% متاهل بودند. 1/74% دانشجویان بدون سهمیه و9/25% با سهمیه، 4/52% خوابگاهی و6/47% غیر خوابگاهی بودند. نمرات انگیزه‌­ی پیشرفت دانشجویان رشته­‌ی پزشکی، داروسازی و دندان­پزشکی به ترتیب 83/2، 87/2 و 86/2 بود . نتایج نشان داد دانشجویان غیرخوابگاهی از انگیزه­ی بالاتری نسبت به دانشجویان خوابگاهی برخوردار هستند . همچنین بین انگیزه و نمره­‌ی معدل علوم پایه ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: از آنجایی­که از بین متغیرهای دموگرافیک مورد بررسی در این مطالعه ، تنها زندگی در خوابگاه‌­ها موجب کاهش انگیزه در دانشجویان شده بود ؛ شاید بتوان با آشناتر نمودن دانشجویان با زندگی خوابگاهی ، برگزاری جلسات مشاوره وبالا بردن امکانات مطالعه در محیط خوابگاه میزان انگیزه دانشجویان ساکن خوابگاه را افزایش داد.

حمید سرافراز، مینا شعبانی، نیما معتمد، علیرضا آرمانی کیان،
دوره 12، شماره 34 - ( 5-1398 )
چکیده

زمینه و هدف: بررسی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه می‌تواند تا حدودی شکاف بین انتظارات آنان با وضعیت موجود را نشان دهد. لذا این مطالعه به‌منظور تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دستیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 96-97 انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه‌یک مطالعه‌­ی تحلیلی-مقطعی بود. جامعه‌­ی آماری تحقیق کلیه‌­ی دانشجویان دستیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 96-97 بودند که تعداد آن‌ها 188 نفر بودند که به‌صورت سرشماری وارد مطالعه گردیدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه کیفیت خدمات آموزشی (SERVQUAL) جمع‌آوری گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌ تی زوجی در نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.
یافته‌ها: از میان 188 شرکت‌کننده در مطالعه 106 نفر زن (56 درصد) و 82 نفر مرد (46 درصد) بودند، ازنظر سنی نیز 122 نفر زیر 35 سال (65 درصد) و 66 نفر بالای 35 سال (35 درصد) قرار داشتند. نتایج آزمون تی زوجی نیز نشان داد که بین ادراک و انتظارات دستیاران از کیفیت خدمات آموزشی در تمامی ابعاد پنج‌گانه خدمات شکاف منفی وجود دارد (97/1<t و 001/0=P-value) به‌طوری‌که بیشترین میزان شکاف مربوط به بعد اطمینان (43/2-) و کمترین میزان شکاف مربوط به بعد فیزیکی و ملموس (1/2-) بود.
نتیجه‌گیری: از دیدگاه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان بین انتظارات از کیفیت خدمات آموزشی با وضعیت موجود شکاف منفی وجود داشت.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb