جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای منصوریان

اکرم ثناگو، مریم فغانی، لیلا جویباری، آزاد رضا منصوریان،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : محیط (جو) حاکم بر آموزش می­تواند در هر عرصه­ی یادگیری و یاددهی متفاوت باشد؛ به طوری که به استاندارد نزدیک یا از آن دور گردد. جو آموزشی نمودی از برنامه­ی درسی و به منزله­ی روح و محیط حاکم بردانشکده ها و برنامه­ی آموزشی است. محیط یادگیری یک تعیین کننده­ی رفتاری است و نمودار ادراک دانشجو از محیط پیرامون خود در عرصه­ی یادگیری می­باشد . هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص جو آموزشی بر اساس مدل DREEM بود.

  روش بررسی : این مطالعه­ی توصیفی تحلیلی مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1390 روی 148 دانشجوی علوم پزشکی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از پرسشنامه­ی جو آموزشی بر اساس مدل DREEM دارای حیطه های؛ یادگیری، اساتید، ادراک دانشجو از توانایی علمی، جو آموزشی و محیط اجتماعی انجام شد. امتیاز پرسشنامه در پنج گروه؛ نامطلوب(0-50)، نیمه مطلوب(51-100)، تا حدودی مطلوب (101-150)، مطلوب (151-200) و بسیار مطلوب (201-250) طبقه بندی شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها : جو آموزشی از دیدگاه دانشجویان در 4/3 درصد بسیار مطلوب، ۶/۶۷ درصد مطلوب، 4/28 درصد تا حدودی مطلوب و 7/0 درصد نیمه مطلوب بود. ارتباط آماری معنی داری بین جنسیت، و جو آموزشی مشاهده شد (05/0 P< ). دانشجویان مذکر جو آموزشی دانشگاه را مطلوب تر دانستند.

  نتیجه گیری : جو آموزشی دانشگاه از نظر اکثریت دانشجویان مطلوب بود و دانشجویان مذکر دیدگاه مثبت تری به جو آموزشی دانشگاه نسبت به دانشجویان مونث داشتند.


محمدرضا منصوریان، مرضیه حسینی، شهلا خسروان، علی عالمی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی دقیق و عینی صلاحیت بالینی و حرفه ای، یکی از مهم ترین ابعاد آموزش بالینی دانشجویان گروه پزشکی است. آزمون عینی ساختار یافته مهارت‌های عملی، طیف وسیعی از مهارت‌های فنی و اساسی را در موقعیت های تجربی ارزیابی می کند. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر به به‌کارگیری آزمون عینی ساختار یافته مهارتهای عملیOSATS)Objective Structured Assessment of Technical Skills])[ و روش ارزیابی سنتی بر میزان رضایت دانشجویان و ارزیابان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی مداخله ای است. واحدهای مورد پژوهش 45 دانشجوی پرستاری و فوریت های پزشکی بودند که واحد اصول و فنون عملی را اخذ کرده و غیبت بیش از حد مجاز نداشتند و هر دو روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی و سنتی در ارزیابی آن ها مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته و چک لیست جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید مجرب مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 80 درصدتایید شد. داده‌ها با استفاده از آزمون های تی زوج و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته ها نشان داد میانگین نمره‌ی رضایت‌مندی دانشجویان از روش OSATS (3/74) بیشتر از روش سنتی(7/49) است و این تفاوت از نظر آماری معنا دار بود(0001/0.(P<هم‌چنین میزان رضایتمندی ارزیابان نیز از روش OSATS (3/76)بیشتر از روش سنتی(5/35)بود( 0001/0. (P<. 3/93 درصد دانشجویان موافق ادامه ارزشیابی به روش OSATSدر ترم های آینده هستند. نتیجه‌گیری: ارزشیابی ساختارمند عینی مهارت‌های عملی بیش از روش سنتی سبب رضایت دانشجویان می‌شود. مدرسین نیز نسبت به این نوع ارزشیابی دیدگاه مثبتی دارند.
علی محمدپور، شهلا خسروان، محمدرضا منصوریان، بتول محمدیان،
دوره 7، شماره 15 - ( پاییز 1393 )
چکیده

مقدمه: بدون شک در فرایند انتشار و کاربرد یافته های تحقیقات عواملی به صورت موانع و تسهیل کننده ها دخیل هستند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع و تسهیل کننده های به کارگیری نتایج تحقیقات در بالین از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای گناباد انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 147 پرستار شاغل در بیمارستانهای گناباد مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 3 قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک، موانع و تسهیل کننده های کاربرد نتایج تحقیقات در بالین استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS16 و بهره گیری از آمار توصیفی و آزمونهای تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. یافته ها: موانع عمده اذعان شده توسط پرستاران کمبود تسهیلات به منظور عملی ساختن یافته های تحقیقی (1/81 درصد)، عدم همکاری و مشارکت پزشکان (5/80 درصد)، عدم اختیار پرستار برای تغییر در روشهای مراقبتی و درمانی بیماران (1/79 درصد) و درگیر نبودن پرستاران در امر تحقیق (1/79 درصد) بود. برگزاری دوره های بازآموزی (1/95 درصد)، افزایش حمایت مدیران (93 درصد) و تجهیز کتابخانه بیمارستان ها به ژورنال های متعدد و امکان دسترسی به اینترنت (9/90 درصد) بعنوان مهمترین تسهیل کننده ها تعیین شد. بین سن، سابقه کار و نوبت کاری پرستاران با نمره کل مقیاس موانع رابطه معناداری وجود داشت (05/0p<). نتیجه گیری:بر اساس نتایج مطالعه به نظر می رسد فراهم کردن تسهیلات لازم، دادن اختیار بیشتر به پرستاران و ایجاد محیط حمایتی می تواند به عنوان ملزومات اجرایی شدن عملکرد مبتنی بر تحقیق در پرستاری باشد.
علی محمدپور، سمانه نجفی، شهلا خسروان، محمدرضا منصوریان،
دوره 7، شماره 16 - ( زمستان 1393 )
چکیده

چکیده: زمینه و هدف: شناسایی و اطلاع از عوامل مرتبط با کیفیت آموزش بالینی، اولین گام علمی جهت هر گونه اقدام محسوب می شود. پژوهش حاضر نیز به منظور تعیین عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مدرسین بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و راهکارهای بهبود آن طراحی و اجرا انجام گردیده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، 44 مدرس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی و 92 دانشجوی سال آخر با استفاده از سرشماری، مورد بررسی شدند قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی در پنج حوزه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه 21 و آزمون های آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار و فراوانی نسبی) و تحلیلی(آزمون های مقایسه میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0P< معنادار در نظر گرفته شد. یافته ها: طبق نتایج حاصل از پژوهش، موثرترین حوزه در کیفیت آموزش بالینی، حوزه "محیط بالینی" با فراوانی 8/72% گزارش شده است. بین جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی دانشجو با حوزه مرتبط با مدرس، رابطه آماری معناداری(به ترتیب 04/0=P، 004/0=P و 000/0=P) مشاهده شد. همچنین در مقایسه دو گروه در حوزه های برنامه ریزی آموزشی و محیط بالینی رابطه آماری معنادار(به ترتیب با 004/0=P و 002/0=P) وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، تاثیرگذارترین حوزه، محیط بالینی است. بنابراین این مهم توجه مدیران و برنامه ریزان آموزشی را در جهت ارتقاء کیفیت آموزش بالینی و پیشبرد اهداف مد نظر می طلبد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb