جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای نجفی

علی محمدپور، سمانه نجفی، شهلا خسروان، محمدرضا منصوریان،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

چکیده: زمینه و هدف: شناسایی و اطلاع از عوامل مرتبط با کیفیت آموزش بالینی، اولین گام علمی جهت هر گونه اقدام محسوب می شود. پژوهش حاضر نیز به منظور تعیین عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مدرسین بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و راهکارهای بهبود آن طراحی و اجرا انجام گردیده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، 44 مدرس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی و 92 دانشجوی سال آخر با استفاده از سرشماری، مورد بررسی شدند قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی در پنج حوزه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه 21 و آزمون های آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار و فراوانی نسبی) و تحلیلی(آزمون های مقایسه میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0P< معنادار در نظر گرفته شد. یافته ها: طبق نتایج حاصل از پژوهش، موثرترین حوزه در کیفیت آموزش بالینی، حوزه "محیط بالینی" با فراوانی 8/72% گزارش شده است. بین جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی دانشجو با حوزه مرتبط با مدرس، رابطه آماری معناداری(به ترتیب 04/0=P، 004/0=P و 000/0=P) مشاهده شد. همچنین در مقایسه دو گروه در حوزه های برنامه ریزی آموزشی و محیط بالینی رابطه آماری معنادار(به ترتیب با 004/0=P و 002/0=P) وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، تاثیرگذارترین حوزه، محیط بالینی است. بنابراین این مهم توجه مدیران و برنامه ریزان آموزشی را در جهت ارتقاء کیفیت آموزش بالینی و پیشبرد اهداف مد نظر می طلبد.
حسن نجفی، حسن ملکی، محسن فرمهینی فراهانی، رضا جعفری هرندی،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: هر شغلی دارای کدهای اخلاقی متناسب با ساختار ویژه خود است که اخلاق حرفه‌ای نام دارد. اساتید دانشگاه‌ها به عنوان افرادی که مسئولیت تعلیم و تربیت دانشجویان را به عهده دارند باید نسبت به اخلاق حرفه‌ای تدریس آگاهی داشته باشند و با پایبندی به آن سلامت ﻓﺮایند یاددهی - ﻳﺎدﮔﻴﺮی را تضمین‌ نمایند. این پژوهش با هدف ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد انجام شد. روش بررسی: مطالعه توصیفی – مقطعی حاضر با مشارکت 90 دانشجو که با روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند انجام پذیرفت. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته مشتمل بر 6 بعد و 48 گویه بود که روایی محتوایی و صوری آن از دید متخصصان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری 20 SPSS و به کمک آمار توصیفی و T تک نمونه‌ای انجام گرفت. یافته‌ها: دانشجویان ویژگی‌های شخصیتی (71/0±40/3)، اشراف بر محتوا (79/0±39/3)، تسلط بر روش‌های تدریس (86/0±33/3)، شناخت وجوه مختلف یادگیرنده (82/0±04/3)، ارزشیابی استاندارد (86/0±42/3) و رعایت قوانین آموزشی (83/0±63/3) که ابعاد اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیأت علمی می‌باشند را در حد بالاتر از متوسط ارزیابی نمودند. نتیجه‌گیری: تلاش در جهت تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشگاه‌ها با کمک مسئولین امر و صاحب‌نظران از یکسو و گنجاندن آن در محتوای برنامه‌های درسی ضمن خدمت اساتید از سوی دیگر می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت این امر نماید.


حبیب شارعی نیا، مهدی جهانی، جواد راحتی، عبدالله سکوتی، بتول محمدیان، سمانه نجفی،
دوره 11، شماره 30 - ( 6-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی دانشجویان از اساتید یکی از بهترین شیوه­ های ارزشیابی است زیرا دانشجویان به طور مستقیم توسط استاد آموزش می­ بینند. ارزشیابی دانشجو از استاد متاثر از عوامل مختلفی است. لذا مطالعه ­ی حاضر با هدف تعیین ارتباط انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان با ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395 انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 307 دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۹۵ به روش تصادفی طبقه­ ای انتخاب شدند. داده­ ها از طریق فرم اطلاعات جمعیت­ شناختی و پرسشنامه­ های روا و پایا شده انسجام موسسه ­ای و کیفیت عملکرد اساتید جمع‌آوری شد. سپس داده­ ها به‌وسیله ­ی نرم­ افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون­ های آماری تی­م ستقل، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج در سطح کمتر از 05/0 معنی­دار لحاظ گردید.
یافته­ها: در بین ابعاد انسجام اجتماعی بیشترین نمره (59/4±08/29) مربوط به تعاملات گروه همسالان و در بین ابعاد انسجام تحصیلی بیشترین نمره (32/4±34/26) مربوط به پیشرفت تحصیلی و فکری بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره ­ی کلی انسجام اجتماعی و تحصیلی با نمره­ ی کلی ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد (به ترتیب 04/0=P و 001/0P<، 11/0=r و 53/0=r). طبق نتایج آزمون رگرسیون خطی، به ازای افزایش هر نمره از انسجام اجتماعی، نمره ­ی ارزشیابی اساتید 11/0 افزایش و برای انسجام تحصیلی، نمره­ ی ارزشیابی اساتید 53/0 افزایش یافت.
نتیجه­گیری: تعاملات و تجارب تحصیلی و اجتماعی دانشجویان با همکلاسی­ ها و سایر کارکنان دانشگاهی می‌تواند با ارزشیابی دانشجو از استاد مرتبط بوده و رضایت آنان از کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد را تحت­الشعاع قرار دهد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb