جستجو در مقالات منتشر شده


13 نتیجه برای وکیلی

محمدمسعود وکیلی، عباسعلی نوریان، سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 1، شماره 1 - ( ( پاييز و زمستان 87 ) 1387 )
چکیده

زمینه و هدف: اگرچه شرایط و امکانات آموزشی یکی از عوامل مؤثر بر جریان یادگیری است، ولی بدون شک نیروی انسانی و به خصوص معلم، یکی از مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده‌ی محیط‌های آموزشی است. معلم اساسی‌ترین عامل برای ایجاد شرایط مطلوب جهت تحقق هدف‌های آموزشی است. معلم می‌تواند نقص کتاب‌های درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران نماید و یا بهترین شرایط و موضوع تدریس را با عدم‌توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب، به محیطی غیرفعال و غیرجذاب تبدیل کند. در فرآیند تدریس تنها علم و مهارت معلم نیست که مؤثر واقع می‌شود، بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر فراگیران تأثیر می‌گذارد. در این تحقیق هدف مطالعه خصوصیات یک مدرس خوب از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان بوده است.

روش‌بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی است که به منظور تعیین نگرش نسبت به خصوصیات یک مدرس خوب انجام شد. جامعه‌ی مورد مطالعه به تعداد 144 نفر از کلیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و 50 درصد از جامعه‌ی 850 نفری دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بود از دو پرسش‌نامه‌ی مجزا که توسط افراد مورد مطالعه تکمیل شد. داده‌های جمع آوری شده از طریق نرم‌افزار آماری اکسل ( Excell) استخراج و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در حیطه‌ی مقررات آموزشی، از نظر دانشجویان در دسترس بودن استاد و از نظر استادان حضور به موقع استاد در کلاس، در حیطه‌ی علمی، آموزشی از نظر هر دو گروه تسلط علمی استاد، در حیطه‌ی ارزیابی و نظارت از نظر دانشجویان پاسخگویی به سؤوالات فراگیران و از نظر استادان طرح سؤوال در هر جلسه و در حیطه‌ی اخلاقی، رفتاری از نظر هر دو گروه شیوایی بیان مهم‌ترین ویژگی‌های یک مدرس خوب می‌باشند.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که یک مدرس خوب فردی است که علاوه بر توانایی علمی و تخصصی، در سایر حیطه‌ها و ابعاد ازجمله روش تدریس، اخلاقی- رفتاری، نحوه‌ی ارزیابی و سنجش فراگیران از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد و تمامی ابعاد از نظر فراگیران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


رحیم سروری زنجانی، عماد کوثریه، مریم رستگار، محمدمسعود وکیلی،
دوره 2، شماره 2 - ( ( بهار و تابستان 88 ) 1388 )
چکیده

  مقدمه: امروزه به کارگیری روش‌ها و تکنیک‌های مدرن تشخیصی در زمینه‌ی خدمات دندانپزشکی سبب ایجاد تحولی چشم‌گیر در درمان بیماران و تامین سلامت افراد شده است. یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های تشخیصی در دندانپزشکی، رادیوگرافی است که استفاده‌ی مؤثر از آن مستلزم شناخت کافی دندانپزشکان از موارد کاربرد و تجویز صحیح آن می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه نیز ارزیابی آگاهی دندانپزشکان شهر زنجان در این زمینه می‌باشد.

  روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از دندانپزشکان عمومی و متخصص شاغل در مراکز دولتی و خصوصی شهر زنجان که تعداد 44 نفر از آن‌ها در مطالعه شرکت کردند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه‌ی کتبی جمع‌آوری استخراج، توصیف و تحلیل گردﻳد..

  یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد از میان 20 سوال مطرح شده در پرسش‌نامه کمترین تعداد سئوالات صحیح 5 مورد و بیشترین تعداد سئوالات صحیح 18 مورد با میانگین 5/11 و انحراف معیار 25/3 بوده است. از نظر وضعیت کلی نمرات آگاهی نیز نتایج نشان داد 1/9 درصد در حد خوب، 3/77 درصد در حد متوسط و 6/13 درصد در حد ضعیف قرار داشتند. در این مطالعه میزان آگاهی افراد مورد مطالعه در زمینه‌ی کاربرد انواع تجویز رادیوگرافی در دندانپزشکی با جنس، سال فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی ارتباط معنی‌دار آماری نشان نداد.

  نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، طراحی و برگزاری منظم دوره‌های بازآموزی، جهت حفظ و ارتقای سطح آگاهی دندانپزشکان و آشنایی آن‌ها با جدیدترین تکنیک‌های تشخیصی و رادیوگرافی با اهمیت و ضروری می‌باشد.


علی محمدی، محمدمسعود وکیلی،
دوره 2، شماره 3 - ( (پاییز و زمستان 88) 1388 )
چکیده

  زمینه و هدف: رضایت، پاسخ مشتری به موفقیت سازمان است. در یک محیط رقابتی که سازمان‌ها برای جلب مشتریان با یک دیگر رقابت می‌کنند، رضایت مشتری یک عنصر کلیدی در کسب برتری و موفقیت هر سازمانی به شمار می‌رود. به همین خاطر، موسسات آموزش عالی به برآوردن نیازهای مشتری یعنی دانشجویان توجه زیادی نشان می‌دهند. این مطالعه با هدف سنجش رضایت‌مندی دانشجویان از خدمات آموزشی ارایه شده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان و بررسی رابطه‌ی آن با ابعاد کیفیت خدمات انجام شد .

 

  روش بررسی: این پژوهش در سال 1388در دانشگاه علوم پزشکی زنجان به صورت مطالعه توصیفی- مقطعی انجام شده است. بدین‌منظور، یک نمونه 320 نفری از دانشجویان به روش طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. برای سنجش ابعاد کیفیت خدمات از پرسش‌نامه سروکوال (SERVQUAL) استفاده شد. این پرسش‌نامه، علاوه بر سوالات کیفیت خدمات، حاوی 6 سوال مربوط به رضایتمندی کلی دانشجویان از جنبه‌های مختلف خدمات آموزشی می‌شد. تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش با کمک نرم افزار آماری SPSS انجام شد. از آمار توصیفی مثل میانگین و آمار استنباطی و تحلیلی از قبیل ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد .

 

  یافته‌ها: میانگین نمره‌ی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت کلی خدمات آموزشی (06/1 ± 76/2) بود. در زمینه‌ی رضایتمندی از کیفیت

  کلی خدمات آموزشی، کم‌ترین میانگین نمره مربوط به دانشکده ی پزشکی با 24/2 و بیش‌ترین میانگین نمره مربوط به دانشکده‌ی داروسازی با 17/3 بود. تفاوت مشاهده در میانگین نمرات رضایتمندی بین دانشجویان دانشکده‌های مختلف در همه‌ی ابعاد خدمات آموزشی 02/14=f ، 001/0 >p معنی داربود. ضریب همبستگی بین رضایتمندی کلی دانشجویان با کیفیت کلی خدمات آموزشی با 51/0 =r ، ابعاد همدلی با49/0 =r ، بعد تضمین با 46/0 =r در سطح 01/0 >p معنی‌داری بود. تحلیل رگرسیون مرکب نشان داد که ابعاد پاسخ‌گویی و تضمین به طور مثبت با رضایتمندی کلی دانشجویان با خدمات آموزشی ارتباط معنی داری 05/0 >p داشتند .

 

  نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ابعاد پاسخ‌گویی و تضمین در جلب رضایت دانشجویان از خدمات آموزشی در مقایسه با سایر ابعاد کیفیت خدمات مهم‌تر هستند. لذا مدیران، سیاست‌گزاران، مدرسان می‌توانند از اطلاعات این پژوهش در تخصیص مجدد منابع و تدوین استراتژی‌های بهبود کیفیت خدمات آموزشی استفاده نمایند


دکتر علی محمدی، محمد مسعود وکیلی،
دوره 3، شماره 5 - ( 11-1389 )
چکیده

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

چکیده

مقدمه: آموزش عالی نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ایفا می‌کند. به خاطر این رسالت مهم، کیفیت خدمات در آموزش عالی در طی دو دهه اخیر توجه فزاینده‌ای به خود جلب نموده است. لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد.

روش بررسی: این پژوهش در سال 89 - 1388 به‌صورت مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی انجام شده است. بدین‌منظور، یک نمونه‌ی 320 نفری از دانشجویان به روش طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. داده‌های لازم در زمینه‌ی ادراک و انتظار دانشجویان با کمک پرسشنامه سروکوال (SERVQUAL) جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش با کمک آمارهای توصیفی مثل میانگین و تحلیلی از قبیل آزمونt  زوج، آنالیز واریانس یک طرفه انجام گردید.

نتایج: بیشترین و کمترین میانگین نمره‌ی ادراک دانشجویان به ترتیب به عبارات ثبت و نگهداری صحیح و بدون اشتباه اسناد آموزشی دانشجویان در بعد اطمینان (45/3) و اعلام ساعات مشخص به دانشجویان جهت صحبت درباره‌ی مشکلات آموزشی در بعد پاسخگویی (05/2) مربوط بود. بیشترین و کمترین میانگین ادراک از کیفیت خدمات به ترتیب به ابعاد اطمینان (16/3) و پاسخگویی (56/2) مربوط شد. تفاوت‌ها و شکاف ادراک و انتظار دانشجویان در همه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی در سطح 001/0>P معنی‌دار بودند. مقایسه‌ی کیفیت خدمات آموزشی بر حسب دانشکده‌ی تحصیلی (22/24 = f ، 001/0>P) معنی‌دار بود.  

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه بیشترین شکاف کیفیت در بعد پاسخگویی بود. بهبود پاسخگویی، به عواملی چون توانمندسازی هیئت علمی و کارکنان، دسترسی دانشجو به اساتید و مدیران، اختصاص وقت کافی برای مشاوره و رفع مسایل آموزشی نیازمند است.
 

علی اسدی، مهدی باحقیقت، محمدمسعود وکیلی،
دوره 5، شماره 8 - ( بهار و تابستان 1391 )
چکیده

زمینه و هدف: دانشجویان یکی از ارکان اصلی دانشگاه و سیستم آموزشی محسوب می شوند. رضایت مندی آن ها از امکانات آموزشی برای ایجاد انگیزه و ارتقای کیفیت آموزش اهمیت دارد. مطالعه ی حاضر در راستای شناخت وضعیت موجود و ارتقای رضایت مراجعین به سایت کامپیوتر دانشکده ی بهداشت اجرا شد. روش بررسی: دراین تحقیق توصیفی از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان مراجعه کننده به سایت کامپیوتر دانشکده می باشد که در سال تحصیلی 90-89 دردانشگاه مشغول به تحصیل بودند. 127نفر وارد مطالعه شدند. معیار ورود به مطالعه علاقمندی دانشجویان و تکمیل پرسشنامه با رضایت آگاهانه بود. پرسشنامه ی مورد استفاده شامل سه بخش فضای فیزیکی سایت، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و برخورد کارمندان سایت با مراجعین بوده است. یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد که دانشجویان به طور نسبی از نرم افزارهای کاربردی نصب شده ، به روز بودن کامپیوترهاو پاسخگو بودن نرم افزارهای موجود درسایت به ترتیب با 7/82 ، 2/62 ، 8/59 درصد کاملا موافق و موافق (مجموع ) بودند. ولی از لحاظ سخت افزاری دانشجویان نسبت به تعداد کامپیوتر در مجموع (5/72) درصد مخالف و کاملا مخالف بوده اند. به هر حال ، در مورد به روز بودن و سرعت پردازش کامپیوترها رضایت نسبی وجود داشت. نتیجه‌گیری : با توجه به نتایج این مطالعه میزان رضایت کاربران و فراگیران دانشکده ی بهداشت و پیراپزشکی از سایت کامپیوتر متوسط بود. بنابراین نیاز است مسوولین در این زمینه اقدامات لازم را برای ارتقای شرایط موجود انجام دهند.
احسان فکور، بهرام رستمی، محمد مسعود وکیلی، ندا محمد بیگی،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

چکیده ‌زمینه و هدف: ازآنجایی‌که وظیفه دانشگاه تربیت نیروی انسانی وارسته و کارآمد می‌باشد و این امر نیز با رشد متوازن فرد در تمامی جوانب ازجمله سلامت روحی و روانی مقدور می‌باشد، لذا این مطالعه باهدف بررسی سلامت عمومی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-93 انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-93 بودند که تعداد آن‌ها بالغ‌بر ۴۷۱ نفر بود. نمونه‌گیری پژوهش به‌صورت سرشماری انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه استاندار سلامت عمومی گلدبرگ(GHQ ۲۸) استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین‌ها، انحراف استاندارد و ...) استفاده گردید. یافته‌ها: از مجموع ۴۷۱ دانشجو تعداد ۱۵۶ نفر(۸/۳۵ درصد) پسر و ۲۸۰ نفر معادل ۲/۶۴ درصد دختر بودند. بیشترین فراوانی سنی مربوط به رده سنی ۱۸ تا ۲۲ سال بودند. میانگین و انحراف معیار گروه اول(پایین نمره برش) به ترتیب 83/10 و 13/5 و نیز گروه دوم(بالای نمره برش) 02/35 و 33/12 بود. در میان خرده مقیاس‌های سلامت عمومی مؤلفه کارکرد اجتماعی دارای بیشترین تعداد دانشجو بود که نمره برش را رد نموده و مشکوک به اختلال بودند( ۱۸۲ نفر ۲/۳۹ درصد) و اختلال در سلامت عمومی دختران (33نفر 14 درصد) دارای شیوع بالاتری بود. نتیجه‌گیری: نمره کلی سلامت عمومی دانشجویان در سطح مطلوبی در این مطالعه گزارش شد، تنها در مؤلفه کارکرد اجتماعی وضعیت دانشجویان نامطلوب به نظر می‌رسید، لذا مؤسسات آموزشی می توانند با برنامه‌ریزی صحیح آموزشی فرهنگی در جهت تسریع افزایش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند.


زهره صفر نژاد، لیلا جویباری، لادن فتی، اکرم ثناگو، محمدعلی وکیلی،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

«هوش هیجانی» دیدگاه جدیدی درباره پیش‏بینی عوامل مؤثر بر موفقیت افراددرجامعه را فراهم میسازد. «هوش عمومی» دربهترین شرایط، تنهاعامل20درصدازموفقیت‏های زندگی است. 80 درصد موفقیت‏ها به عوامل دیگر از جمله هوش هیجانی وابسته است. درنظام آموزشی ما، این مشکل وجودداردکه برهوش شناختی تأکید و هوش هیجانی که بی اندازه درسرنوشت افراد اهمیت دارند، نادیده گرفته می شود.لذا این مطالعه به مقایسه هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان وغیراستعداددرخشان می پردازد. روش تحقیق : پژوهش مقطعی مقایسه ای بارویکردتحلیلی دوگروهی بوده و بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال 1393 انجام شد. نمونه گیری ترکیبی که152دانشجو (41دانشجوی استعداددرخشان و111دانشجوی غیراستعداد درخشان) واردمطالعه شدند. ابزارجمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه133سوالی هوش هیجانی هنجاریابی شده بار-ان ومشخصات دموگرافیک وتحصیلی دانشجویان بوده، جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون AnovaوTtest وآزمون ناپارامتری Kruskal Wallis استفاده گردید. یافته ها: بیانگرآنست که میانگین هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان77/103ودردانشجویان غیراستعداد درخشان41/ 98 بوده و آزمون مقایسه Ttestنشان داد هوش هیجانی این دوگروه درسطح احتمال %5 (085/p=0) تفاوت معنی دارندارند. درمولفه خودشکوفایی تفاوت معنی دار بین دانشجویان استعداددرخشان وغیراستعداددرخشان دیده شد (004/p=0). تحصیلات پدر (046/p=0) و رشته تحصیلی (039/p=0) بر هوش هیجانی دانشجویان استعداد درخشان تفاوت معنی دار داشته و نیز درتحصیلات پدر(04/p=0) وتحصیلات مادر(034/p=0) بر هوش هیجانی دانشجویان غیراستعداد درخشان تفاوت معنی دار دیده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند بین هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان و غیراستعداددرخشان تفاوت معنی دار وجودنداشته، لذامیتوان گفت صرف استعداددرخشان بودن به معنی برخورداری بالاتر ازتوانایی های دیگرازجمله هوش هیجانی نمی باشد. باتوجه به اهمیت هوش هیجانی پیشنهادمیگردد درمعیارهای شناسایی دانشجویان استعداددرخشان فقط به معیارهای هوش عمومی اکتفا نگردد ومعیارهای مرتبط به هوش هیجانی که بیش از80درصدازموفقیت فرددرجامعه را شامل میشود درنظرگرفته شودوضروری است مسئولان آموزشی به هوش هیجانی درکنارهوش عمومی توجه نمایند. کلمات کلیدی: هوش هیجانی، استعداد درخشان، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی.


بهرام حاجی کریم، سمیرا مختاری، محمدمسعود وکیلی، سعیده مظلوم زاده،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

  زمینه و هدف: در حوزه دانش پزشکی رایـج ترین گونه تظاهر پژوهش، انجام پایان نامـه های دانشجویی است. تدوین یک پایان نامه با اصول نگارش صحیح پایه های تحقیق و پژوهش را مستحکم تر می سازد. این مطالعه با هدف تعیین رعایت اصول نگارش و میـزان کاربرد نتایج پایان نامه های دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان درسالهای 1386 تا 1390 انجام گرفت.

  روش بررسی : در این مطالعه توصیفی مقطعی کلیه پایان نامه های مقطع پزشکی عمومی دفاع شده در سالهای 86 تا90 با استفاده از چک لیست طراحـی شده از جهت رعایت اصول نگارش مورد ارزیابی و امتیـازدهی قرار گرفتند. اطلاعات بااستفادهاز جداول توزیع فراوانی،شاخص های مرکزی و پراکندگی و انجام آزمون های آماری ANOVA ، T- test ، و chi-square در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت.

  یافته­ها: میانگین و انحراف معیار امتیاز کل پایان نامه ها 93/5 ± 16/80 و حداکثر و حداقل آن به ترتیب 5/91 و 52 بوده است. از نظر کیفیت نگارش، 134 (9/85%) از پایان نامه ها دارای کیفیت خوب بوده و 21 (5/13%) کیفیت متوسط و 1 (6/0) کیفیت ضعیف داشتند. بالاترین کیفیت نگارش مربوط به بخش منابع (7/89%) و پایین ترین مربوط به قسمت بحث (9/19) بود. امتیاز کل پایان نامه ها در دو گروه آموزشی پایه و بالینی اختلاف معناداری نشان داد (003/ 0 P= ). 6/68% از پایان نامه ها دارای نتایج کاربردی بودند و بین کاربردی بودن نتایج پایان نامه و انتشار مقاله ارتباط وجود داشت (009/ 0 P= ).

  نتیجه­گیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از لحاظ میزان رعایت اصول نگارش صحیح پایان نامه درصد بالایی از پایان نامه ها کیفیت خوبی داشتند. از نظر نگارش بخش های مختلف پایان نامه، قسمت منابع کیفیت بالاتر و قسمت بحث و نتیجه گیری کیفیت پایین تری داشتند. لذا پیشنهاد می شود که کارگاه هایی جهت آموزش نگارش صحیح پایان نامه به ویژه در قسمت بحث و نتیجه گیری و آموزش مقاله نویسی برای دانشجویان برگزار شود.


علیرضا بیگلری، سوسن فیضی، محمد مسعود وکیلی،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

مقدمه: مطالعات متعددی از روند صعودی تولیدات علمی ایرانیان در سال­های اخیر و در تمامی رشته­ها، [z1] از جمله دانشگاه­های علوم پزشکی، حکایت دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین روند تولید مقالات و کتب علمی توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان را از سال 1380 تا پایان سال 1393 بود.

روش اجرا: این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی بود که گردآوری داده­ها با جستجو در بانک­های اطلاعاتیWeb of Science، Pubmed،  Scopusو Magiran[z2]  صورت گرفت.

یافته­ها: پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1380 تا پایان سال1393[z3]، موفق به نمایه کردن ­ 449 مقاله در WOS، 289 مقاله در Pubmed، 773 مقاله در Scopus و 764 مقاله­ی علمی پژوهشی در Magiran و چاپ 51 جلد کتاب شده­اند. در میان همه­ی دانشکده­ها و مراکز تحقیقاتی، دانشکده­ی پرشکی از نظر تولید مقاله در هر 4 بانک اطلاعاتی در رتبه­ی اول قرار داشت. از نظر نوع مدرک بیش­ترین مقاله مربوط به مقالات پژوهشی اصیل (3/94 درصد) و بیش­ترین تولید کتاب، از نوع تألیفی و گردآوری [z4] (5/76درصد) بود. بیش­ترین مقالات به زبان انگلیسی(1/59 درصد) و در مجلات داخلی(61درصد) به چاپ رسیده بود.

نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که وضعیت تولید دانش [z5] در دانشگاه علوم پزشکی زنجان درسالهای مورد بررسیروندی صعودی داشته و دانشکده­ی پزشکی بیشترین سهم را در انتشار مقالات داشته است.

کلمات کلیدی: تولید علم، بانک­های اطلاعاتی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، مقالات، کتب


 [z1]در کدام سال؟

 [z2]چرا پایگاه ISC نادیده گرفته شده؟ SID چی؟ در روش اجرا توضیحات لازم بر اساس نظر داور محترم اضافه شد.

توضیحات مرتبط با ایراد مذکور، در قسمت روش اجرا مورد اشاره قرار گرفت.

 [z3]بازه زمانی ذکر شود؟

اصلاح شد.

 [z4]گردآوری با تألیف فرق دارد از هم تفکیک شود بهتر است یا ترکیبی آورده شود.

اصلاح شد.

 [z5]کلمه کلی است اصلاح شود. نتیجه گیری ناقص است و کوتاه است و دید خوبی ندارد

اصلاحات انجام شد.


بفرین محمد زاده، لیلا مقصودی، محمد مسعود وکیلی، طاهره صادقی، فاطمه زارعی،
دوره 9، شماره 24 - ( 10-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: راهبردهای مطالعه و یادگیری شامل افکار و رفتارهای نهان و آشکاری است که با موفقیت در یادگیری مرتبط هستند. از طرفی، پرورش و رشد نسلی از دانشجویان که قادر به فعالیت در محیط‌هایی با ارزش‌های متنوع، تغییرات سریع فناوری و تحولات پیچیده­ی فرهنگی و اجتماعی باشد، یکی از چالش‌های منحصربه‌ فرد مسوولان دانشگاه‌ها است. این مطالعه باهدف بررسی رابطه ویژگی­های فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان با دستاورد­های تحصیلی آنان انجام شد.

روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی -همبستگی است که نمونه­ی مطالعه 352 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1394-1395 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برحسب جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی استاندارد تجربیات دانشجویان دانشکده (CSEQ) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج، هر سه بعد تجارب دانشگاهی دانشجویان شامل ادراک از کیفیت تلاش، کیفیت محیط موسسه و انسجام اجتماعی به ترتیب پیش‌بینی کننده دستاوردهای تحصیلی آنان است و 415/0 از واریانس دستاوردها پیش‌بینی می‌کند. همچنین برحسب رشته و مقطع تحصیلی قدرت ابعاد تجارب دانشجویان در پیش­بینی دستاوردهای تحصیلی آنان متفاوت است. نتایج این پژوهش به‌طورکلی نشان‌دهنده­ی رضایت نسبی دانشجویان از دستاوردهای دانشگاهی است.

نتیجه‌گیری: توجه به ویژگی‌های فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان به‌منظور تحقق دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه‌های علوم پزشکی ضروری است. لذا تاثیر پذیری افراد از محیط پیرامون علمی اعم از افراد و امکانات، بهبود این عوامل در راستای برقراری ارتباط بهتر بین دانشجویان و اساتید و کارمندان و بهبود محیط فیزیکی برای انجام کارهای گروهی و تحقیقاتی اهمیت دارد.


بهرام رستمی، احسان فکور، حسین نادری، محمد مسعود وکیلی، آقای جهانگیر محمدی بایتمر،
دوره 10، شماره 27 - ( 9-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: شناخت عوامل مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشگیری از گرایش آنان به سمت اعتیاد داشته باشد. لذا این مطالعه باهدف تعیین رابطه­ ی بین خودکارآمدی عمومی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود. جامعه ­ی آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 بودند که تعداد آن­ها 1759 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعداد 315 نفر تعیین شد که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی وارد مطالعه گردیدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های خودکارآمدی عمومی شرر (Sherer)، استعداد اعتیاد (APS) و پذیرش اعتیاد (AAS) جمع‌آوری گردید. از بین 315 پرسشنامه توزیع شده تعداد 284 پرسشنامه سالم وارد مرحله تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.
یافته ها: بین متغیر خودکارآمدی با استعداد اعتیاد (281/0-=r و 001/0=P) و خودکارآمدی با پذیرش اعتیاد (316/0-=r و 001/0=P) ارتباط معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که خودکارآمدی عمومی پیش‌بینی کننده معنادار استعداد و پذیرش اعتیاد است بطوری­که 28 درصد از واریانس استعداد اعتیاد و 30 درصد از واریانس پذیرش اعتیاد را تبیین می‌نماید.
نتیجه‌گیری: خودکارآمدی عمومی از عوامل پیش بینی کننده استعداد و پذیرش اعتیاد در دانشجویان می­باشد.
 
محمد مسعود وکیلی، نسرین جهانگیری،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

بخش مهمی از تحقیقات علوم اجتماعی، آموزشی و پزشکی، به طراحی و ارزیابی ابزارهای سنجش و اندازه­ گیری صفات و متغیرهای کیفی و انتزاعی، مرتبط است. دو جزء اساسی و مهم این­ گونه ابزارهای محقق ساخته، عبارتند از روایی و پایایی. در استفاده از این نوع ابزارهای تحقیق، کیفیت ارزیابی و تأمین این دو ویژگی همواره به عنوان یک نگرانی مهم مطرح هستند. پژوهشگران قبل از انتشار نتایج مطالعات خود، ملزم به گزارش چگونگی ارزیابی کیفیت روایی و پایایی ابزارهای اندازه­ گیری هستند. اشاره دقیق به چنین خصوصیتی، قابلیت اظهار نظر درباره اعتبار و میزان صحت نتایج تحقیق و مقایسه با نتایج سایر مطالعات را فراهم می ­نماید. در صورتی که اعتبار و اعتماد ابزار تحقیق، مورد تردید قرار گیرد، ممکن است تلاش ­های محقق و منابع تحقیق، به هدر رود. هدف از نگارش این مطالعه، بیان اهمیت و جایگاه این دو ویژگی در تحقیقات مختلف از جمله علوم پزشکی و مراحل انجام روایی محتوا به دو روش کمی و کیفی، و دو روش رایج ارزیابی پایایی ابزارهای اندازه­ گیری، می­ باشد.

محمد مسعود وکیلی،
دوره 11، شماره 30 - ( 6-1397 )
چکیده

بخش مهمی از تحقیقات مرتبط با علوم روانشناسی رفتار و یادگیری، علوم اجتماعی و علوم سلامت ، نیازمند استفاده از ابزار­های محقق ساخته می­ باشد. محققین جهت دستیابی به نتایج معتبر و فراهم شدن امکان نشر نتایج تحقیق، علاقمند هستند از روش­ های مناسب جهت ارزیابی اعتبار ابزارهای تحقیق استفاد نمایند، چرا که عدم تامین چنین خصوصیت مهمی در ابزار تحقیق، ممکن است منجر به هدر رفتن تلاش­ ها و منابع تخصیص یافته به تحقیق شود. یکی از انواع متداول روایی ابزارهای اندازه­ گیری، روایی سازه است که غالبا با استفاده از روش تحلیل عاملی، به­ عنوان یکی از معتبرترین روش­ های آماری مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل عاملی، از فرایند­های آماری، جهت آسان نمودن سنجش ­های مرتبط با هم، و با هدف کشف یک الگو از گروهی از متغیرها بهره می­گیرد و هدف اصلی از بکارگیری آن، تلاش جهت کشف ساده ­ترین روش تفسیر داده­ های مشاهده شده است. تحلیل عاملی در بسیاری از حوزه ­های علوم مانند علوم رفتاری و روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی و پرستاری، اقتصاد، جفرافیا، به­ عنوان یکی از دستاوردهای مهم پیشرفت تکنولوژی درکامپیوتر به­ کار­گرفته می­شود. در این مطالعه مراحل و روش­ های تحلیل عاملی اکتشافی، به صورت گام به گام و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد بحث و توصیف قرار خواهد گرفت.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb