جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای پیروزمنش

اکبر پیروزمنش، معصومه ایمانی پور،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی به­عنوان یکی از عوامل موثر در شکل­ دهی چگونگی یادگیری دانشجویان در آموزش عالی شناخته شده و کیفیت پیامدهای یادگیری به کیفیت ارزشیابی بستگی دارد. اما از آنجا که عموما ارزشیابی با اضطراب امتحان همراه است می ­تواند بر عملکرد فرد در آزمون تاثیر منفی داشته باشد. هدف مطالعه ­ی حاضر بررسی تاثیر ارزشیابی تکوینی بر اضطراب امتحان دانشجویان است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه ­ی نیمه­تجربی از نوع دو گروهی قبل و بعد است که بر روی 68 دانشجوی پرستاری انجام شد. در گروه تجربه، هر چهار هفته یک امتحان تکوینی برگزار گردید. در گروه کنترل، تنها امتحان پایان ترم برگزار شد. میزان اضطراب امتحان در دو نوبت قبل و بعد از مداخله در دو گروه با پرسشنامه پنتریچ و دی­گروت اندازه­گیری شد. در نهایت داده­ ها با نرم­ افزارSPSS  نسخه 16تجزیه­ و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار اضطراب در گروه کنترل، قبل از مداخله (پیش آزمون) 63/5±08/18 و بعد از مداخله (پس آزمون) 37/2±96/24 بود که به ­طور معنی­ داری افزایش داشت (001/0=P). در گروه تجربه، میانگین و انحراف معیار اضطراب بعد از مداخله (31/3±72/13) نسبت به قبل از مداخله (56/5±08/18) کاهش معنی ­داری نشان داد (001/0=P). مقایسه­ ی میانگین نمره ­ی اضطراب امتحان دو گروه قبل از مداخله، اختلاف آماری معنی­ داری نداشت (87/0= P) اما این اختلاف بعد از مداخله معنی­ دار بود (001/0=P).
نتیجه­ گیری: انجام ارزشیابی تکوینی می­تواند به کنترل اضطراب امتحان دانشجویان کمک کرده و علاوه بر تاثیرات مهمی که بر یادگیری دانشجویان دارد، از پیامد منفی اضطراب بر عملکرد واقعی آنان در ارزشیابی پایانی جلوگیری کند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb