جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای پیری

غلامعلی دهقانی، موسی پیری،
دوره 7، شماره 14 - ( 3-1393 )
چکیده

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نقش دانشگاه ها در تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه، بررسی وضعیت نظام آموزشی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف و کاستی ها در فرآیند تحصیل دانشجویان و طراحی و اجرای برنامه های مناسب یک امر ضروری است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی فعلی تبریز با دانشجویان سال های گذشته از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی در سال 1392 انجام گرفت. اطلاعات بوسیله پرسشنامه دارای روایی و پایایی جمع آوری شد. تعداد 140 نفر از اعضای هیأت علمی شاغل در دانشکده پزشکی واجد شرایط ورود به مطالعه بوده و پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تحلیل واریانس یک راهه، t برای گروه های مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: حدود 50% از اعضای هیأت علمی بیان کردند که میزان علاقه برای حضور در کلاس دروس نظری، مسئولیت پذیری دانشجویان، میزان مهارت های بالینی و رعایت اخلاق حرفه ای و شئونات دانشجوی در دانشجویان فعلی نسبت به سابق بدتر تا بسیار بدتر شده است، اما تمایل دانشجویان به شرکت در آزمون تخصصی و انجام فعالیت های پژوهشی، خوب تر تا بسیار خوب تر شده است. نظر اغلب شرکت کنندگان در مورد سایر متغیرها بر این بود که بین دانشجویان فعلی و دانش آموختگان پزشکی تفاوتی وجود نداشت. اساتید معتقد بودند که حدود 42% از دانش آموختگان پزشکی مهارت بالینی کافی برای طبابت مستقل را دارند. ضریب همبستگی اسپیرمن بین سابقه تدریس اعضای هیأت علمی و نظر ایشان در مورد مهارت بالینی دانش آموختگان پزشکی برای انجام طبابت مستقل، ارتباط معناداری را نشان داد (000/0 p= و 529/0r=).

نتیجه گیری: اگرچه اشتیاق به شرکت در آزمون تخصصی و انجام فعالیت های پژوهشی در دانشجویان فعلی بیشتر شده است، ولی در مجموع وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی از نظر استادان آنان در طی سال های گذشته تغییری نکرده است. هم چنین از دیدگاه اعضای هیأت علمی مهارت بالینی دانش آموختگان پزشکی برای انجام طبابت مستقل چندان مطلوب نبود.

واژگان کلیدی: وضعیت تحصیلی، دانشجوی پزشکی، هیأت علمی


محمد عظیمی، موسی پیری،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه و هدف : یکی از متغیر‌هایی که می تواند تأثیر بسزایی در بهبود عملکر‌های آموزشی و خودکارآمدی تدریس استادان و در نتیجه، بهبود پرورش قوه تفکر و یادگیری دانشجویان داشته باشد، جهت گیری اهداف استادان می باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه میان مولفه ‌های جهت گیری هدف با عملکرد‌های آموزشی و خودکارآمدی تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی می باشد. روش بررسی : پژوهش حاضر مقطعی و از نوع همبستگی است. نمونه های پژوهش بوسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای از بین 466 نفر از اساتید علوم پزشکی دردانشکده های مختلف (109 نفر مرد و 102 نفر زن) انتخاب شد. ابزار‌های اندازه گیری شامل سه مقیاس جهت گیری هدف نیچ و همکاران (2011) و مقیاس خودکارآمدی تدریس استادان او‌هایو (OTSES) که توسط تاشانن – موران و هوی (2001) ساخته شده می باشدو برای تعیین پایایی مقیاس ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها بوسیله روش ‌های آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، MANOVA و آزمون t مستقل ) تحلیل شد. یافته ها : نتایج بیانگر این است که جهت گیری هدف تسلطی و عملکرد گرایی با عملکرد‌های آموزشی تسلطی و خودکارآمدی تدریس استادان رابطه مثبت و معنی دار دارند. همچنین، جهت گیری هدف عملکرد گریزی و اجتناب از کار با شیوه ‌های عملکردی دارای رابطه مثبت و معنی دار هستند (P≤ 0/01). یافته ‌های دیگر این پژوهش نشان داد جهت گیری هدف تسلطی و عملکرد گرایی پیش بینی کننده ‌های مهم عملکرد‌های آموزشی تسلطی و خودکارآمدی تدریس اساتید هستند و نیز، جهت گیری هدف عملکرد گریزی و اجتناب از کار پیش بینی کننده ‌های مهم مولفه شیوه ‌های عملکردی از مقیاس عملکرد‌های آموزشی می باشند (P≤ 0/01). نتیجه گیری: مؤلفه ‌های جهت گیری هدف با عملکرد ‌های آموزشی و خودکارآمدی تدریس اساتید رابطه مثبت و معنی دار دارند همچنین جهت گیری هدف تسلطی و عملکرد گرایی پیش بینی کننده ‌های مهم عملکرد‌های آموزشی تسلطی و خودکارآمدی تدریس اساتید هستند و نیز، جهت گیری هدف عملکرد گریزی و اجتناب از کار پیش بینی کننده ‌های مهم مولفه شیوه ‌های عملکردی از مقیاس عملکرد‌های آموزشی می باشند، بنابراین طرح ریزی مطالعات بیشتر جهت شناخت بهتر عواملی در جهت ارتقای جهت گیری هدفبا عملکرد ،موزشی و خود کار آمدی توصیه می گردد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb